nr………, judetul…………………., reprezentat prin……………………….., avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte, si Operatorul de transport……………………………………, cu sediul in…………………….., str……………………………………… nr……………….., judetul…………………………, inregistrat sub nr………………. la Registrul comertului…………………….., avand contul………………., deschis la…………………………………., codul unic de inregistrare……………………….., reprezentat legal prin director/director general, reprezentand castigatorul licitatiei publice conform Procesului-verbal nr……./……………, in calitate de concesionar, pe de alta parte.
CAPITOLUL II Obiectul contractului de concesiune
ARTICOLUL 11.1. Obiectul contractului de concesiune este: a) efectuarea transportului public local de calatori cu mijloace de transport specifice prevazute in lege, respectiv tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze sau minibuze, conform prevederilor stipulate in caietul de sarcini anexa la prezentul contract; b) obtinerea dreptului de utilizare si exploatare a bunurilor apartinand patrimoniului consiliului local, judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, constand in mijloace de transport in comun, respectiv tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze sau minibuze, si/sau a infrastructurii aferente, conform anexei la prezentul contract, in conformitate cu obiectivele concedentului. 1.2. Obiectivele concedentului: a) dezvolta, promoveaza calitatea si eficienta transportului public local de calatori in scopul asigurarii mobilitatii populatiei in functie de necesitatile acesteia si de dezvoltarea economica a localitatii; b) stabileste structura retelei de trasee pentru transport de calatori in functie de dezvoltarea economica a localitatii, in concordanta cu cererile de transport stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populatiei; c) pastreaza prerogativele privind promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a transportului public local de calatori; d) organizeaza, reglementeaza, controleaza si monitorizeaza transportul public local de calatori pe raza localitatii respective, in conformitate cu reglementarile in vigoare; e) urmareste ca exploatarea bunurilor concesionate/inchiriate sa se realizeze in conditii care sa asigure executarea transportului public local de calatori in conditii de regularitate, siguranta si confort pe intreaga durata a contractului de concesiune; f) asigura modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de calatori, care sa se realizeze in conformitate cu reglementarile urbanistice in vigoare; g) asigura protectia sociala a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de subventii si facilitati. 1.3. In derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri: a) bunuri de retur; bunurile apartinand domeniului public, baza materiala pentru intretinerea, repararea si parcarea mijloacelor de transport detinute, calea de rulare a tramvaielor, reteaua electrica pentru tramvaie si troleibuze si sistemul energetic aferent transportului electric, conform anexei nr ……. . Bunurile pe care concesionarul activitatii de transport le realizeaza din fonduri proprii raman in proprietatea acestuia pe toata durata contractului de concesiune, precum si dupa expirarea acestuia, daca nu s-a convenit altfel; b) bunuri proprii; bunurile care apartin concesionarului si sunt utilizate de catre acesta pe intreaga perioada a concesionarii, conform anexei nr. …; c) bunuri de preluare; bunurile achizitionate de concesionar pe perioada contractului de concesiune din veniturile realizate din activitatea de transport, care vor fi preluate dupa expirarea contractului de concesiune, dupa cum s-a convenit intre parti.
CAPITOLUL III Durata contractului
ARTICOLUL 22.1. Durata contractului de concesiune este de ……. ani si acesta intra in vigoare o data cu semnarea lui de catre ambele parti. 2.2. Caietul de sarcini si anexele care fac parte integranta din contractul de concesiune, din care decurg si efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor parti. 2.3. La expirarea duratei contractului de concesiune va avea loc o noua licitatie la care concesionarul, avand drept de preemtiune, isi poate reinnoi contractul.
CAPITOLUL IV Preturi, tarife, subventii si alte prevederi financiare
ARTICOLUL 33.1. In cazul concesionarii transportului public local de calatori si al concesionarii/inchirierii bunurilor preluate potrivit procesului-verbal, in conformitate cu prevederile art. 12, concesionarul datoreaza lunar o suma in valoare de … lei, sub forma de redeventa/chirie. 3.2. Stabilirea sumei redeventei/chiriei este unul dintre obiectivele licitatiei privind concesionarea respectiva. Elementele de calcul al chiriei la data incheierii prezentului contract de concesiune sunt prezentate in anexa nr. … (suma stabilita nu poate sa fie mai mica decat echivalentul amortizarii bunurilor preluate in folosinta, conform anexei nr. …, calculata conform prevederilor legale in vigoare la data scadentei fiecarei transe).
