Care sunt cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe venitul din activitatea independenta la persoanele fizice autorizate? De exemplu, un traducator autorizat care are si cheltuieli de transport (bonuri de benzina), convorbiri telefonice (facturi telefon, fix si mobil). Pana la ce valoare exista restrictii?


Aron Molnar – Targu Mures
Ce cheltuieli sunt acceptate pentru o persoana fizica autorizata care are ca obiect de activitate intermediere in asigurari?


Charlote Rizolu – Medias

Modul de organizare si desfasurare a contabilitatii in partida simpla sunt reglementate de Norma metodologica din 08/07/2004 privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Punctul F din Normele metodologice prezinta conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse. Acestea trebuie:a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului si justificate prin documente;


b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;


c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II din Codul fiscal;


d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:– active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;


– activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;


– boli profesionale, risc profesional si accidente de munca;Evidenta contabila in partida simpla a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, in functie de natura lor. Pentru a fi considerate deductibile, cheltuielile trebuie sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, in aceasta categorie intrand, conform normelor metodologice, si cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane, cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, cheltuielile cu lucrari executate si servicii prestate de terti, chiria pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, pentru utilaje si pentru alte instalatii inchiriate, utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere, cheltuielile cu reclama si publicitatea, cheltuielile de personal sau cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii.
In cazul utilizarii bunurilor cu folosinta mixta (pentru afacere si in scop personal, de exemplu, autoturism sau telefon), cheltuiala deductibila se determina, dupa caz, proportional cu:– numarul de kilometri parcursi in interes de afacere;


– numarul de metri patrati folositi in interes de afacere;


– numarul de unitati de masura specifice in alte cazuri;Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli. Contribuabilii pot intocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.
Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.
La calculul venitului net nu toate cheltuielile sunt deductibile integral, cheltuielile plafonate sunt urmatoarele:a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform Codului fiscal;


b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform Codului fiscal;


c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;


d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;


e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;


f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;


g) contributiile efectuate in numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual, pentru o persoana;


h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita stabilita potrivit legii;


i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;


j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii;


k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;


l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria – rata de leasing – in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.Pentru cheltuielile deductibile plafonat, inainte de inregistrarea totalului din Fisa pentru operatiuni diverse se va calcula cota care este deductibila si numai aceasta se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli. Acestea se stabilesc astfel incat la sfarsitul anului fiscal sa se incadreze in prevederile legale.
Se deduce taxa pe valoare adaugata din bonurile eliberate de casele de marcat fiscale? Daca ma aprovizionez cu consumabile in valoare de 20 lei (RON) inclusiv taxa pe valoarea adaugata pot inregistra in contabilitate taxa pe valoarea adaugata? Observatie: bonul fiscal are prevazuta TVA (firma este platitoare de TVA la buget).


Iuliana Giuran – Roesti, Valcea
In ceea ce priveste bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, Ordinul nr. 903/2000 privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila prevede ca, in vederea inregistrarii in contabilitate a acestor bonuri fiscale, unitatile emitente vor completa pe versoul acestui bon urmatoarele informatii: denumirea si adresa cumparatorului, codul fiscal al cumparatorului, respectiv codul numeric personal pentru contribuabilii impusi cu impozitul pe venit, aplicand stampila unitatii.


Din punctul de vedere al documentelor, potrivit Codului fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de catre o persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata cu factura fiscala. Aceasta trebuie sa fie emisa pe numele persoanei si trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: seria si numarul facturii, data emiterii facturii, numele, adresa si codul de identificare fiscala ale persoanei care emite factura si ale beneficiarului de bunuri sau servicii, denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, pretul unitar fara taxa pe valoarea adaugata si baza de impozitare pentru fiecare cota sau scutire, cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata sau mentiunile: scutit cu drept de deducere, scutit fara drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, dupa caz – pentru operatiunile supuse taxarii inverse se mentioneaza obligatoriu “taxare inversa” -, suma taxei pe valoarea adaugata de plata, pentru operatiunile taxabile.


Prin normele de aplicare a Codului fiscal se prevad situatiile in care se poate folosi un alt document pentru a justifica dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Potrivit acestora, deducerea taxei pe valoarea adaugata trebuie justificata cu factura fiscala si/sau cu alte documente specifice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare, sau prin ordine ale ministrului Finantelor Publice emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, cu modificarile ulterioare. Pentru carburantii auto achizitionati taxa pe valoarea adaugata poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. Pentru achizitiile de bunuri supuse accizelor, pentru care prin lege se prevede utilizarea facturii fiscale speciale, documentul legal de deducere a taxei pe valoarea adaugata este exemplarul original al facturii fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse. Facturile fiscale sau alte documente legale emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile aflati in deplasare in interesul serviciului, pentru transport sau cazarea in hoteluri sau alte unitati similare, sunt documente legale de deducere a taxei pe valoarea adaugata, insotite de decontul de deplasare.


Justificarea deducerii taxei pe valoarea adaugata se face numai pe baza exemplarului original. In cazuri exceptionale de pierdere, sustragere sau distrugere a exemplarului original, deducerea poate fi justificata cu documentul reconstituit potrivit legii.
In concluzie, se poate deduce taxa pe valoare adaugata de pe bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale doar in cazul achizitionarii carburantilor auto, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.