stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la Ministerul Finantelor Publice, la unitatile Trezoreriei Statului prevazute in anexa nr. 1. (2) Termenul de depunere a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase este de 48 de ore de la data intocmirii documentului care a stat la baza ridicarii bunurilor considerate fara stapan sau de la data intocmirii documentului care a stat la baza ridicarii bunurilor in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege. Art. 2. – (1) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la unitatile Trezoreriei Statului de catre autoritatile statului abilitate in acest sens, insotite de urmatoarele documente: a) delegatia care atesta calitatea de deponent a persoanei desemnate; b) Inventar de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (anexa nr. 2), intocmit in 5 exemplare, din care: 1. exemplarul nr. 1 pentru Serviciul contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupa caz; 2. exemplarul nr. 2 se introduce in grop; 3. exemplarul nr. 3 se restituie deponentului ca document justificativ; 4. exemplarul nr. 4 se remite compartimentului juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciului juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti; 5. exemplarul nr. 5 se remite specialistului de metale pretioase din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care participa la expertizarea si sigilarea gropului. (2) In scopul identificarii obiectelor depuse, acestea sunt enumerate si descrise de catre deponent in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase cat mai amanuntit: denumirea, natura valorilor, semne distinctive si orice alte inscriptii gravate sau imprimate, numarul pietrelor, culoarea, forma etc. (3) Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase depus in tezaurul Trezoreriei Statului indeplineste functia de document de predare-primire si se semneaza de catre deponent, de membrii comisiei si specialistul de metale pretioase. Art. 3. – (1) Autoritatile statului deponente au obligatia de a anunta Trezoreria Statului la care urmeaza a fi depuse obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, cu minimum 24 de ore inainte de depunerea acestora, in vederea convocarii specialistului de metale pretioase si a asigurarii tuturor conditiilor de receptie si depozitare necesare. (2) In cazul imposibilitatii prezentarii la sediul unitatii Trezoreriei Statului a specialistului de metale pretioase, autoritatile statului depun obiectele considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, in gropuri/saci sigilate/sigilati de catre depunator. Predarea-primirea gropurilor/sacilor sigilate/sigilati se face pe baza Procesului-verbal pentru predarea-primirea gropurilor continand obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (anexa nr. 3). Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase va fi semnat in acest caz numai de catre reprezentantul autoritatii statului deponente, urmand ca la desigilarea gropurilor sau sacilor acesta sa fie semnat de catre comisia constituita potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) si de catre specialistul de metale pretioase. Gropurile sau sacii sigilati in care sunt introduse exemplarele nr. 1, 2, 4 si 5 ale Inventarului de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se pastreaza in tezaurul Trezoreriei Statului pana la intrunirea conditiilor necesare pentru receptia obiectelor pe care le contin. Gropurile/sacii se desigileaza numai in prezenta reprezentantului autoritatii statului deponente, a membrilor comisiei si a specialistului de metale pretioase care are obligatia de a se prezenta la unitatea Trezoreriei Statului depozitara in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii gropurilor/sacilor sigilate/sigilati. (3) Unitatea Trezoreriei Statului depozitara are obligatia de a comunica in scris specialistului de metale pretioase, prevazut in lista intocmita potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), data la care au fost primite/primiti gropurile/sacii sigilate/sigilati in tezaurul Trezoreriei Statului. Art. 4. – (1) Preluarea in tezaurul Trezoreriei Statului a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se efectueaza de catre: a) o comisie constituita prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului depozitare, prevazute in anexa nr. 1, formata din: – un reprezentant al Serviciului casierie-tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie sau al Serviciului casierie-tezaur, dupa caz; – un reprezentant al Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupa caz; – un reprezentant al Serviciului incasarea si evidenta veniturilor bugetare. Pentru fiecare membru al comisiei, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice, va fi numit cate un inlocuitor; b) un specialist de metale pretioase desemnat din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Lista persoanelor indreptatite sa efectueze operatiuni de expertizare a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase este intocmita si transmisa unitatilor Trezoreriei Statului de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. (2) Sigilarea gropurilor ce contin obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se efectueaza prin aplicarea sigiliilor de plumb cu „cleste cu tipe”, marcate pe o fata cu stema Romaniei si pe cealalta fata cu inscriptia „MFP” si un numar unic de identificare, incepand de la numarul 1. (3) Sigiliile sunt netransmisibile, se atribuie membrilor comisiei constituite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), precum si inlocuitorilor lor de drept si se utilizeaza numai pentru operatiunile care se efectueaza la sediul unitatilor Trezoreriei Statului in procesul de depunere si manipulare a gropurilor ce contin obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase. Art. 5. – (1) Membrii comisiei constituite potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si