In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. 1. – Pentru stimularea platii impozitelor, a taxelor si a celorlalte obligatii datorate bugetului de stat persoanele juridice care au inregistrat la data de 30 aprilie 1999 majorari de intarziere beneficiaza de inlesniri la plata, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Majorarile de intarziere datorate bugetului de stat de debitori, persoane juridice, pana la data de 30 aprilie 1999 si neplatite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se amana la plata pana la data de 30 noiembrie 1999.
Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la inlesnirile la plata se aplica debitorilor, persoane juridice, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate.
Art. 2. – In categoria majorarilor de intarziere prevazute la art. 1 sunt cuprinse:
a) majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si neplatite pana la data de 30 aprilie 1999;
b) majorarile de intarziere stabilite prin acte de constatare incheiate de organele competente ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, datorate pentru impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat pentru perioada de pana la 30 aprilie 1999;
c) majorarile de intarziere pentru care s-au acordat amanari sau esalonari la plata, neplatite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
d) majorarile de intarziere stabilite prin acte de constatare care au fost contestate, potrivit legii, si se afla in curs de solutionare la organele competente.
Art. 3. – Majorarile de intarziere prevazute la art. 1 si cele aferente debitelor restante la data de 30 aprilie 1999 se vor reflecta in contabilitatea debitorilor, persoane juridice, intr-un cont de ordine si evidenta in afara bilantului.
In cazul in care majorarile de intarziere prevazute la art. 1 nu sunt stabilite prin acte de constatare ale organelor de control abilitate de lege in acest sens, persoanele juridice vor calcula, pe propria raspundere, aceste majorari de intarziere.
Art. 4. – Majorarile de intarziere prevazute la art. 3 se scutesc la plata, daca debitele restante la data de 30 aprilie 1999 care le-au generat, reprezentand impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau se vor achita pana la data de 31 august 1999.
Pentru a beneficia de prevederile alin. 1 debitorii sunt obligati sa isi achite integral obligatiile provenind din impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, datorate pe perioada 30 aprilie – 31 august 1999, precum si eventualele majorari de intarziere aferente acestora.
Art. 5. – In cazul in care debitele reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, restante la data de 30 aprilie 1999, se vor achita pana la:
a) 30 septembrie 1999, majorarile de intarziere prevazute la art. 3 se reduc cu 80%;
b) 31 octombrie 1999, majorarile de intarziere prevazute la art. 3 se reduc cu 60%;
c) 30 noiembrie 1999, majorarile de intarziere prevazute la art. 3 se reduc cu 40%.
Pentru a beneficia de prevederile alin. 1 debitorii sunt obligati sa-si achite integral obligatiile provenind din impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat datorate pentru perioada cuprinsa intre 30 aprilie 1999 si termenele mentionate la alineatul anterior, precum si eventualele majorari de intarziere aferente acestora.
Art. 6. – Daca persoana juridica are mai multe obligatii bugetare provenite din impozite, taxe si din alte venituri bugetare si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa sau alt venit bugetar, prevederile art. 4 sau 5, dupa caz, se vor aplica corespunzator numai pentru majorarile de intarziere care au fost generate de acel venit bugetar.
Art. 7. – Debitorii beneficiaza de inlesnirile prevazute la la art. 4 sau 5, dupa caz, si in situatia in care achita, la termenele stabilite, diferentele de impozite si taxe si majorarile aferente acestora, constatate ulterior de organele de control pentru perioada 30 aprilie – 30 noiembrie 1999.
Art. 8. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica majorarilor de intarziere stabilite in actul de constatare, in cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscala, daca instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive in legatura cu aceste fapte, comise anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, indiferent de data la care a fost pronuntata hotararea definitiva.
In cazul hotararilor penale de condamnare, pronuntate de instantele judecatoresti, pentru infractiuni de evaziune fiscala, ramase definitive dupa acordarea inlesnirilor la plata prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, inlesnirile se anuleaza, iar organele Ministerului Finantelor vor determina obligatiile bugetare datorate ca urmare a luarii acestei masuri.
Art. 9. – In cazul in care debitele provenind din impozite, taxe si alte venituri bugetare nu se achita in conditiile prevazute la art. 4 sau 5, dupa caz, organele de specialitate ale Ministerului Finantelor vor incepe sau vor continua, de indata, dupa caz, procedura de executare silita prevazuta de lege.
Art. 10. – Debitorii, persoane juridice, care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta vor depune, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, situatia majorarilor de intarziere calculate si neplatite pana la data de 30 aprilie 1999, pe feluri de venituri ale bugetului de stat.
Art. 11. – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice de aplicare.

OrdonanTa de urgenTa
privind achizitionarea de la producatorii agricoli individuali
de grau de panificatie pentru consumul intern
In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. 1. – In scopul stabilizarii pietei graului din Romania, in vederea echilibrarii cererii si ofertei de grau panificabil, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei mandateaza Societatea Nationala a Produselor Agricole – S.A. sa achizitioneze de pe piata libera grau panificabil de la producatorii agricoli individuali, inclusiv actionari si locatori, pentru consumul intern, si sa-l vanda agentilor economici din morarit si/sau panificatie, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Art. 2. – (1) In vederea derularii operatiunii de achizitionare a unei cantitati de maximum 100.000 tone grau de panificatie pentru consumul intern, in baza comenzilor agentilor economici din morarit si/sau panificatie, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei imprumuta Societatii Nationale a Produselor Agricole – S.A. suma de 50 miliarde lei din bugetul propriu pe anul 1999, pana la data de 31 august 1999.
(2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sa suplimenteze capitolul 86.01 „Imprumuturi” cu suma de 50 miliarde lei, prin diminuarea corespunzatoare a titlului 34 „Subventii” din capitolul 67.01 „Agricultura si silvicultura”.
