(2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta, in termen de 20 de zile de la inregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citati cei care au propus planul si persoanele mentionate la alin. (1) si in care planul va fi admis sau respins de judecatorul-sindic, dupa audierea persoanelor citate.
(3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan care este propus de partile legal indreptatite, care cuprinde toate informatiile cerute si care denota sanse obiective de realizare. Judecatorul-sindic poate sa ceara parerea unui expert, confirmand posibilitatea de realizare a planului, inainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportata din averea debitorului.
(4) Daca mai multe planuri au fost propuse si admise la intervale relativ scurte de timp, judecatorul-sindic va cauta sa le supuna impreuna la vot in adunarea creditorilor.”
56. Articolele 63-65 se abroga.
57. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 66. – (1) Dupa admiterea planului, judecatorul-sindic va dispune convocarea adunarii creditorilor intr-un termen cuprins intre 30 si 45 de zile, dar nu mai devreme de afisarea tabelului definitiv al creantelor. Debitorul si administratorul vor fi convocati.
(2) Judecatorul-sindic va dispune, in termen de 48 de ore de la admitere, publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de catre notarul public, comunicata prin orice mijloace si inregistrata la tribunal cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului, precum si a datei de confirmare a planului, care va avea loc in maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului.
(3) Creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la tribunal cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota.
(4) Din momentul publicarii, toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta despre plan si data de exprimare a votului. In toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului.”
58. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 67. – (1) La inceputul sedintei de vot, judecatorul-sindic va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris.
(2) Creditorii cu creante subordonate, asociatii si actionarii pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului.
(3) Nu vor fi incluse in cvorum si nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creantele al caror titular este sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu debitorul.
(4) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva.
(5) Sub rezerva prevederilor art. 601 alin. (1), urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
a) fiecare creanta garantata care depaseste 10% din valoarea tuturor creantelor impotriva averii debitorului;
b) toate celelalte creante garantate;
c) creantele mentionate la art. 108 pct. 3;
d) creantele mentionate la art. 108 pct. 4;
e) creantele mentionate la art. 108 pct. 6;
f) creantele creditorilor chirografari.
(6) Creantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante si vor participa la vot, in cazul in care titularii acestora sunt indreptatiti sa voteze conform alin. (2):
a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate, in conformitate cu prevederile art. 108 pct. 10;
b) actionarii sau asociatii, pentru drepturile reziduale derivand din calitatea lor.
(7) Un plan va fi socotit acceptat de catre o categorie de creante, daca in categoria respectiva o majoritate de doua treimi din valoarea creantelor prezente la vot accepta planul.
(8) In cazul categoriilor de creante care nu sunt defavorizate de plan, se considera ca acestea au acceptat planul si nu e necesara votarea planului de catre creantele categoriei respective.
(9) In cazul in care planul prevede ca, pentru creantele dintr-o anumita categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul si nu e necesara votarea planului de catre creantele categoriei respective.”
59. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 68. – (1) La data stabilita, un plan va fi confirmat de catre judecatorul-sindic, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
A. cel putin doua dintre categoriile de creante mentionate la art. 67 alin. (5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca cel putin una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;
B. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul, precum si fiecare creanta care a respins planul vor fi supuse unui tratament corect si echitabil prin plan.
Tratament corect si echitabil exista atunci cand:
a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;
c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici un asociat, actionar sau categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante nu primeste nimic. Se considera ca asociatii sau actionarii nu primesc nimic si in cazul in care planul prevede ca acestia vor primi o valoare cel mult egala cu o noua contributie financiara pe care au efectuat-o in favoarea debitorului, pana la data confirmarii planului, cu titlu irevocabil si nesupusa vreunei alte conditii decat cea a confirmarii planului.
(2) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
(3) Daca in conditiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, tribunalul va confirma planul debitorului. Daca planul debitorului nu intruneste conditiile prevazute la alin. (1), tribunalul va confirma planul care este acceptat de catre cele mai multe categorii defavorizate.
(4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricarui alt plan.”
60. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
„(11) Creditorii conserva actiunile lor, pentru intreaga valoare a creantelor, impotriva codebitorilor si fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.”
61. Alineatele (2) si (3) ale articolului 69 vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, in conditiile art. 59, a expirat, judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului, in conditiile art. 77 si urmatoarele.
(3) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 21, al art. 22 si al art. 62 alin. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor in care partile interesate ar accepta, in scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze cum va fi asigurata aceasta plata.”
62. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 70. – (1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul va exercita dreptul de administrare, singur sau, dupa caz, sub supravegherea administratorului, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa inceteze si sa se faca lichidarea averii debitorului, in conditiile art. 77 si urmatoarele.
(2) In cazul reorganizarii unei societati comerciale, organizatii cooperatiste sau asociatii cooperatiste teritoriale, aceasta va fi condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, singure sau sub supravegherea administratorului. Actionarii si asociatii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitoarei, cu exceptia si in limita cazurilor expres si limitativ prevazute in lege si planul de reorganizare.r
(3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fara intarziere, schimbarile de structura prevazute in plan.”r
63. Articolul 71 se abroga.r
64. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 72. – (1) Orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea – nu are dreptul, in perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului.r
(2) Prin derogare de la alin. (1), judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, ca o conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta lege. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si neachitate.”r
65. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 73. – (1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul sau oricare dintre creditori poate solicita judecatorului sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art. 77 si urmatoarele.r
(2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, printr-o incheiere.r
(3) Daca judecatorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificarile aduse creantelor prin planul de reorganizare raman definitive.”r
66. Articolul 74 se abroga.r
67. Alineatele (1) si (2) ale articolului 75 vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 75. – (1) Debitorul sau, dupa caz, administratorul va trebui sa prezinte, trimestrial, rapoarte judecatorului-sindic asupra situatiei financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului si debitorul sau, dupa caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.r
(2) De asemenea, administratorul va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri judecatorul-sindic se va pronunta prin incheiere.”r
68. Articolul 76 se abroga.r
69. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 77. – (1) Judecatorul-sindic va decide, prin incheiere, intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:r
A.a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in faliment ori nu si-a declarat intentia de reorganizare; sir
b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;r
B.a) debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat; sir
b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in conditiile prevazute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;r
C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite, in conditiile stipulate prin planul confirmat, sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii aduce pierderi averii sale.r
(2) Prin incheierea prin care se decide intrarea in faliment judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune:r
a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;r
b) desemnarea unui lichidator, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia;r
c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii, mentionata la art. 40 alin. (2);r
d) intocmirea si predarea catre lichidator, in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;r
e) notificarea intrarii in faliment.r
(3) Incheierea va indica si termenele prevazute la art. 771 alin. (2).r
(4) Prevederile art. 37 se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste creantele existente la data intrarii in faliment.r
(5) Dupa intrarea in faliment dispozitiile art. 581-5816 vor fi aplicate, daca este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste creantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora.”r
70. Dupa articolul 77 se introduc articolele 771-774 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 771. – (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administrator, mentionata la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului si oficiului registrului comertului unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Dispozitiile alin. (2) si (3) ale art. 581 se aplica in mod corespunzator.r
(2) Notificarea va cuprinde:r
a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la alin. (3), in vederea intocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;r
b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. (3), intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. a);r
c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita, prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar;r
d) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creantelor mentionate la alin. (3) si de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b).r
(3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, nascute dupa data deschiderii procedurii.r
(4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante, in conditiile art. 5814, nu vor mai fi supuse verificarii; titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administrator in tabelul preliminar prevazut la alin. (2) lit. b).r
(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise impotriva averii debitorului, existente la data intrarii in faliment, cu respectarea dispozitiilor art. 772.r