specialistul de metale pretioase preiau obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase prin cantarire, le confrunta cu datele inscrise in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, iar specialistul de metale pretioase inscrie masa bruta stabilita prin cantarire in toate cele 5 exemplare ale inventarului. (2) In cazul existentei unor neconcordante intre obiectele prezentate de deponent si cele inscrise in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, se vor opera modificarile necesare pe toate exemplarele inventarului in coloana „Observatii”, sub semnaturile deponentului, specialistului de metale pretioase si membrilor comisiei. (3) Natura obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se stabileste si se inscrie in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de catre specialistul de metale pretioase. (4) Obiectele inscrise in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, care nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, se restituie deponentului, specificandu-se in coloana „Observatii” obiectele restituite si motivul pentru care nu au fost primite in tezaurul Trezoreriei Statului. Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se constituie in gropuri distincte, pe fiecare cauza, in prezenta membrilor comisiei si a specialistului de metale pretioase. rn (5) Gropurile constituite se eticheteaza si se sigileaza cu sigiliile membrilor comisiei si sigiliul specialistului de metale pretioase. Pe eticheta se inscriu in mod obligatoriu numarul gropului, data predarii obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase la unitatea Trezoreriei Statului, denumirea unitatii deponente, cauza pentru care s-a constituit gropul si codul inscris pe sigiliile aplicate gropului. rn (6) In scopul numerotarii gropurilor si inscrierii numarului acestora in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, casierul-sef atribuie pentru fiecare grop un numar de ordine din Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului (anexa nr. 4). rn (7) Numerotarea gropurilor in Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului se efectueaza in ordine crescatoare, incepand de la numarul 1, in continuare atribuindu-se un numar unic pentru fiecare grop. rn (8) Dupa sigilare, comisia preda gropul casierului-sef, care are obligatia de a completa in Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului datele prevazute de formular si de a semna de primire, iar membrii comisiei semneaza de predare. rn (9) Gropurile sunt evidentiate in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului la valoarea de 1.000 lei gropul, pe baza exemplarului nr. 1 al Inventarului de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, predat Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupa caz. rn (10) Pentru inregistrarea gropurilor in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul sau in creditul contului in afara bilantului 0010 „Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan sau ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, depuse in gropuri in tezaurul Trezoreriei Statului”. In creditul contului 0010 „Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan sau ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, depuse in gropuri in tezaurul Trezoreriei Statului” se inregistreaza depunerea gropului aferent unei cauze in tezaurul Trezoreriei Statului la valoarea de 1.000 lei/grop, iar in debitul aceluiasi cont se inregistreaza restituirea catre proprietar sau reprezentantul legal al acestuia ori predarea spre valorificare a tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase dintr-un grop aferent unei cauze. rn Art. 6. – (1) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se pastreaza in tezaurul Trezoreriei Statului pana la definitivarea situatiei lor juridice. rn (2) Autoritatile statului abilitate in acest sens, care au depus obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase la unitatile Trezoreriei Statului, au obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la stabilirea situatiei juridice a acestora sa anunte printr-o adresa compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz. In adresa se va mentiona daca obiectele depuse pentru cauza respectiva se restituie proprietarului sau intra in proprietatea privata a statului, in totalitate ori partial. Adresa va fi insotita de o copie certificata a documentului care atesta intrarea bunurilor in proprietatea statului sau restituirea catre proprietar. rn (3) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan, intra in proprietatea privata a statului daca nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data depunerii la unitatile Trezoreriei Statului. Autoritatile statului care au depus in tezaurul Trezoreriei Statului obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan, au obligatia sa solicite in scris compartimentului juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciului juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti restituirea bunurilor revendicate catre proprietarii de drept ai acestora sau trecerea in proprietatea statului la prescrierea termenului de revendicare de un an. Mecanismul de restituire a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fara stapan, este acelasi ca si in cazul restituirii obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege. rn (4) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase pentru care s-a dispus restituirea se considera abandonate daca proprietarul sau persoana legal indreptatita sa il reprezinte nu se prezinta pentru a le ridica in termen de 3 luni de la data definitivarii situatiei lor juridice. rn (5) Proprietarul sau persoana legal indreptatita sa ridice obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase in numele acestuia formuleaza o cerere catre compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in care va solicita restituirea