ARTICOLUL 4Redeventa/chiria astfel calculata va fi virata pana la data de ………….. a lunii urmatoare perioadei de referinta in contul ………………………., deschis la Banca …………………………… la dispozitia concendentului.
ARTICOLUL 5Nevirarea sumelor datorate la data si in conditiile prevazute la art. 4 atrage penalitati in valoare de…% pentru fiecare zi de intarziere asupra sumei datorate.
ARTICOLUL 6Daca intarzierea virarii sumelor datorate este mai mare de … zile fata de termenul scadent si daca in aceasta perioada nu este invocata forta majora sau nu intervine o noua intelegere intre parti, concendentul poate initia instituirea procedurii de reziliere a contractului de concesiune, cu notificarea acestei intentii catre concesionar.ARTICOLUL 7Concesionarul este autorizat sa perceapa de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor prestate pe baza de legitimatii de calatorie valabile la tarifele in vigoare, negociate conform metodologiei prevazute de reglementarile legale. La data incheierii prezentului contract de concesiune sunt in vigoare tarifele mentionate in anexa nr. …………….
ARTICOLUL 88.1. Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva.8.2. Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protectiei sociale puse la dispozitie de concendent, trebuie sa acopere cel putin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor si impozitelor prevazute de lege, inclusiv o cota de …% profit minim convenit.
ARTICOLUL 9Concesionarul va finanta lucrarile de intretinere, reparatii, modernizare sau inlocuire a mijloacelor de transport, infrastructurii aferente si a bunurilor concesionate/inchiriate, in conditiile si pe baza programului aprobat.
CAPITOLUL V Drepturile partilor
A. Drepturile concesionaruluiARTICOLUL 10Concesionarul are urmatoarele drepturi: a) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de calatori prestat;b) sa actualizeze tarifele cu indicele preturilor de consum;c) sa utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului de transport public local de calatori;d) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse in caz de modificare unilaterala a contractului de catre concedent; e) in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului incredintat, sa ceara intreruperea executarii transportului public local de calatori; f) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei in vigoare, se poate adresa instantei competente;r g) sa constate si sa sanctioneze abaterile de la normele de transport conform legislatiei in vigoare;rn h) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transport rutier desfasurate pe drumul public.rn
rn B. Drepturile concedentuluirnARTICOLUL 11rnConcedentul are urmatoarele drepturi:rn a) asocierea inercomunala, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii aferente transportului public local de calatori;rn b) acordarea de facilitati operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori, corelata cu veniturile proprii;rn c) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta transportului public local de calatori, precum si contractarea de lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari, care se fac prin licitatie publica organizata potrivit legii;rn d) in cazul unor abateri grave si/sau repetate poate rezilia contractul de concesiune a transportului public local de calatori si va solicita comisiei de autorizare retragerea autorizatiei operatorului caruia i s-a concesionat transportul public local de calatori.rn
rnrn CAPITOLUL VIrn Obligatiile partilorrnA. Obligatiile concesionaruluirn
rn ARTICOLUL 12rn12.1. Concesionarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de sarcini si normele specifice transportului public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.rn 12.2. Concesionarul este obligat:rn a) sa efectueze transportul public local de calatori conform prevederilor din caietul de sarcini, in conditii de calitate, siguranta, regularitate si eficienta;rn b) sa preia de la concedent, pe baza de proces-verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferenta sau bunurile concesionate/inchiriate, dupa caz;rn c) sa preia intreg personalul aferent corespunzator prevederilor lit. b); dupa minimum 12 luni de la semnarea contractului concesionarul poate sa aplice propria sa politica de selectie, calificare, perfectionare, recalificare, disponibilizare si salarizare, conform contractului colectiv de munca negociat cu organizatiile sindicale;rn d) sa fundamenteze si sa supuna concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public local de calatori;rn e) sa nu subconcesioneze servicii si bunuri care fac obiectul concesiunii/inchirierii, dupa caz;rn f) sa plateasca redeventa/chiria la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune, daca este cazul;rn g) sa nu incarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute in normele privind achizitiile de lucrari, bunuri sau servicii;rn h) sa puna la dispozitie publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;rn i) sa efectueze intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care se impun, in limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/inchiriate de la concendent, conform programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii aprobate de acesta;rn j) sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si diferenta de tarif pentru protectie sociala, conform legislatiei in vigoare, pentru a fi supuse aprobarii consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti;rn k) sa propuna concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe concesionate/inchiriate apartinand acestuia, in baza legislatiei in vigoare;rn l) sa transmita concedentului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului ca urmare a scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si intrarilor de bunuri prin investitii, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an, pentru inregistrarea in contabilitatea concedentului;rn m) la incetarea contractului de concesiune sa restituie concedentului in deplina proprietate bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, cu uzura normala proportionala cu durata utilizarii;rn n) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungerea la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, sa asigure continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de catre concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;rn o) in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la reducerea activitatii, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;rn p) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;rn q) sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de circulatie deservite, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;rn r) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;rn s) sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executarea serviciului concesionat si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente si a bunurilor concesionate/inchiriate, dupa caz;rn t) sa utilizeze numai legitimatiile de calatorie tipizate, cu regim special, asigurate prin grija concedentului, conform hotararii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;rn u) sa predea concedentului, la incheierea contractului, toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul concesionat, bunurile si infrastructura concesionata/inchiriata, planurile de retele, schemele tehnologice si alte documente stabilite prin contract, pe baza de proces-verbal;rn v) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile in vigoare, din hotararile consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.rn
rn B. Obligatiile concedentuluirn
rnARTICOLUL 13rn13.1. Concedentul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune si caietul de sarcini, precum si Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori, completate de reglementarile aprobate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.rn 13.2. Concedentul este obligat:rn a) sa predea concesionarului, la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune, mijloacele de transport, infrastructura aferenta sau bunurile concesionate/inchiriate, dupa caz, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-primire;rn b) sa notifice la cererea partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de concesiune;rn c) sa asigure controlul si monitorizarea respectarii conditiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune, in caietul de sarcini si in normele-cadru prevazute mai sus;rn d) sa intervina, la cerere, in rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale concesionarului;rn e) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, necesare realizarii serviciului contractat, in conformitate cu reglementarile legale;rn f) sa medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal, eventualele divergente, sesizari, plangeri etc. care apar intre concesionar si beneficiarii serviciului contractat, precum si sa intervina in solutionarea situatiilor conflictuale aparute in relatia cu sindicatele, in conditiile in care concesionarul solicita acest lucru;rn g) sa rascumpere, la incetarea contractului de concesiune, plusurile valorice, dotarile realizate cu aprobarea sa de catre concesionar, prin investitii finantate din sursele proprii ale acestuia, la valoarea ramasa neamortizata pana la data respectiva;rn h) sa aprobe tarifele pentru transportul public local de calatori, precum si subventia care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport public si veniturile efective incasate pentru transportul asigurat diferitelor categorii de persoane;rn i) sa propuna pentru aprobare consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a serviciului de transport public local de calatori si programele de investitii corespunzatoare acestui scop;rn j) sa isi asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina concesionarului prin caietul de sarcini;rn k) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract;rn l) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;rn m) sa intervina ferm in cazurile de concurenta neloiala care perturba desfasurarea activitatii concesionarului;rn n) sa asigure exclusivitate concesionarului in exploatarea traseelor contractate de acesta in baza prevederilor din caietul de sarcini;rn o) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune in afara de cazurile prevazute expres de lege sau de prevederile contractului.rn