(6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. (2) lit. a), li se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 5816.r
Art. 772. – In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate in planul confirmat, mai putin cota incasata in cursul reorganizarii.r
Art. 773. – Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.r
Art. 774. – (1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in cursul reorganizarii.r
(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarea in faliment, vor fi anulate.r
(3) Celelalte acte efectuate in intervalul mentionat la alin. (2), exceptandu-le pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 403 alin. (1) si (2) si pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind in frauda creditorilor si vor fi anulate, cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste buna sa credinta la momentul incheierii actului.”r
71. Titlul paragrafului §1 al sectiunii a 6-a „Falimentul” din capitolul III „Procedura” se modifica si va avea urmatorul cuprins:r
„Masuri premergatoare lichidarii”r
72. Articolele 78 si 79 se abroga.r
73. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 80. – (1) Judecatorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului. Cand debitorul are bunuri si in alte judete, judecatorul-sindic va trimite notificari tribunalelor din acele judete, in vederea sigilarii de urgenta a bunurilor.r
(2) Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic.”r
74. Alineatul (1) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 81. – (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului.”r
75. Literele a) si c) ale alineatului (2) al articolului 81 vor avea urmatorul cuprins:r
„a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita deteriorarea lor materiala sau pierderea din valoare;r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadente in scurt timp, precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute;”r
76. La articolul 81, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:r
„(3) In timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor.”r
77. La articolul 82, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:r
„(2) Lichidatorul, pe masura desfasurarii inventarierii, ia in posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.”r
78. Articolele 84 si 85 se abroga.r
79. Paragraful §2 „Stabilirea masei pasive” al sectiunii a 6-a „Falimentul” din capitolul III „Procedura” se abroga.r
80. Alineatul (2) al articolului 100 va avea urmatorul cuprins:r
„(2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, lichidarea va incepe de indata dupa afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor, mentionat la art. 771 alin. (2) lit. d). Bunurile vor putea fi vandute in bloc – ca un ansamblu in stare de functionare – sau individual. Daca bunurile nu se pot vinde prin negociere directa, acestea vor fi vandute la licitatie, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.”r
81. La articolul 100, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:r
„(4) In functie de circumstantele cauzei si pe cat posibil, evaluarea bunurilor se va intreprinde atat individual, cat si in bloc, ca un ansamblu in stare de functionare.”r
82. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 101. – (1) In caz de necesitate sau utilitate invederata a vanzarii in bloc, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport in care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandu-se si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de propuneri vizand modalitatile de vanzare. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesata.r
(2) Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la data primirii sesizarii lichidatorului, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului.r
(3) Daca adunarea creditorilor aproba raportul, prin votul titularilor tuturor creantelor garantate cu bunuri incluse in ansamblu si al titularilor unei majoritati simple, prin valoare, a creantelor chirografare prezente, judecatorul-sindic va da, printr-o incheiere, dispozitie lichidatorului sa efectueze actele si operatiunile de lichidare, in conditiile propuse prin raport.r
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, in mod corespunzator, si pentru autorizarea vanzarii in bloc a creantelor detinute de debitor impotriva unor terte persoane.”r
83. Alineatele (2)-(4) ale articolului 102 vor avea urmatorul cuprins:r
„(2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara si sa arate sarcinile de care este grevat.r
(3) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta in termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, notificand propunerea debitorului si creditorilor cu garantii reale asupra bunului si instiintandu-i despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.r
(4) In cadrul sedintei prevazute la alin. (3), judecatorul-sindic va solutiona toate contestatiile si va decide, prin incheiere, asupra propunerii formulate de lichidator; incheierea va fi notificata celor mentionati la alin. (3), daca nu au dat urmare citarii, afisata la imobilul care urmeaza a fi vandut si publicata in doua ziare locale de larga difuzare.”r
84. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 106 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 106. – (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare, ori drepturi de retentie, de orice fel, vor fi distribuite in urmatoarea ordine:”r
85. Punctul 2 al alineatului (1) al articolului 106 va avea urmatorul cuprins:r
„2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile.”r
86. Partea introductiva a articolului 108 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 108. – Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine:”r
87. Punctele 1-5 ale articolului 108 vor avea urmatorul cuprins:r
„1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 si ale art. 62 alin. (3), sub rezerva celor prevazute la art. 69 alin. (3);r
2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de societatile bancare dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;r
3. creantele izvorate din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;r
4. creantele bugetare;r
5. in conditiile art. 106 alin. (3), creantele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare, ori drepturi de retentie, de orice fel;”r
