Veniturile celorlalte bugete de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă 1,7% din Produsul Intern Brut. Potrivit documentului, veniturile proprii estimate ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri) se cifrează la 11,049 miliarde de lei, adică 16,4% din totalul veniturilor bugetelor locale, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de nivelul estimat al anului 2017. 

Cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă 14,663 miliarde de lei, respectiv 21,7% din totalul veniturilor bugetelor locale, în scădere faţă de nivelul estimat al anului 2017 cu 12,6 puncte procentuale. 

La nivelul judeţelor, sumele defalcate din TVA se ridică la 3,016 miliarde de lei şi sunt destinate, printre altele, finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului şcolar 2017 – 2018; finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special; finanţării învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, plăţii indemnizaţiilor de vacanţă sau a primelor de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere executorii până la 31 decembrie 2017 etc. 

De asemenea, sumele defalcate din TVA la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor – 19,845 miliarde de lei – au ca destinaţie, printre altele, finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anumite categorii de cheltuieli, finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor legale, finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi finanţării cheltuielilor creşelor etc. 

De asemenea, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, au fost alocate 450 de milioane lei, iar repartizarea sumelor pe judeţe s-a făcut la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi s-au avut în vedere datele statistice comunicate de Institutul Naţional de Statistică, referitoare la lungimea drumurilor judeţene şi comunale la data de 31 decembrie 2016. 

Pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzută o sumă de 6,39 miliarde de lei repartizată pe judeţe prin derogare de la prevederile art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat este alocată suma de 178,6 milioane lei, repartizată pe judeţe potrivit propunerilor Ministerului Educaţiei Naţionale, în baza standardelor de cost. 

Potrivit datelor MFP, subvenţiile de la bugetul de stat în 2018 pentru bugetele locale sunt în sumă de 7,505 miliarde de lei, din care, în principal, pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (4,077 miliarde de lei); acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (70 milioane lei); finanţarea investiţiilor derulate potrivit Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 28/2013 (2,053 miliarde de lei) şi susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) post-aderare (490,9 milioane lei) implementate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale (BGCUAT), estimat pe anul 2018, este rezultat din cumularea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale sau integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor externe şi interne şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi reflectă dimensiunea efortului financiar public al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2018. (Sursa: Agerpres)