99-12776-35_semnintrebare.jpgCare sunt condiţiile de desemnare a reprezentantului fiscal pentru operaţiunile unui nerezident obligat la plata TVA în România? Care sunt obligaţiile reprezentantului fiscal?
Bodescu Constantin – Bucuresti

Conform prevederilor Codului fiscal, atunci când persoana obligată la plata TVA în România este o persoană impozabilă stabilită în Comunitate (dar nu în România), respectiva persoană fie se înregistrează ca plătitor de TVA în România, fie îşi desemnează un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei. Atunci când persoana obligată la plata taxei este o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană are obligaţia de a desemna un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei.

Pot fi desemnate ca reprezentanţi fiscali orice persoane impozabile stabilite în România şi înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. În schimb, nu se admite coexistenţa mai multor reprezentanţi fiscali cu angajamente limitate. Trebuie să existe doar un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, desfăşurate în România de persoana impozabilă nestabilită în România.

Organul fiscal competent verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus şi, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunică decizia luată atât persoanei impozabile nestabilite în România, cât şi persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. În cazul acceptării cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indică şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie să fie diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. În cazul respingerii cererii, decizia se comunică ambelor părţi, cu motivarea refuzului.

Împărţirea responsabilităţilor

99-12777-44_contabila_16.jpgReprezentantul fiscal, după ce a fost acceptat de organul fiscal, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor şi obligaţiilor privind TVA, pentru toate operaţiunile efectuate în România de persoana impozabilă nestabilită în ţară, atât timp cât durează mandatul său. Însă persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal este ţinută răspunzătoare individual şi în mod solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.

Persoana impozabilă nestabilită în România mandatează reprezentantul fiscal să emită factura destinată beneficiarului său. Reprezentantul fiscal emite factura pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă nestabilită în România, aplicând regimul de taxă corespunzător operaţiunilor respective, pe care o transmite beneficiarului. În normele metodologice nu sunt însă prevăzute obligaţii sau restricţii privind moneda în care se fac decontările sau privind modalitatea în care se realizează decontările, respectiv prin reprezentantul fiscal, sau direct între persoana impozabilă nestabilită în România şi clienţii/furnizorii acesteia.

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente achiziţiilor efectuate în numele persoanei impozabile nestabilite în România, reprezentantul fiscal trebuie să deţină documentele prevăzute de lege, iar facturile emise trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Reprezentantul fiscal depune decontul de TVA pentru operaţiunile desfăşurate în România de persoana pe care o reprezintă. Dacă este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite în străinătate, trebuie să depună câte un decont de TVA pentru fiecare dintre acestea.

Nu este permis reprezentantului fiscal să evidenţieze în decontul de taxă depus pentru activitatea proprie, pentru care este înregistrat în scopuri de TVA, operaţiunile desfăşurate în numele persoanei impozabile nestabilite în România, pentru care depune un decont de taxă separat.

În situaţia în care mandatul reprezentantului fiscal încetează înainte de sfârşitul perioadei în care persoana impozabilă nestabilită în România ar avea obligaţia plăţii TVA în România, persoana impozabilă nestabilită în România este obligată fie să prelungească mandatul reprezentantului fiscal, fie să mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada rămasă, fie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, dacă este o persoană impozabilă stabilită în Comunitate.

Încetarea mandatului

Reprezentantul fiscal poate să renunţe la angajamentul asumat printr-o cerere adresată organului fiscal competent. În cerere trebuie să precizeze ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată pe care îl va depune în această calitate şi să propună o dată ulterioară depunerii cererii când va lua sfârşit mandatul său. De asemenea, este obligat să precizeze dacă renunţarea la mandat se datorează încetării activităţii în România a persoanei impozabile nestabilite în România sau se datorează înregistrării directe în România, fără reprezentant fiscal, a persoanei impozabile stabilite în Comunitate pe care o reprezintă.

În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România îşi continuă operaţiunile taxabile în România, cererea poate fi acceptată numai dacă această persoană a întocmit toate formalităţile necesare desemnării unui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal a fost acceptat ca atare de către organul fiscal competent sau, după caz, în situaţia în care persoana impozabilă, dacă este stabilită în Comunitate, optează să se înregistreze în România fără să desemneze un reprezentant fiscal.

Dacă ulterior desemnării unui reprezentant fiscal persoana impozabilă devine persoană stabilită în România codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabilă care devine înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ca persoană stabilită în România. În această situaţie, suma negativă de taxă sau suma de plată din ultimul decont de TVA depus de reprezentantul fiscal este preluată de persoana impozabilă care a devenit stabilită în România deoarece, din punct de vedere al taxei, operaţiunile realizate prin reprezentant fiscal aparţin persoanei impozabile care iniţial nu a fost stabilită în România, iar ulterior a devenit stabilită în România.

Termen

30 de zile este termenul de la data primirii cererii în care organul fiscal competent trebuie să comunice decizia de aprobare a reprezentantului fiscal.

DOCUMENTE NECESARE

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codul fiscal, desemnarea reprezentantului fiscal se face pe bază de cerere depusă de persoana impozabilă nestabilită în România la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. Cererea trebuie însoţită de:

• declaraţia de începere a activităţii, care va cuprinde: data, volumul şi natura activităţii pe care o va desfăşura în România. Ulterior începerii activităţii, volumul şi natura activităţii pot fi modificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificări urmând a fi comunicate şi organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe;

• copie de pe actul de constituire în străinătate a persoanei impozabile respective;

• acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care se angajează să îndeplinească obligaţiile ce îi revin conform legii şi în care trebuie să precizeze natura operaţiunilor şi valoarea estimată a acestora.