rn CAPITOLUL VIIrn Clauza contractuala privind protectia mediuluirn
rnARTICOLUL 14rnConcesionarul se obliga ca pe perioada derularii contractului de concesiune sa respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile autoritatilor administratiei publice locale in vigoare privind protectia mediului.rn
rn CAPITOLUL VIIIrn Raspunderea contractualarn
rn ARTICOLUL 15rnPentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin contractul de concesiune si caietul de sarcini partile datoreaza penalitati si daune ale caror cuantumuri se vor stabili de parti prin prezentul contract.rn
rn ARTICOLUL 16rn16.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca.rn 16.2. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul contract de concesiune, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti in scris, in termen de 5 zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul respectivului caz de forta majora. Partea care nu va respecta aceasta clauza isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg.rn
rn ARTICOLUL 17rnIntarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici una dintre parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora.rn
rn ARTICOLUL 18rnDaca una dintre parti reziliaza unilateral contractul de concesiune fara justa cauza, aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.rn
rn ARTICOLUL 19rnDaca concesionarul este un grup de operatori asociati, orice neindeplinire a sarcinilor contractuale si a prevederilor caietului de sarcini din partea unui membru asociat ramane in sarcina grupului asociat. In cazul retragerii unui operator dintr-un grup de operatori asociati, grupul de operatori respectiv este obligat sa preia sarcinile si obligatiile acestuia care deriva din contract si caietul de sarcini.rnCAPITOLUL IXrn Litigiirn
rn ARTICOLUL 20rn20.1. Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.rn 20.2. Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in prezentul contract de concesiune clauze compromisorii.rn
rn ARTICOLUL 21rnEventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 20 se vor solutiona pe calea instantelor judecatoresti, potrivit legii.rn
rn CAPITOLUL Xrn Incetarea contractului de concesiunern
rn ARTICOLUL 22rn22.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:rn a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, daca partile nu au convenit in scris conditiile legale de prelungire;rn b) in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre concendent a contractului de concesiune; acesta va trimite o notificare prealabila de 90 de zile, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;rn c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concesionarului;rn d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere unilaterala de catre concesionar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;rn e) in cazuri de forta majora, fara plata unei despagubiri;rn f) autorizatia de executare a transportului public local de calatori a expirat sau a fost retrasa definitiv;rn g) prin rascumpararea concesiunii in cazuri justificate, pe baza unui act administrativ al autoritatii care a aprobat concesionarea si a unei documentatii de stabilire a valorii rascumpararii; in acest caz de incetare a concesiunii nu se percep daune;rn h) contine alte clauze privind rezilierea, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.rn 22.2. La incetarea din orice cauza a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:rn a) bunurile de retur revin de drept concedentului, gratuit si libere de orice sarcini;rn b) bunurile proprii raman in proprietatea concesionarului;rn c) bunurile de preluare vor fi preluate conform prevederilor stabilite de partile contractante.rn
rn CAPITOLUL XIrn Alte clauzern
rnARTICOLUL 23rnSuplimentar, partile mai convin urmatoarele:rn a) legitimatiile de calatorie vor fi tipizate cu regim special, asigurate prin grija concedentului, si vor fi utilizate ca legitimatii universal valabile sau ca legitimatii individualizate, in cazurile convenite, respectiv pe trasee, grupe de trasee sau pe intreaga retea de trasee;rn b) modalitatea de distributie a veniturilor realizate din utilizarea legitimatiilor de calatorie universal valabile intre operatorii de transport concesionari ai serviciului se stabileste prin contract intre concedent si acestia;rn c) nivelul si conditiile acordarii subventiilor privind protectia sociala, modul de calcul, modul de plata si perioadele in care se poate efectua regularizarea cuantumurilor subventiilor vor fi stabilite prin contractul mentionat la lit. b);rn d) contractul de concesiune va contine conditiile in care se poate acorda concesionarului, inchiriatorului sau cumparatorului mijloacelor de transport, infrastructurii aferente sau bunurilor, dupa caz, dreptul de preemtiune, in cazul prelungirii contractului de concesiune a serviciului de transport public local de calatori;rn e) contractul de concesiune poate contine conditii privind mentinerea, recalificarea si protectia fortei de munca preluate prin contractul de concesiune a infrastructurii aferente, pe toata durata acestuia.rn
