Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi

În această zi de marți, 8 iunie, creștinicii ortodocși din România îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian și Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, conform Calendarului Ortodox de astăzi. Mai mult, vorbim de o zi cu cruce neagră.

Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian au fost ostași ai Imperiului roman. Totuși, după ce l-au descoperit pe Hristos, cei doi au decis să nu mai fie soldați și să slujească sub arme, dorind în schimb să recunoască adevărata credință. Pentru acest fapt, ei au fost închiși în temniță și pe 8 iunie 303 și au fost decapitați în cetatea Durostorum, Silistria de astăzi. În tradiția românească se cunoaște faptul că Nicandru avea un copil și o soție pe nume Daria, care l-a așteptat vreme de 10 ani să se întoracă de pe câmpul de luptă, însă acesta nu a mai venit.

Femeia a înțeles și a prețuit jertfa mărturisitoare a bărbatului

Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi

Pentru că au mărturisit credința în Hristos, ei au fost chinuiți prin metode îngrozitoare. Le-au fost strivite unghiile cu fierul și după chinuri greu de imaginat au fost pedepsiți prin moarte cu sabia, scrie doxologia.ro.

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Nicandru și Marcian

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, îneacă-i rogu-mă, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, întru adâncul nepătimirii; pentru că Ţie, ca într-o alăută, prin omorârea trupului, să-Ţi cânt cântare de biruinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul luminându-vă cu Lumina Sfintei Treimi întot­deauna, aţi ajuns a fi lumină­tori neînşelaţi, Sfinţilor. Pentru aceasta, cu credinţă săvârşind astăzi prăznuirea voastră cea strălucită, luminat ne veselim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind pătimitorilor, a vedea pe Cuvântul Cel Ce a Strălucit din Fecioară pe pământ, mărturisindu-L pe El de o Fiinţă cu Tatăl, aţi răbdat moarte silnică, cu cuget bine întărit.

Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-vă următori şi uce­nici Înţeleptului Apostol Pavel, grăito­rilor de Dumnezeu, aţi propovăduit pe Fiul întocmai de o cinste cu Tatăl. Pentru aceasta, fiind tăiaţi cu sabia, Sfinţilor Mucenici Marcian şi Martirie, aţi sfinţit pământul cu vărsarea sângelui voastru, răbdătorilor de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislind pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, L-ai În­trupat, Precurată, făcându-Se Om pentru mila cea nespusă. Pentru aceasta închinându-ne Lui, cu dreaptă credinţă te mărim pe tine, Ceea ce eşti Pricina Îndumnezeirii tuturor.

Înălţarea Domnului 2021. Când se vopsesc ouăle care se împart în această zi de sărbătoare

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-vă cu Orto­doxia prin Dumnezeiescul Duh, aţi gonit cu totul întune­ricul lui Arie, făcându-vă măr­turisitori ai Atotţiitorului.

Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi 

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Punând dogmă a fi Cuvântul întocmai cu Tatăl, v-aţi osândit la moarte, Sfinţilor Mucenici Marcian şi Martirie şi v-aţi mutat către viaţa cea fără de sfârşit.

Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unitu-v-aţi cu îngerii prin Oştirea sfinţită şi v-aţi numărat luminat cu cetele mucenicilor. Pentru aceasta, lăudăm cinstită pomenirea voastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind împodobită cu lanţuri de aur, o, Stăpână Împărăteasă, stai acum de-a dreapta Stăpâ­nului şi Dumnezeu, rugându-te pentru noi robii tăi.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci, întru Tine, Înţelep­ciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Sânpetru de vară 2021. Pe ce dată sunt sărbătoriți Sfinții Petru şi Pavel

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor, a venit Iisus Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă Puterii Tale!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mintea întărită şi cu cu­getul desăvârşit al Ortodoxiei, întărindu-vă mucenici ai Dom­nului, aţi săvârşit lupta mu­ceniciei, făcând să dispară întunericul eresului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce n-a propovăduit pe Cuvântul de o Fiinţă cu Tatăl, ca un nebun fără de minte s-a su­grumat, mucenicilor cu strune­le ostenelilor voastre şi s-a îne­cat în curgerile sângiurilor voastre cu Dumnezeiescul har.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Într-armându-vă întru Dom­nul pentru credinţă, sfinţilor şi luptându-vă, v-aţi numărat îm­preună cu Oştile cele cereşti; pentru aceasta vă fericim, fiindu-ne nouă întărire şi luminare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sânii Bisericii care izvorăsc laptele Ortodoxiei şi hrănesc pe credincioşi, viteazul Mucenic Marcian şi Sfântul Mucenic Martirie, să fie lăudaţi cu cântări de bucurie.

Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Un Sfinţit Prooroc odinioară te-a numit pe tine, Fecioară Preacurată, Munte Dumneze­iesc, Umbrit peste tot cu virtuţi­le; din care S-a arătat Mântui­torul Cuvântul, spre înnoirea şi luminarea sufletelor noastre.

Cea mai puternică rugăciune către Sfântului Ioan Botezătorul

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Necredincioşii nu vor ve­dea Slava Ta, Hristoase, iar noi pe Tine, Unul-Născut, Strălucirea Slavei Dumnezeirii Tatălui, de noapte mânecând, te lăudăm, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-v-aţi următori dog­melor celor preaînţelepte, ale Dumnezeiescului Apostol Pavel, lucrătorului de sfinţenie şi asemănându-vă obiceiurilor lui, mu­cenicilor, aţi pătimit cu tărie şi după Lege v-aţi încununat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte stele străluciţi la înălţimea cinstitei Biserici, alungând întunericul cel adânc al eresului lui Arie, vitejilor mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădându-vă, sfinţilor, de frumuseţile vieţii, v-aţi apro­piat de Hristos, prin puţin sân­ge şi aţi moştenit Împărăţia cea Neclătinată, prealăudaţilor biruitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi 

Cu adevărat ai născut Prea­curată pe Fiul lui Dumnezeu Cel de o Fiinţă cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh, Născătoa­re de Dumnezeu. Pe Care roagă-L neîncetat, să mântuiască sufletele noastre.

Zile libere 2021. Vezi care sunt sărbătorile legale din luna iunie

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-am întru adâncurile…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând cuvintelor păsto­rului celui de Dumnezeu înţelepţit, aţi păzit înţelepţi dreapta credinţă, Sfinţilor Marcian şi Dumnezeiescule Martirie; pen­tru care aţi şi fost înjunghiaţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstită s-a văzut moartea voastră înaintea Domnului, sfinţilor ostaşi înţelepţi. Pentru aceea, peste an, cu cinstiri sun­teţi lăudaţi de toţi, fericiţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Avându-vă Biserica lui Hristos izvor de minuni pe voi, purtătorilor de lupte preavite­ji, Sfinţilor Mucenici Marcian Preafericite şi Martirie, se veselesc în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu gura şi cu limba te măr­turisim cu adevărat Fecioară Maica Dumnezeului nostru. Roagă-L pe El, Preacurată, să mân­tuiască sufletele noastre.

Irmosul:

Venit-am întru adâncurile mării şi m-a înecat viforul păcatelor mele celor multe; dar ca un Dumnezeu scoate dintru adânc viaţa mea, Mult Milostive.

Calendar ortodox 8 iunie. Sfinți importanți prăznuiți marți. Sărbătoare cu cruce neagră astăzi