În urma unui control efectuat în perioada 24.01-16.05.2011 la Compania Națională Loteria Română(CNLR), Curtea de Conturi a conchis: ”Concluzia generală care se desprinde din verificarea efectuată este aceea că la nivelul CNLR s-a conturat o practică în acordarea nelegală şi derularea defectuoasă a contractelor de achiziţie”.

Firme clientelare, cadorisite cu peste 15 milioane de euro

Un prejudiciu imens constatat în urma controlului a fost cel cauzat de achiziţionarea sistemului integrat de securitate de la SC Compania de Pază Shelter Security SRL. Inspectorii CC au constatat că în documentaţia de atribuire au fost stabilite criterii tehnice restrictive, nu au fost identificate documente din care să rezulte modul de calcul al necesarului de autoturisme şi personal pentru prestarea serviciilor. Cu toate că oferta prezentată de SC Compania de pază Shelter Security SRL nu a fost conformă cu documentaţia de atribuire, în aceste condiţii furnizorul a fost declarat în mod incorect câştigător al licitaţiei. ”Ca urmare: au fost supraevaluate produsele, serviciile şi software-ul de monitorizare; au fost procurate produse software care nu răspund funcţionalităţilor pentru care au fost achiziţionate; au fost neimplementate produsele software, în condiţiile în care salariaţii cărora le erau destinate nu au cunoştinţă despre aplicaţiile informatică”-precizează inspectorii CC. În aceste condiţii, CNLR a fost prejudiciată cu suma totală de 44.143.657,12 lei. (9.809.701,58 euro- n.red). ”De asemenea, prin încălcarea documentaţiei de atribuire, s-a prevăzut şi s-a plătit în contractul încheiat cu SC Compania de pază Shelter Security SRL, un avans de 30% din valoarea lucrărilor, suma plătită în acest fel în mod necuvenit fiind de 23.779.160,13 lei”- se arată în raportul Curții de Conturi.

Descarcă aici raportul Curţii de Conturi şi citeşte mai multe detalii.

”Afacerea Pelegrin”- o țeapă de 5,5 milioane de euro

”Prin încheierea unui contract de comision cu o societate comercială, SC Form Trade SRL Focşani, a cărei activitate s-a rezumat numai la operaţiunea comercială efectuată cu CNLR şi prin modificarea clauzelor contractuale stabilite iniţial, a scopului şi a naturii juridice a contractului, printr-un proces verbal semnat de o persoană, fără nicio funcţie şi atribuţii în acest sens, angajat de 24 zile la companie, CNLR a fost prejudiciată cu suma totală de 25.151.189,65 lei(5.589.153,25 euro)”- constată inspectorii CC. Aceștia mai precizeză: ”Conducerea CNLR, asistată de Consiliul de Administraţie, fără a lua măsurile legale de recuperare a sumei plătite în avans în mod necuvenit, a găsit doar „soluţia” reducerii stocurilor prin oferirea cartelelor telefonice Pelegrin ca premii la jocurile loto organizate sau prin utlizarea în activitatea proprie, majorându-se în acest fel, în mod necorespunzător, cheltuielile companiei, în condiţiile în care contractul a fost încheiat pentru obţinerea de venituri”.

Comision mascat de 715.386 de euro

În condiţiile inexistenţei la dosarul licitaţiei a documentelor pentru stabilirea valorii estimate şi a specificaţiilor tehnice, prin documentaţia pentru atribuirea contractului privind „Furnizarea de autovehicule în sistem buy back” s-a supraevaluat valoarea estimată pentru autoturismele ce urmau a fi procurate. De asemenea, s-au stabilit pentru acestea specificaţii tehnice care nu permiteau niciunui producător sau comerciant de autovehicule de pe piaţa din România, inclusiv S.C. Rădăcini Motors S.R.L. Bucureşti, să prezinte oferte la licitaţia organizată de CNLR. Cu toate acestea, singurul ofertant S.C. Rădăcini Motors S.R.L. Bucureşti, cu care de altfel s-a şi încheiat contractul, a fost admis pentru a participa la licitaţie, caracteristicile tehnice inexistente introduse în documentaţia de atribuire conducând la împiedicarea participării altor ofertanţi la licitaţia respectivă, existând în acest fel indicii că a fost direcţionat contractul către furnizorul în cauză. ”În condiţiile în care CNLR a solicitat procurarea unui număr semnificativ de automobile (183 bucăţi), S.C. Rădăcini Motors S.R.L. Bucureşti nu numai că nu a oferit un discount, ci a ofertat preţuri chiar mai mari decât cele pe care le practica respectiva companie la data ofertei. Pentru cele 182 de automobile procurate pentru activitatea proprie, CNLR a plătind în plus suma totală de 3.219.239,49 lei(715.386,55 euro- n.red), inclusiv TVA”- se arată în concluziile raportului.