obiectelor, la care anexeaza documentele care atesta dreptul de proprietate asupra acestora. Dupa verificarea documentelor, compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, comunica in scris Trezoreriei Statului ca se poate efectua restituirea acestora catre proprietarul de drept. rn (6) Restituirea obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase catre proprietar sau persoana legal indreptatita sa il reprezinte se face de catre seful de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de trezorerie sau trezorierul-sef, dupa caz, comisia constituita potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) care a participat la sigilarea gropului, casierul-sef, specialistul de metale pretioase care a participat la sigilarea gropului si reprezentantul serviciului/compartimentului juridic. rn (7) Gropul constituit in cauza pentru care se face restituirea se scoate din tezaur de catre casierul-sef, se inregistreaza in Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului si se preda comisiei care participa la restituire. rn (8) In prezenta persoanelor desemnate sa participe la restituire se desigileaza gropul, iar continutul acestuia se prezinta proprietarului sau persoanei legal indreptatite sa ridice obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase in numele acestuia, pentru identificare. rn (9) Dupa identificare se intocmeste Procesul-verbal de restituire cauze (anexa nr. 6), in 6 exemplare, din care: rn – exemplarul nr. 1 pentru Serviciul contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupa caz; rn – exemplarul nr. 2 pentru Serviciul casierie – tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie sau Serviciul casierie-tezaur, dupa caz; rn – exemplarul nr. 3 pentru compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti; rn – exemplarul nr. 4 se remite deponentului; rn – exemplarul nr. 5 se inmaneaza proprietarului sau persoanei legal indreptatite sa il reprezinte; rn – exemplarul nr. 6 pentru specialistul de metale pretioase. rn (10) In baza Procesului-verbal de restituire cauze casierul-sef va completa „Restituire integrala definitiva” in coloana „Destinatia iesirii” din formularul „Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”. rn (11) Inventarul din grop impreuna cu celelalte documente anexate acestuia se arhiveaza la Serviciul casierie-tezaur, vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie sau Serviciul casierie-tezaur, dupa caz. rn (12) In cazul in care in adresele autoritatilor statului care au depus obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase la unitatile Trezoreriei Statului se mentioneaza restituirea partiala a obiectelor dintr-un grop, se procedeaza potrivit mecanismului stabilit mai sus, cu urmatoarele precizari: rn – obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase care nu se restituie se reintroduc in grop prin identificare, numarare si cantarire; rn – exemplarul nr. 2 al Procesului-verbal de restituire cauze se introduce in grop; rn – casierul-sef va completa „Restituire partiala” in coloana „Observatii” din formularul „Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”. rn (13) In cazul restituirii partiale a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, gropul constituit din obiectele ramase dupa restituire se preda de catre comisie casierului-sef in vederea depunerii in tezaurul Trezoreriei Statului. Gropul se pastreaza in tezaur pana la definitivarea situatiei juridice a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, ramase in urma restituirii. rn (14) In cazul in care proprietarul sau persoana legal indreptatita sa il reprezinte reclama faptul ca unul sau mai multe obiecte din gropul constituit nu ii apartin ori nu corespund din alte puncte de vedere cu obiectele care i-au fost ridicate in vederea confiscarii sau confiscate in conditiile prevazute de lege ori depuse spre pastrare in tezaurul Trezoreriei Statului fiind considerate bunuri fara stapan, se va proceda la introducerea tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase in grop de catre comisie, prin identificare, numarare si cantarire, aplicandu-se totodata si sigiliile membrilor acesteia. rn (15) Comisia va stabili impreuna cu proprietarul sau cu persoana legal indreptatita sa il reprezinte un nou termen de restituire care nu poate fi mai mare de 15 zile lucratoare de la data primei proceduri de restituire. rn (16) In termen de 3 zile lucratoare compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedinta de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti instiinteaza in scris autoritatea statului deponenta asupra faptului ca proprietarul sau persoana legal indreptatita sa il reprezinte reclama ca unul sau mai multe obiecte din gropul constituit nu ii apartin. In instiintare se vor mentiona in mod obligatoriu datele inscrise in formularul „Inventar de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase”, respectiv numarul gropului constituit in cauza reclamata, numele cauzei si data depunerii la Trezoreria Statului. rn (17) La data stabilita de comun acord cu proprietarul sau cu persoana legal indreptatita sa il reprezinte se va proceda la restituirea obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase potrivit procedurilor de restituire mentionate anterior, cu exceptia faptului ca la restituire va participa si deponentul sau inlocuitorul de drept al acestuia. Persoana care va participa la restituire din partea autoritatii statului deponente va prezenta sefului de administratie adjunct care coordoneaza activitatea de trezorerie sau trezorierului-sef, dupa caz, urmatoarele documente: rn a) delegatia care atesta calitatea de reprezentant al autoritatii statului deponente; rn b) Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, intocmit la constituirea cauzei. rn (18) In situatia in care nici in aceste circumstante proprietarul sau persoana legal indreptatita sa il reprezinte nu recunoaste