88. La articolul 108, dupa punctul 9 se introduc punctele 10 si 11 cu urmatorul cuprins:r
„10. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:r
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social;r
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit;r
11. creantele asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare, derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conformitate cu prevederile legale si statutare.”r
89. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 109. – (1) In cazul in care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decat valoarea creantelor prevazute la art. 108 pct. 4, judecatorul-sindic va putea autoriza creditorul bugetar, la solicitarea reprezentantilor acestuia, sa isi exercite drepturile potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(2) In urma valorificarii bunurilor potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, vor fi platite mai intai sumele de bani prevazute la art. 108 pct. 1, aferente procedurii falimentului.”r
90. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 110. – Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art. 771 alin. (2) lit. d).”r
91. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 111. – (1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara, potrivit ordinii prevazute la art. 108.r
(2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creantelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in categoria creantelor respective.”r
92. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 112. – In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suficiente pentru plata creantelor, inregistrate in tabelul definitiv consolidat al creantelor, impotriva societatii, judecatorul-sindic va autoriza executarea silita, in conditiile legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata, pronuntand o sentinta definitiva si executorie, care va fi pusa in executare de lichidator, prin executor judecatoresc.”r
93. Punctul 1 al articolului 113 va avea urmatorul cuprins:r
„1. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse unei conditii suspensive care nu s-a realizat inca;”r
94. La articolul 113, dupa punctul 2 se introduce punctul 21 cu urmatorul cuprins:r
„21. sume proportionale, datorate creantelor admise provizoriu.”r
95. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 114. – Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul de creante, carora li s-au alocat sume numai partial, sau cu creante sub conditie suspensiva si care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi pastrate la banca, intr-un cont special de depozit, pana ce situatia lor va fi lamurita.”r
96. Alineatul (1) al articolului 115 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 115. – (1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final impreuna cu un bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.”r
97. La articolul 115, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:r
„(11) La data sedintei, judecatorul-sindic va solutiona, prin incheiere, toate obiectiunile la raportul final, il va aproba sau va dispune, daca este cazul, modificarea corespunzatoare a acestuia.”r
98. Articolul 117 din cadrul paragrafului § 5 „Inchiderea lichidari” al sectiunii a 6-a „Falimentul” din capitolul III „Procedura” trece la sectiunea a 7-a „Inchiderea procedurii” din acelasi capitol.r
99. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 117. – (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa, printr-o sentinta, in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. Daca o procedura incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa in conformitate cu alin. (2).r
(2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. In urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta, inchizand procedura si, dupa caz, dispunand radierea societatii comerciale.”r
100. Titlul paragrafului § 5 „Inchiderea lichidarii” al sectiunii a 6-a „Falimentul” din capitolul III „Procedura” se elimina.r
101. Articolul 118 se abroga.r
102. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 119. – Judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in intregime, daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facute.”r
103. Articolul 120 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 120. – (1) Daca, la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor, judecatorul-sindic constata ca nu s-a depus nici o cerere, va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii.r
(2) In cazul prevazut la alin. (1), inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. 123. Cu toate acestea, operatiunile de administrare, legal facute asupra averii debitorului, isi vor produce efectele, iar drepturile dobandite pana la revocare raman neatinse.”r
104. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 121. – (1) Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, asociatilor/actionarilor, directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului comertului unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, si se va afisa in extras la sediul tribunalului.r
(2) In termen de 15 zile de la afisarea extrasului, cei interesati vor putea formula obiectiuni, pe care judecatorul-sindic le va solutiona deodata, printr-o sentinta, intr-o sedinta tinuta in termen de cel mult 30 de zile de la afisarea extrasului.”r
105. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 123. – (1) Prin inchiderea procedurii de faliment, debitorul persoana fizica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in faliment, insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase; in astfel de situatii el va fi descarcat de obligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii, cu exceptia cazului prevazut la art. 5816 alin. (1) pct. 3.r
(2) Nu beneficiaza de descarcarea de obligatii prevazuta la alin. (1) debitorul persoana fizica care a beneficiat, intr-o procedura de reorganizare sau de faliment anterioara, de o masura similara, intervenita cu cel mult 5 ani anterior deschiderii procedurii subsecvente.r
(3) Pe data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan, cu exceptia cazului in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:r
a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea totala sau substantiala a bunurilor din averea debitorului;r