rn CAPITOLUL XIIrn Dispozitii finalern
rn ARTICOLUL 24rnPrezentul contract de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:rn a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare;rn b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;rn c) Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002;rn d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;rn e) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare;rn f) Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare.rn
rn ARTICOLUL 25rn25.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre parti.rn 25.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune numai din cauze justificate, cu notificarea prealabila a concesionarului.rn
rn ARTICOLUL 26rn26.1. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu caietul de sarcini si anexele care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor.rn 26.2. Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii si a fost incheiat in………. exemplare.rn rn
rn
rn ANEXA Nr. 5rnrn Consiliul Local al Orasului/Municipiului………..rn Consiliul General al Municipiului BucurestirnrnCAIET DE SARCINI – CADRUrnpentru realizarea serviciului regulat de transport public local de calatorirnrnAnexa la Contractul de concesiunernnr. …….. din ………………rnrnExecutarea transportului public local de calatori in orasul/municipiulrn…………………………………..rn (anul……………..)rnrnrnrnCAIET DE SARCINIrnpentru realizarea transportului public local de calatori in orasul/municipiul………………… din judetul……………..rn
rn
rn CAPITOLUL Irn Dispozitii generalern Art. 1. – Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare transportul public local de calatori preluat in executie de catre concesionarul ………… de la concedentul ……………………………, precum si alte elemente ce reglementeaza relatiile dintre cele doua parti semnatare.rn Art. 2. – Serviciul de transport public local de calatori trebuie sa asigure cerintele de deplasare a cetatenilor in interiorul orasului/municipiului, pe trasee si cu programe de circulatie prestabilite, in functie de cererea de transport si de capacitatea disponibila.rn Art. 3. – Aria si zonele deservite de concesionar sunt specificate in anexele la prezentul caiet de sarcini.rn Art. 4. – Modificarile in reteaua de transport public local de calatori (extinderi, limitari, desfiintari), justificate tehnic si comercial si pentru care exista acordul partilor contractante, pot fi operate in obiectul contractului de concesiune prin acte aditionale, fara modificarea clauzelor contractuale initiale. Concesionarul nu poate refuza modificarile privind traseele si programele de circulatie solicitate de concedent, cu exceptia cazurilor in care cererea depaseste capacitatea sa de transport, dar poate pretinde in cazul modificarilor schimbarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi.rn Art. 5. – Pe durata contractului incheiat concesionarul asigura realizarea transportului public local de calatori, utilizand infrastructura si instalatiile existente (calea de rulare pentru tramvaie, reteaua de contact pentru tramvaie si troleibuze, garaje, depouri, instalatii de telecomunicatii si transmisii de date, semnalizare).rn Art. 6. – Concesionarul are dreptul sa solicite sau sa accepte, dupa caz, modificarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi, in cazul in care apar modificari fata de situatia existenta la semnarea contractului de concesiune sau datorita acordarii de catre concedent a unor noi facilitati pentru serviciul de transport public local de calatori.rn Art. 7. – Concesionarul are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulatie infrastructura publica (strazi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal etc.) si instalatiile auxiliare aferente acesteia.rn Art. 8. – Concendentul va acorda concesionarului, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, dupa planuri de amplasament si executie aprobate, amenajarile necesare exploatarii mijloacelor de transport (statii de intretinere, salubrizare, spatii de parcare, capete de linii etc.).rn Art. 9. – Pe durata contractului incheiat concesionarul are exclusivitate pe traseele atribuite in urma licitatiei castigate.rnArt. 10. – La incheierea si pe toata durata contractului de concesiune concesionarul si concedentul sunt obligati sa respecte prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002, si ale Normelor-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori.rnrn CAPITOLUL IIrn Conditii de realizare a transportului public local rnde calatorirnArt. 