toate obiectele ca apartinandu-i, se procedeaza la introducerea tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase in grop de catre comisie prin identificare, numarare si cantarire, aplicandu-se totodata si sigiliile. In continuare se va proceda potrivit prevederilor legale in vigoare. rn (19) In situatia in care cu ocazia expertizarii si marcarii se constata ca unele obiecte din grop nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, acestea se predau, separat, unitatilor Trezoreriei Statului depozitare pe baza Procesului-verbal de predare-primire a obiectelor care nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (anexa nr. 7), dar o data cu celelalte obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase care constituie gropul si care sunt expertizate si marcate. rn (20) In situatia in care se stabileste ca obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase intra in proprietatea privata a statului, precum si in situatia in care se constata, in urma expertizarii, ca obiectele intrate in proprietatea privata a statului nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase potrivit alin. (19), acestea se predau de catre comisia constituita potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) la serviciul/biroul valorificare bunuri din cadrul directiilor generale ale finantelor publice. rn Art. 7. – (1) Expertizarea si marcarea obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, depuse in tezaurul Trezoreriei Statului, constituite in gropuri, se efectueaza de catre specialistul de metale pretioase la sediul acestuia sau la sediul unitatilor Trezoreriei Statului unde acestea sunt depozitate, numai dupa definitivarea situatiei lor juridice si intrarea definitiva in proprietatea statului. Expertizarea si, dupa caz, marcarea nu se efectueaza pentru obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase care dupa definitivarea situatiei juridice se restituie proprietarului. rn (2) Gropurile care contin obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, care nu pot fi expertizate si marcate la sediul unitatilor Trezoreriei Statului unde acestea sunt depozitate, se elibereaza din tezaurul Trezoreriei Statului specialistului de metale pretioase, in vederea expertizarii si marcarii, la solicitarea acestuia, pe baza Procesului-verbal de predare-primire a gropurilor (anexa nr. 5). Expertizarea si marcarea se efectueaza in termen de maximum 90 de zile lucratoare de la data definitivarii situatiei juridice si intrarii definitive in proprietatea statului. rn (3) Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor in care se mentioneaza gropurile primite spre expertizare si marcare se semneaza de specialistul de metale pretioase pentru primire, de casierul-sef pentru predare si se vizeaza de seful Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupa caz. Pentru gropurile care se elibereaza specialistului de metale pretioase in vederea expertizarii si marcarii, nu se fac inregistrari contabile, Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor pastrandu-se in tezaur, in locul gropului, pana la restituirea acestuia. Dupa restituirea gropurilor, Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor se arhiveaza la unitatea Trezoreriei Statului depozitara. Predarea gropurilor din tezaur pentru expertizare si marcare va fi consemnata de casierul-sef in Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului. rn (4) La preluarea gropurilor din tezaur pentru expertizare si marcare specialistul de metale pretioase verifica integritatea sigiliilor aplicate, in prezenta casierului-sef si a sefului Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupa caz. Dupa verificarea integritatii sigiliilor se semneaza in Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului pentru predare de catre casierul-sef si seful Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului si al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei si pentru primire de catre specialistul de metale pretioase. rn (5) Transportarea gropurilor in conditii de siguranta la si de la sediul specialistului de metale pretioase se efectueaza cu masina de transport de valori a Trezoreriei Statului, in prezenta specialistului de metale pretioase. rn (6) Dupa finalizarea expertizarii si marcarii obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, la sediul unitatii Trezoreriei Statului depozitare se intrunesc membrii comisiei care au participat la constituirea gropurilor sau inlocuitorii acestora de drept, care verifica in prezenta specialistului de metale pretioase concordanta obiectelor inscrise in Expertiza tehnica cu cele inscrise in Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase si le depun in grop prin identificare, numarare si cantarire. In grop se introduce o data cu obiectele si un exemplar al Expertizei tehnice si al Buletinului de analiza chimica, dupa caz, care se anexeaza la Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase. Gropul se eticheteaza si se sigileaza cu sigiliile membrilor comisiei si cu sigiliul specialistului de metale pretioase. Pe langa datele de identificare existente ale gropului, pe eticheta se va inscrie si litera „E” – grop expertizat. rn (7) Gropul continand obiectele expertizate se preda casierului-sef care il inregistreaza ca intrat in tezaurul Trezoreriei Statului, in formularul „Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”, iar la rubrica „Observatii” mentioneaza „Expertizat”. rn Art. 8. – (1) Formularele prevazute in anexele nr. 2, 3, 5 si 6 nu au regim special si se intocmesc in sistem informatic conform modelelor prevazute in anexele respective. rn (2) Se aproba modelul formularului tipizat „Registru pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”, cod 14.20.08/T.S., prevazut in anexa nr. 4. rn (3) Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator. rn Art. 9. – Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.