b) planul prevede ca debitorul nu va mai continua activitatea comerciala dupa executarea planului; sir
c) la momentul confirmarii planului, debitorul nu ar beneficia de masura descarcarii de obligatii in cazul in care s-ar afla intr-o procedura de faliment.r
(4) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau codebitorului principal.”r
106. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 124 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 124. – (1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului societatii pe actiuni, al societatii cu raspundere limitata sau, dupa caz, al organizatiei cooperatiste ori al asociatiei cooperatiste teritoriale, ajunsa in stare de insolventa, sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere – administratori, directori, cenzori – care au contribuit la ajungerea debitorului in aceasta situatie, prin una dintre urmatoarele fapte:”r
107. Articolul 125 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 125. – Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate, in caz de reorganizare, completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului, iar in caz de faliment, acoperirii pasivului.”r
108. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 126. – In vederea luarii masurilor prevazute la art. 124 judecatorul-sindic poate fi sesizat de catre administrator/lichidator, de catre oricare dintre creditori sau asociati/actionari, de camera de comert si industrie teritoriala sau, dupa caz, asociatia cooperatista teritoriala, respectiv nationala, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va dispune masuri asiguratorii.”r
109. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 127. – Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 124 alin. (1) se efectueaza potrivit Codului de procedura civila, cu exceptia cazurilor in care legea speciala dispune altfel.”r
r
Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:r
1. La articolul 1, alineatele (1) si (3)-(5) vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 1. – (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
(3) In cazul in care agentii economici efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata, cu exceptiile prevazute de lege.r
(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. Prin distribuitor autorizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege orice agent economic comerciant, producatorul ori importatorul de aparate de marcat electronice fiscale, persoane juridice romane autorizate in conditiile prevazute la art. 5. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte unitatea de service acreditata ori, dupa caz, distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu.r
(5) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate, si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului.”r
2. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abroga.r
3. La articolul 2 alineatul (1), literele b), c), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:r
„b) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, precum si vanzarile efectuate prin automatele comerciale;r
c) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
f) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;r
g) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;”r
4. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduc literele h)-j) cu urmatorul cuprins:r
„h) activitatile de asigurari, precum si activitatile financiare si bancare, cu exceptia caselor de schimb valutar apartinand persoanelor juridice autorizate;r
i) activitatile desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate, inclusiv ca profesii liberale, exclusiv activitatile de taximetrie auto pentru marfuri si persoane;r
j) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult.”r
5. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:r
„(2) In situatia in care un agent economic presteaza atat activitati prevazute la alin. (1) lit. b)-j), cat si activitati pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta este obligat sa organizeze gestiuni si evidente contabile distincte pentru aceste activitati.”r
6. La articolul 3, alineatele (1), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 3. – (1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client.r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
(4) In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea si codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul si seria fiscala a aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit. c).r
(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.”r
7. La articolul 3 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:r
„d) blocarea automata a functionarii aparatului, cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul de imprimare sau afisajul client;”r
8. La articolul 4, alineatele (1)-(3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 4. – (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala a aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.r
(2) Rola jurnal este documentul pe care se inscriu toate datele din bonurile fiscale si se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.r
(3) Raportul fiscal de inchidere zilnic este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala a aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. Raportul fiscal de inchidere zilnica reprezinta documentul pe baza caruia se inregistreaza veniturile din activitatea de comert sau de prestari de servicii in evidenta contabila a utilizatorului.r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
(5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, ori cand nu mai poate fi folosita de catre utilizatori din diverse motive, precum si in cazul in care acestia isi inceteaza activitatea, sunt obligati ca, dupa citirea memoriei si preluarea rolei pe care sunt inregistrate datele din aceasta de catre organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de minimum 10 ani.”r
9. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(9) cu urmatorul cuprins:r
„(6) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati sa foloseasca numai consumabile furnizate de catre distribuitorii autorizati care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta.r