11. – Conditiile generale in care se realizeaza transportul public local de calatori concesionat (lungimea medie a interstatiei, intervalul mediu de succedare intre vehicule, gradul maxim de aglomerare, orele de incepere si terminare a programelor de circulatie etc.) sunt specificate in anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.rn Art. 12. – (1) Conditiile specifice de concesionare privind traseele, perioadele si programul de circulatie, oferta de transport, numarul de mijloace de transport necesare, capacitatea mijloacelor de transport care deservesc traseul/cursa sunt specificate in anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini. Peste numarul necesar de mijloace de transport necesare concesionarul trebuie sa detina un plus de minimum 30% pentru a acoperi imobilizarile totale si rezervele.rn (2) Executarea transportului public local de calatori se contracteaza in conditiile respectarii indicatorilor de performanta cuprinsi in anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini.rnrn CAPITOLUL IIIrn Drepturile si obligatiile concesionaruluirnArt. 13. – Concesionarul va realiza transportul public local de calatori la parametrii specificati in anexele nr. 1 si 2 care fac parte din prezentul caiet de sarcini, utilizand inventarul propriu, dobandit sau preluat de la concedent pe baza de contract de concesiune/inchiriere, contract de vanzare-cumparare, dupa caz, mentionate in anexa nr. 3.rn Art. 14. – In cazul in care o data cu licitatia pentru concesionarea serviciilor de transport public local de calatori va avea loc si vanzarea sau inchirierea unor obiective ori bunuri, prezentul caiet de sarcini va avea o anexa privind sarcinile ce decurg pentru parti in aceasta procedura. Numai in acest caz in prezentul caiet de sarcini vor fi incluse prevederile art. 16 si 17, dupa caz.rnArt. 15. – In cadrul contractului de concesiune/inchiriere concedentul acorda concesionarului dreptul de utilizare a mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente in schimbul unei redevente/chirii.rn Art. 16. – In cazul contractului de vanzare-cumparare concedentul cedeaza concesionarului, contra cost, proprietatea asupra:rn a) societatii comerciale sau regiei autonome de transport public local de calatori, existenta in localitate;rn b) mijloacelor de transport active;rn c) unor bunuri tinand de infrastructura aferenta.rn Art. 17. – In cazul contractului de inchiriere concedentul cedeaza concesionarului, contra chirie, dreptul de utilizare a unor bunuri tinand de infrastructura aferenta.rn Art. 18. – Concesionarul va plati concedentului periodic o redeventa/chirie stabilita prin contractul de concesiune/inchiriere. Neprimirea diferentei de tarif si/sau a alocatiei bugetare stabilite prin contractul de concesiune, in cuantumurile si la termenele prevazute, da dreptul concesionarului sa ceara renegocierea unor prevederi ale contractului, care nu poate fi refuzata de concedent fara un motiv intemeiat.rn Art. 19. – Concesionarul va utiliza tarifele (lei/calatori x km) stabilite prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.rn Art. 20. – Concesionarul va asigura prin efort propriu intretinerea parcului de mijloace de transport si a infrastructurii aferente concesionate, in conditiile stipulate prin contractul de concesiune.rn Art. 21. – (1) Interventiile la elementele de infrastructura care afecteaza circulatia stradala generala vor fi anuntate cu cel putin 48 de ore inainte la serviciul public de transport local al primariei si la politia rutiera.rn (2) In caz de forta majora se poate interveni imediat conform unor intelegeri prealabile cu administratorul infrastructurii respective si cu institutiile prevazute la alin. (1).rn Art. 22. – Reparatiile si modernizarile la elementele de infrastructura aferenta, precum si realizarea de lucrari noi vor fi efectuate dupa aprobarea lor de catre concedent si in conformitate cu normele privind siguranta circulatiei.rn Art. 23. – Concesionarul are dreptul sa efectueze, cu informarea concedentului, modificari temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu etc.) in deservirea unor trasee, atunci cand aceste modificari sunt necesare in caz de avarii sau pentru executarea unor lucrari, precum si in cazul in care reteaua stradala sau conditiile generale din zona nu mai permit circulatia mijloacelor de transport in conditii de siguranta si eficienta normale.rn Art. 24. – Concesionarul va solicita aprobarea concedentului pentru intreruperea functionarii unor trasee definitiv sau pe o perioada determinata, cand cererea de transport este sub 50% din capacitatea minima oferita care ar asigura un interval de succedare intre vehicule de peste 60 de minute, cand neplata taxei de calatorie a devenit fenomen de masa sau cand se produc fenomene antisociale care pun in pericol integritatea vehiculelor, instalatiilor sau a personalului propriu. Cererea concesionarului nu va putea fi refuzata de concedent fara un motiv intemeiat.rn Art. 25. – Concesionarul va elabora si va supune aprobarii concedentului programe proprii anuale de dezvoltare.rn Art. 26. – Operatorul de transport public local de calatori nu poate transmite unei terte persoane serviciile si drepturile ce decurg din contractul de concesiune.rn Art. 27. – La incetarea contractului de concesiune, concesionarul va preda concedentului, conform prevederilor contractului, toate bunurile care sunt in folosinta la acea data, in starea tehnica corespunzatoare duratei de functionare