Art. 3. – (1) Cheltuielile de achizitionare a graului se vor stabili pe baza de contract intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Societatea Nationala a Produselor Agricole – S.A.
(2) Cheltuielile de receptie, stocare, conditionare, livrare si alte operatiuni de prestari de servicii, aferente cantitatilor de grau cumparate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se stabilesc pe baza contractelor de prestari de servicii incheiate de Societatea Nationala a Produselor Agricole – S.A. cu. unitatile specializate in pastrarea si depozitarea graului, pentru perioada de la cumpararea graului si pana la preluarea lui de catre agentii economici din morarit si/sau panificatie.r
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anul 1999, de la titlul 34 „Subventii” din capitolul 67.01 „Agricultura si silvicultura”.r
Art. 4. – Pretul de achizitionare a graului de pe piata libera, cu indicii calitativi prevazuti in STAS 813-68, este de 1.500 lei/kg, care include si o prima de 200 lei/kg.r
Art. 5. – Pretul de vanzare catre agentii economici din morarit si/sau panificatie este cel prevazut la art. 4, din care se scade prima de 200 lei/kg.r
Art. 6. – Societatea Nationala a Produselor Agricole – S.A. raspunde de gestionarea imprumutului acordat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, conform dispozitiilor legale in vigoare.r
Art. 7. – (1) Dobanda acordata de banca la contul de disponibilitati al Societatii Nationale a Produselor Agricole – S.A. se utilizeaza pentru acoperirea comisioanelor bancare.r
(2) Diferenta dintre dobanda si comisioane reintregeste imprumutul acordat.r
(3) In cazul in care comisioanele bancare sunt mai mari decat dobanda, diferenta se suporta din imprumutul acordat.r
Art. 8. – La data de 31 august 1999 Societatea Nationala a Produselor Agricole – S.A. va restitui suma imprumutata in contul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, inclusiv diferenta dintre dobanda si comisioanele bancare, daca este cazul, mai putin suma platita cu titlu de prima.r
Art. 9. – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va aproba normele metodologice privind modul de acordare a imprumutului si de decontare a cheltuielilor privind achizitionarea de la producatorii agricoli individuali de grau de panificatie pentru consumul intern, elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.r
r
Lege r
privind unele masuri pentru accelerarea reformei economicer
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.r
r
TITLUL Ir
Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta r
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor r
comercialer
r
Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:r
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare, in baza urmatoarelor principii:r
a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;r
b) formarea pretului de vanzare, in baza raportului dintre cerere si oferta;r
c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori;r
d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, in vederea sporirii atractivitatii ofertei de privatizare.”r
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 2. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica:r
a) vanzarii de actiuni la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de numarul actiunilor pe care le detine, inclusiv la societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;r
b) vanzarii de active ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor nationale si ale societatilor nationale ori ale celorlalte societati comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local.”r
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 3. – In intelesul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:r
a) societati comerciale inseamna societatile comerciale infiintate in baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, societatile comerciale care au fost constituite de autoritatile administratiei publice locale in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si alte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;r
b) societati comerciale de interes strategic inseamna societatile nationale, si companiile nationale; alte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotarare a Guvernului;r
c) actiuni inseamna valorile mobiliare emise de societati comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;r
d) active inseamna bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome, care pot fi separate si organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii societatii sau regiei, cum ar fi unitati si subunitati de productie, de comert sau de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul aferent acestora;r
e) cumparator inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;r
f) minister de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al carui domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate al societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma;r
g) institutie publica implicata inseamna Fondul Proprietatii de Stat sau orice minister de resort ori, dupa caz, o autoritate a administratiei publice locale, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale;r
h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau o agentie locala de protectie a mediului din subordinea acestui minister;r
i) dosar de prezentare inseamna ansamblul de date si informatii privitoare la o societate comerciala sau la un activ, furnizate in scris potentialilor cumparatori de actiuni sau de active;r
j) obligatii de mediu reprezinta un set minim de obligatii ce revin societatilor comerciale care se privatizeaza sau care se transmit o data cu vanzarea unui activ, din care rezulta obligatia conformarii cu legislatia privind protectia mediului si care se includ de catre institutia publica implicata in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica. Aceste obligatii se stabilesc de catre autoritatea de mediu competenta, in baza bilantului de mediu elaborat in cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a carui folosire are impact asupra mediului. Bilantul va fi elaborat in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in baza prezentei ordonante de urgenta;r
k) agent de privatizare inseamna orice persoana juridica, romana sau straina, specializata in activitati financiare, precum: banci, societati si fonduri de investitii, societati financiare, societati care presteaza servicii de contabilitate, consultanta, intermediere pe piata valorilor mobiliare ori de lichidare si repartizare a patrimoniului social etc., precum si cabinete sau societati profesionale de avocatura, indiferent daca acestea actioneaza individual ori in asociere, cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate;r
l) inchidere operationala inseamna ansamblul operatiunilor de natura tehnica si organizatorica intreprinse de administratorii ori, dupa caz, lichidatorii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, din imputernicirea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, avand ca finalitate incetarea activitatii economice a societatii si conservarea activelor si a altor bunuri ale acesteia pana la vanzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta; inchiderea operationala poate fi totala sau partiala, temporara sau definitiva;r
m) obligatii bugetare inseamna obligatii rezultate din impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere sau penalitati aferente acestora si dobanzi la credite garantate de stat, datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;r
n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligatii bugetare.”r
4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins: „Competentele si atributiile Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si ale institutiilor publice implicate”r
5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 4. – Competentele si atributiile in legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si institutiilor publice implicate.”r
6. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4A, 4A