(7) Consumabilele pentru aparatele de marcat electronice fiscale livrate utilizatorilor de catre distribuitorii autorizati vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii lor.r
(8) Agentii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) au obligatia ca lunar, o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.r
(9) Investitiile efectuate pentru achizitionarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt sume deductibile fiscal integral in luna inregistrarii achizitiei, cu conditia instalarii si utilizarii aparatelor in aceasta luna.”r
10. La articolul 5, alineatele (1) si (3)-(5) vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 5. – (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale si a autorizarii distribuitorilor, precum si a unitatilor service se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.r
(4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie, consumabile si piese de schimb.r
(5) Distribuitorii autorizati, prin unitatile de service acreditate, sunt obligati sa asigure in termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului instalarea aparatului nou, repunerea in functiune a aparatului defect sau inlocuirea acestuia.”r
11. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:r
„c) de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care realizeaza venituri totale sub 100 milioane lei.”r
12. La articolul 6, alineatul (2) se abroga.r
13. Dupa articolul 7 se introduce articolul 71 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 71. – (1) Distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale raman raspunzatori in continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate.r
(2) In cazul in care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale isi inceteaza activitatea, precum si in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societatile bancare ca urmare a neachitarii imprumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati.”r
14. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 8. – (1) Clientii vor solicita si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.r
(2) Utilizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a respecta dispozitiile prevazute la alin. (1).”r
15. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 9. – Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:r
a) comercializarea de catre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz, altele decat cele definite ca fiind contraventii in prezentul articol;r
b) neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative;r
c) emiterea bonului fiscal fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1);r
d) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;r
e) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare prevazute la art. 8 alin. (2);r
f) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia in momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale;r
r
g) folosirea de catre agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decat cele prevazute la art. 4 alin. (6);r
h) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati prin unitatile de service acreditate de a instala, de a repune in functiune aparatele de marcat electronice fiscale defecte ori de a le inlocui in termenul prevazut la art. 5 alin. (5);r
i) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si de cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate;r
j) nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special, prevazut la art. 1 alin. (5);r
k) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3), precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5);r
l) nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5);r
m) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2), precum si nerespectarea prevederilor normelor prevazute la art. 14.”r
16. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 10. – (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 9 se aplica agentilor economici, cu exceptia celor prevazute la lit. d), astfel:r
a) faptele prevazute la art. 9 lit. c), e), f), g) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;r
b) faptele prevazute la art. 9 lit. a), b), h), j) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 100 milioane lei;r
c) faptele prevazute la art. 9 lit. i) si l) se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 200 milioane lei.r
(2) Contraventiile prevazute la art. 9 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 2 milioane lei la 10 milioane lei.r
(3) Sumele gasite la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinand agentilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale in registrul special, mentionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, dupa caz, sunt considerate fara provenienta si se confisca, facandu-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele incasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii dupa suspendarea activitatii agentilor economici, potrivit art. 13.”r
17. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 11. – (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitatile lor teritoriale.r
(2) Contestarea actelor de control intocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor, cu exceptia celor formulate impotriva deciziei de retragere a avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de Ministerul Finantelor Publice.r
(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.”r
18. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 12. – (1) In cazul repetarii faptei prevazute la art. 9 lit. h), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor propune comisiei prevazute la art. 5 alin. (1) si retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.r
(2) In cazul repetarii faptei prevazute la art. 9 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevazuta la art. 5 alin. (1), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor dispune si confiscarea incasarilor obtinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, sumele facandu-se venit la bugetul de stat.”r
19. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 14. – In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.”r
Art. II. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 236/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 22 mai 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.r
Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.