realizate.rn Art. 28. – (1) Concesionarul va prezenta in fiecare an concedentului un raport cu capitolele: comercial, exploatare, social, tehnic si financiar.rn (2) Raportul va cuprinde minimum urmatoarele elemente:rn a) situatia indeplinirii parametrilor de performanta din contractul de concesiune;rn b) gradul de acoperire a cererii de transport;rn c) relatiile generale prestator-beneficiar;rn d) situatia evenimentelor tehnice si de circulatie;rn e) situatia personalului: numar, structura, accidente de munca, starea de sanatate;rn f) relatiile sociale patronat-sindicate;rn g) starea tehnica a infrastructurii si a mijloacelor de transport;rn h) analiza comparativa a costurilor de exploatare;rn i) stadiul de realizare a programelor de investitii;rn j) executia bugetului de venituri si cheltuieli.rn Art. 29. – Alte obligatii ale operatorului de transport:rn a) sa utilizeze pe perioada executarii transportului placa de traseu si indicativul stabilit pentru traseul respectiv, plasate la loc vizibil in fata si in spatele mijlocului de transport si iluminate corespunzator;rn b) placa de traseu va contine nominalizarea capetelor de traseu intre care se executa cursa respectiva;rn c) mijlocul de transport, pe partile laterale, va avea inscriptionata denumirea executantului transportului;rn d) sa supravegheze urcarea si coborarea calatorilor, sa nu porneasca din statii cu usile deschise sau cu calatori aflati pe scarile mijlocului de transport, precum si cu calatori agatati de exteriorul caroseriei;rn e) sa nu admita la transport in salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care prin format ori dimensiune pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura materialului, pot murdari obiecte ori marfuri interzise transportului public;rn f) sa nu circule cu supraincarcatura, peste capacitatea maxima admisa;rn g) sa asigure spatiile necesare pentru bagajele de mana ale calatorilor;rn h) sa nu opreasca pentru urcare si coborare decat in statiile special amenajate, prevazute in programul de circulatie;rn i) sa utilizeze numai legitimatiile de calatorie cu regim special, asigurate de catre autoritatea administratiei publice locale;rn j) sa nu permita transportul calatorilor decat pe baza de legitimatii de calatorie valabile;rn k) sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile care cad in sarcina operatorului;rn l) sa evidentieze intr-o fisa speciala, eliberata prin grija concedentului, cursele sosite si plecate, la fiecare capat de linie;rn m) sa asigure inlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;rn n) sa asigure informarea anticipata a publicului calator in legatura cu modificarea/suspendarea unei curse sau a unui traseu in caz de forta majora;rn o) sa asigure efectuarea in termen a inspectiei tehnice periodice la mijloacele de transport utilizate;rn p) sa asigure periodic si ori de cate ori este nevoie salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;rn q) sa asigure efectuarea verificarilor periodice medicale si psihologice ale conducatorilor de autovehicule si tramvaie si sa tina evidenta acestora;rn r) sa asigure testarea pregatirii profesionale a conducatorilor de autovehicule si tramvaie si evidenta acestora;rn s) sa asigure conditiile de executie a transportului in conditii de regularitate, siguranta si confort;rn t) sa asigure afisarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducatorului acestuia, a programului de circulatie, a instructiunilor privind modul de desfasurare a transportului, a obligatiilor publicului calator si a altor informatii de utilitate publica privind transportul, stabilite prin reglementarile in vigoare;rn u) sa aiba instalatia de incalzire/conditionare a aerului in salonul mijlocului de transport in stare de functionare, ori de cate ori este necesar;rn v) sa asigure aspectul estetic corespunzator al mijlocului de transport;rn w) sa aiba locuri rezervate pentru persoane cu handicap, batrani, persoane cu copii in brate.rn Art. 30. – Concesionarul are si alte drepturi si obligatii ce rezulta din prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002, precum si din Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori.rnrn CAPITOLUL IVrn Drepturile si obligatiile concedentuluirnArt. 31. – In conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protectiei sociale si tinand seama de caracteristicile acestui serviciu public, concedentul poate asigura concesionarului o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea si dezvoltarea retelelor de transport public local de calatori, infrastructura si vehicule, prin urmatoarele mijloace:rn a) diferenta de tarif pentru protectia sociala;rn b) alocatie bugetara pentru cheltuieli de capital;rn c) garantii pentru credite interne si externe.rn Art. 32. – Concedentul stabileste durata contractului de concesiune si o comunica o data cu organizarea licitatiei.rn Art. 33. – Concedentul aproba, la propunerea concesionarului, tarifele pentru plata prestatiilor utilizate in transportul public local de calatori.rn Art. 34. – In cazul existentei unor reglementari privind acordarea de gratuitati