"Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice care au înregistrat o cifră de afaceri sub plafonul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice pot fi semnate de administratorii acestora", se prevede în proiect. Reglementarea este o excepţie de la regula care stabileşte că situaţiile financiare anuale se semnează de către directorul economic, contabilul şef sau altă persoană desemnată să îndeplinească această funcţie.
Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Situaţiile financiare anuale pot fi semnate, de asemenea, de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Alte modificări propuse în proiect se referă la: reglementarea responsabilităţii persoanelor care organizează şi conduc contabilitatea, separarea prevederilor referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de cele referitoare la semnarea situaţiilor financiare anuale, stipularea în mod expres că, în toate situaţiile şi pentru toate categoriile de entităţi, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
De asemenea, se introduc prevederi privind întocmirea, auditarea şidepunerea situaţiilor financiare anuale de către subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate şi prevederi referitoare la situaţia în care exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic sau la depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite cu ocazia fuziunii sau
divizării.