Avocați plătiți regește

Curtea de Conturi a conatat că CNLR a efectuat plăţi nejustificate şi nelegale către SCA Raţiu & Raţiu, în sumă totală de 12.026.460,07 lei(2.672.546,68 euro-n.red.). Pentru prestarea acestor servicii, CNLR a efectuat plăţi nelegale în valoare de 10.291.454,70 lei. CNLR a încheiat contracte subsecvente pentru prestarea aceloraşi servicii care ar fi trebuit să fie realizate de salariaţii serviciului Achiziţii. Urmare derulării acestor contracte, CNLR a plătit, nejustificat şi nelegal, suma de 1.112.871,11 lei către SCA Raţiu & Raţiu. CNLR a solicitat societăţii de avocatură să efectueze servicii de consultanţă juridică deşi au fost aprobate de Consiliul de Administraţie numai servicii de asistenţă şi reprezentare juridică. ”Procedând astfel CNLR a excedat aprobarea CA şi prevederile acordului cadru şi a plătit nejustificat şi nelegal suma de 622.134,26 lei. CNLR a încheiat contracte subsecvente fără să stabilească valoarea acestora. Prin modul de administrare subiectiv al acordurilor cadru şi încălcarea prevederilor legale, valoarea maximă a acordului cadru din 2009 a fost depășită cu suma de 5.917.634,91 lei”- arată raportul CC.

Alte nereguli, alte prejudicii

Controlul Curții de Conturi a scos la iveală și alte afaceri necurate derulate de șefii de la Loterie. De exemplu, s-a constatat că  CNLR a plătit către SC Lukoil Romania SRL în mod necuvenit suma totală de 79.359,09 lei, inclusiv TVA, prin nerespectarea prevederilor contractuale, și anume, 52.592,03 lei prin neurmărirea, de către CNLR, a acordării discountului prevăzut în oferta financiară la contractele nr. 80AP/2008 şi 2/2010 și 26.767,06 lei pentru achiziţionarea altor tipuri de carburanţi care excedau prevederilor contractelor nr. 80AP/2008 şi 2/2010. De asemenea, CNLR a iniţiat, demarat şi se află în procedura de atribuire a unui contract de lucrări pentru modernizarea şi amenajarea spaţiilor loteristice, utilizând ca procedură, în mod nelegal şi nejustificat- dialogul competitiv. În realitate, conducerea CNLR a urmărit, contrar intereselor companiei, să efectueze achiziţia printr-o încredințare directă şi nu prin licitaţie aşa cum impuneau prevederile legale. Pentru atribuirea contractului de servicii de pază umană pentru perioada 01.02.2010-31.01.2011, CNLR a utilizat o metodă de calcul care a condus la o subevaluare a contractului de achiziţie publică sub pragul de 125.000 euro, cu scopul de a eluda prevederile OUG 34/2006 care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.  Pe de altă parte, CNLR SA a solicitat demararea procedurii de achiziţiei a serviciilor cadastrale pentru toate imobilele din cadrul companiei deşi în mare parte, acestea erau intabulate. CNLR a direcţionat către un anumit ofertant procedura de achiziţie a serviciilor cadastrale, prin adăugarea unor caracteristici minime ale echipamentelor care nu reprezentau condiții minime obligorii pentru efectuarea serviciilor de cadastru. Curtea de Conturi a mai constatat că în cadrul  CNLR există un număr de 40 contracte de mandat, pentru directorii executivi şi pentru directorii centrelor de profit, încheiate de către directorul general al companiei, fără să fie mandatat de către Adunarea Generală a Acţionarilor. În contractele de mandat au fost prevăzute clauze care au permis acordarea unor drepturi necuvenite beneficiarilor acestora şi crearea unui prejudiciu de 1.207.341 lei. În fine, s-a constatat că ”CNLR a încheiat, contrar intereselor companiei, un contract pentru servicii de instalare de echipamente de birotică cu SC EUROCO PARTNER INDUSTRY SRL,  existând indicii că CNLR a fost prejudiciată cu suma de 1.680.207,44 lei”.