sau reduceri de tarif pentru unele categorii de persoane, concedentul acorda concesionarului contravaloarea corespunzatoare acestora.rn Art. 35. – Concedentul va promova, inclusiv la propunerea concesionarului, facilitati si prioritati in organizarea traficului pentru mijloacele de transport public local de calatori (benzi sau culoare proprii separate fizic de restul traficului prin borduri, marcaje sau alte sisteme; semaforizare preferentiala la traversarea intersectiilor, prioritate la plecarea din statie etc.).rn Art. 36. – Concedentul va analiza, in vederea acceptarii, propunerile concesionarului privind modalitatea de concesionare a serviciului de transport pe intreaga retea de trasee, pe anumite grupe din retea sau pe anumite trasee, dupa caz.rn Art. 37. – Concedentul are obligatia sa informeze operatorul de transport public local de calatori, cu 72 de ore inainte, in legatura cu efectuarea unor lucrari in zonele de desfasurare a activitatii de catre concesionar.rn Art. 38. – Concedentul asigura deszapezirea traseelor de transport cu autobuze si troleibuze.rn Art. 39. – Concedentul asigura starea tehnica corespunzatoare a carosabilului de pe intreaga retea de trasee si a trotuarelor din zona statiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de calatori, semnalizarea rutiera, iluminarea zonelor statiilor si a trecerilor de pietoni.rn Art. 40. – Concedentul are dreptul de control asupra desfasurarii transportului public local de calatori.rn Art. 41. – Concedentul are dreptul de a asigura tiparirea, distributia, precum si vanzarea legitimatiilor de calatorie cand acestea nu se vand in mijlocul de transport.rn Art. 42. – Concedentul are si alte drepturi si obligatii ce rezulta din prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 284/2002, precum si din Normele-cadru privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori.rnrn CAPITOLUL Vrn Solutionarea litigiilorrnrn Art. 43. – (1) Neintelegerile rezultate din executarea contractului de concesiune se vor solutiona de catre parti pe cai amiabile.rn (2) Eventualele litigii se vor solutiona pe calea contenciosului administrativ sau a instantelor judecatoresti, potrivit legii. Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.rnrn Art. 1. – Se aproba Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.rn Art. 2. – Instalatiile de racordare si instalatiile de utilizare care se racordeaza la retelele electrice de interes public vor fi proiectate, executate si verificate sub supravegherea electricienilor autorizati si de catre agenti economici atestati.rn Art. 3. – Tarifele de emitere a avizelor tehnice de racordare si tarifele de racordare practicate de agentii economici se aproba de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.rn Art. 4. – In termen de 4 luni de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei va emite Regulamentul privind autorizarea electricienilor si atestarea agentilor economici pentru proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor de racordare si a instalatiilor de utilizare care se racordeaza la retelele electrice de interes public.rn Art. 5. – (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 4 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.rn (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 2/1992 privind realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992.rn
rn
rn ANEXA Nr. 3rn la caietul de sarcinirnrn INDICATORI DE PERFORMANtarn privind executarea transportului public local de calatorirn
rn
rn 1. Numarul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a intarziat executarea transportului fata de programul de circulatiern 2. Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 de orern 3. Numarul de calatori afectati de caderile prevazute la pct. 1 si 2rn 4. Numarul total de autovehicule asigurate conform programarilor zilnicern 5. Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care:rn a) numarul de reclamatii justificate;rn b) numarul de reclamatii rezolvate;rn c) numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legalern 6. Numarul de mijloace de transport cu vechime mai mica de 10 ani si atestate Euro 2 sau Euro 3rn 7. Numarul prevederilor contractului de concesiune a transportului local de calatori, propuse pentru modificare de catre operator, raportat la numarul de prevederi contractuale acceptate pentru modificare de catre concedentrn 8. Despagubirile platite de catre operatori pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului public local de calatorirn 9. Numarul abaterilor privind nerespectarea de catre operator a conditiilor privind mentinerea licentei de transportrn 10. Numarul de controale efectuate de catre autoritatea administratiei publice locale operatorului, raportat la numarul de abateri stabilite si sanctionatern 11. Numarul de accidente de circulatie la care au fost implicate mijloacele de transport cu care operatorul efectueaza transportul public local de calatorirn 12. Numarul abaterilor privind nerespectarea de catre operator a prevederilor caietului de sarcini si a contractului de concesiune.

Te-ar putea interesa și: