Ce este un PFA

PFA este o formă de întreprindere economică organizată de o persoană care se folosește de forța proprie de muncă. Înregistrarea și autorizarea persoanelor fizice cu scopul desfășurării activităților economice se face în baza Ordonanței de urgență nr. 44/2008.

Orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu și nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale poate să își înființeze un PFA. De asemenea, pentru ca înregistrarea să fie posibilă este necesar un sediu profesional, iar persoana în cauză trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și al protecției muncii.

Pașii care trebuie urmați

Primul pas pe care trebuie să îl facă persoanele care doresc să își înființeze un PFA este acela de a-și stabili sediul profesional. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca persoana fizică care dorește să se autorizeze ca PFA să prezinte documentele care îi atestă dreptul să folosească imobilul.

Stabilirea sediului implică două variante: activitatea economică urmează să se desfășoare fie la sediul profesional, fie în altă parte. În fiecare caz trebuie procedat diferit, în sensul că dacă activitatea nu urmează să se deruleze la sediu, atunci persoana care dorește înființarea PFA-ului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediu nu desfășoară activitate economică.

Dacă, în schimb, activitatea economică urmează să se desfășoare chiar la sediul profesional, iar imobilul se află într-un bloc de locuințe, atunci titularul trebuie să aducă avizul asociației de proprietari sau de locatari. Cu ajutorul acestuia, regimul imobilului se schimbă din regim de locuință în imobil destinat activității economice.

Dosarul de constituire

Dosarul se poate depune la ghișeul oficiului registrului comerțului în raza căruia persoana fizică autorizată își stabilește sediul profesional sau online sau prin corespondență, ori la biroul de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor. Acesta trebuie să conțină următoarele acte:

 • cererea de înregistrare, în original;
 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste că se îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii (model 2);
 • cartea de identitate sau pașaportul titularului (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);
 • documentul care atestă dreptul de a folosi sediul profesional și destinația specială a spațiului (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate, în original; acesta se depune la oficiul registrului comerțului odată cu cererea de înregistrare !!!!!!!

Pe lângă cele menționate, care trebuie depuse obligatoriu, mai există o serie de acte care trebuie depuse doar dacă este cazul, precum:

 • avizul asociației de locatari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (în original, completat pe formular-tip); așa cum spuneam mai sus, dacă se declară că nu se prestează activitate economică la sediul profesional atunci nu e necesar avizul;
 • formularul prin care se declară că desfășurarea activității se face de către soț/soție;
 • documentele care atestă pregătirea sau experiența profesională, în cazul acelor activități unde legislația în vigoare prevede așa ceva (fotocopii certificate olograf); aceste documente pot fi:
  1. diploma;
  2. certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ;
  3. certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
  4. certificatul de competență profesională;
  5. atestat de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele care au dobândit calificarea în străinătate;
  6. orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.