Astfel, producătorii agricoli, crescătorii de bovine, persoane fizice şi juridice, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale pot depune, în perioada 15 mai-30 iunie, cereri de plată aferente anului 2012 în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare – sector zootehnic, specia bovine”, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

În acest sens, solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul APIA judeţean/local pe a cărui rază teritorială se află exploataţia de bovine.

Prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la date cuprinse între 31 ianuarie 2008 şi 30 aprilie 2012 şi dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum trei capete de bovine, vârsta bovinelor să fie de minimum şase luni, iar exploataţia să fie înregistrată oficial la data solicitării primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie va fi însoţită de documente precum: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare, copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor.
Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.
Cererile pretipărite, ce pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite, sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul APIA judeţean/local, respectiv al municipiului Bucureşti.

De asemenea, cererile pot fi completate online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.