Metode de eludare a legii

În raportul întocmit, inspectorii CC redau și metodele folosite de mai marii de la CNLR. Iată cateva dintre acestea. ”Iniţial, se efectuau studii de fezabilitate de către o firmă de specialitate (în unele cazuri inclusiv întocmirea caietului de sarcini). Studiile de fezabilitate stăteau la baza întocmirii documentaţiei de atribuire. Reprezentanţii CNLR adăugau în cadrul documentaţiei de atribuire condiţii restrictive sau abuzive care să limiteze participarea mai multor agenţi economici la licitaţie sau să elimine celelalte oferte pentru etapa de evaluare financiară a ofertelor. Comisia de evaluare nu ţinea cont întotdeauna de prevederile documentaţiei de atribuire, consecinţa constând în calificarea frauduloasă a unor oferte neconforme cu prevederile documentaţiei de atribuire. De regulă, în etapa de determinare a punctajului financiar şi evaluarea financiară a ofertei rămânea un singur ofertant. Se compara valoarea ofertei cu valoarea estimată de către reprezentanţii CNLR, iar unicul ofertant rămas în cursă era declarat câştigător.  În final, se încheia contractul de către reprezentanţii CNLR cu ofertantul desemnat câştigător de către comisia de evaluare a ofertelor, în unele cazuri prin acceptarea unor clauze defavorabile CNLR. După semnarea contractelor, CNLR nu s-a preocupat de buna administrare a acestora: contractele au fost subcontractate iar pentru reprezentanţii CNLR nu au prezentat interes pentru preţul la care acestea au fost subcontractate.  Comisiile de recepţie au efectuat recepţia incorect, numai formal, prin acceptarea unor produse diferite de cele achiziţionate. Contractele s-au derulat fără ca reprezentanţii CNLR să urmărească toate clauzele cu implicaţii financiare, fapt ce a condus la efectuarea de plăţi nelegale către diverşi agenţi economici”. O altă practică utilizată de către CNLR în cadrul licitațiilor organizate a fost cea prin care  obiectul achiziţiei era supraevaluat, iar licitaţia era direcţionată către anumiţi agenţi economici.  Acţiuni contrar intereselor companiei au fost reţinute şi în derularea unor contracte prin care s-au achiziţionat şi decontat aceleaşi servicii prestate de două ori fără nici o justificare legală. Totodată, modul fraudulos de acţiune al angajaţilor a mai fost reţinut pentru contracte care nu au făcut obiectul vreunei proceduri de achiziţie publică, CNLR având calitatea de prestator, acţiuni care au condus la indisponibilizarea unor importante sume de bani şi prejudicierea CNLR. ”Toate aceste abateri și deficiențe au fost posibile datorită funcţionării defectuoase a formelor de control intern şi a exercitării unei activităţi necorespunzătoare managementului”- precizează autorii controlului.  Pentru fiecare ilegalitate constatată, inspectorii Curții de Conturi indică și persoanele vinovate. În cele mai multe cazuri, sunt indicați ca principali vinovați, Gheorghe Benea- directorul general,  Rîpanu Ovidiu- şef Serviciu achiziţii publice, contractări, derulare contracte,  Iuliana Dina- şef birou control financiar preventiv, Stănculescu Cristian- director executiv al Departamentului Vânzări şi Marketing, Sucea Liviu- director executiv al Departamentului Economic  și alții.

Contracte păguboase încheiate de Compania Națională Loteria Română

—————————————————————————————

Obiectul Contractului               Firma           Prejudiciul CNLR(lei)

—————————————————————————————

Sistemul integrat

de securitate –                       Shelter Security             44.143.657,12

__________________________________________________________

Cartelele Pelegrin                  Form Trade Focşani       25.151.189,65

__________________________________________________________

Autovehicule în

sistem buy back-                     Rădacini SRL                 3.219.239,49

__________________________________________________________

Consultanță juridică          SCA Raţiu & Raţiu              12.026.460,07

—————————————————————————————

TOTAL                                                                         84.540.546,33

Sursa: Raportul Curții de Conturi a României