După ce anul trecut s-a crescut vârsta maximă până la care se pot obţine locuinţe sociale cu chirie, de la 35 la 38 de ani, acum Guvernul a mai inclus pe lista beneficiarilor de astfel de locuinţe şi tinerii specialişti din sănătate şi învăţământ.  

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii vor fi repartizate inclusiv pentru tinerii specialişti din învăţământ şi sănătate (inclusiv rezidenţii), atât din fondul de locuinţe nou construite, cât şi din cele pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate. Analizarea cererilor pentru locuințele destinate închirierii exclusiv unor specialiști din sănătate și educație se face de către comisii sociale, constituite de către primarul localității, pe baza criteriilor specificate în noile norme de aplicare a legii.

Schimb de case

Noile norme de aplicare a legii specifică faptul că la solicitarea chiriaşilor, primăriile pot realiza un schimb de locuinţe, în baza unei convenţii/acord între chiriaşi. Ba mai mult, chiriaşii pot primi o altă locuinţă rămasă goală din portofoliul ANL.

Pentru a beneficia de schimbul de locuinţă trebuie să se constate că titularul contractului de închiriere s-a căsătorit sau are mai multe persoane în întreţinere sau că are un loc de muncă în altă localitate. Mai pot face schimb chiriaşii cărora la repartiţia locuinţei nu li s-au putut asigura suprafeţele minimale în raport cu numărul de persoane.

Schimbul de locuinţe se poate realiza numai în cazul imobilelor aflate în exploatare şi din aceeaşi categorie de locuinţe construite de ANL, fiind exceptate locuinţele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unităţi administrativ-teritoriale diferite. În cazul în care schimbul de locuinţe se realizează între locuinţe amplasate în unităţi administrativ teritoriale diferite este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin locuinţele în administrare.

Primăriile, bune de pază

Legea mai stabileşte că, în situaţia în care locuinţele ANL nu se repartizează în totalitate, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, după caz, răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.

Noile norme metodologice stabilesc şi atribuţiile administratorilor, în sensul că aceştia înregistrează în contabilitate lo­cuinţele pe care le au în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, şi le supun procedurilor de reevaluare şi amortizare, precum şi faptul că administratorul locuinţelor exer­cită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul pentru racordarea/debranşarea lo­cuin­ţelor la/de la reţelele de utilităţi; îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului; ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a sta­tului; înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară.

O altă prevedere a legii ANL arată că pentru construirea de noi locuințe, vor fi preluate de la autorităţile publice locale doar  acele terenuri destinate construcţiei de lo­cuinţe prin programele guvernamentale pentru care sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor. Necesitatea şi oportunitatea proiectelor sunt stabilite în colaborare cu autorităţile publice locale, luând în considerare şi solicitările depuse de posibilii beneficiari, şi înregistraţi în baza de date gestionată de ANL. Tema de proiectare este stabilită de ANL, iar plafonul maximal de cost este aprobat de către Consiliul de Administraţie al ANL. Locuinţele se repartizează în baza unor criterii aprobate de Consiliul de Administraţie al ANL.