In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Productia ecologica, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, inseamna obtinerea de produse agroalimentare fara utilizarea produselor chimice de sinteza, in conformitate cu regulile de productie ecologica stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, care respecta standardele, ghidurile si caietele de sarcini nationale si sunt atestate de un organism de inspectie si certificare infiintat in acest scop.
(2) Productia agroalimentara ecologica are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate si echilibrate, care asigura protejarea resurselor naturale si sanatatea consumatorilor.
(3) Organismele modificate genetic si derivatele lor nu sunt permise in productia agroalimentara ecologica.
Art. 2. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta se refera la produsele obtinute si etichetate astfel incat sa informeze cumparatorul ca produsul si/sau, dupa caz, ingredientele din produs au fost obtinute in conformitate cu metode de productie ecologica, si anume:
a) produsele vegetale primare neprocesate, animalele si produsele animaliere neprocesate;
b) produsele de origine vegetala si animala procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetala si/sau de origine animala;
c) furajele, furajele compuse si materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).
(2) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice, denumita in continuare A.N.P.E., ca serviciu de specialitate in cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care asigura respectarea prevederilor legale specifice si controlul privind metodele de productie ecologica a produselor agroalimentare.
(3) In realizarea obiectului sau de activitate A.N.P.E. are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza Programul national privind agricultura ecologica;
b) initiaza, prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, proiecte de acte normative privind agricultura ecologica;
c) emite si revizuieste periodic caietele de sarcini-cadru pentru produsele prevazute la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei;
d) elaboreaza reguli si norme de control, de certificare si comercializare a produselor agroalimentare ecologice, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniu la care Romania este parte;
e) inregistreaza si tine evidenta la zi a operatorilor, persoane fizice si juridice, care produc, prepara sau importa/exporta produse agroalimentare in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
f) acrediteaza persoane fizice si juridice din sectorul public si privat pentru efectuarea inspectiei si a testelor de calitate pentru productia ecologica;
g) controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de inspectie si certificare acreditate;
h) aproba Programul de inspectie si certificare propus de organismele acreditate;
i) retrage acreditarea organismelor de inspectie si certificare care nu respecta normele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si reglementarile adoptate in temeiul acesteia;
j) asigura legatura cu organismele internationale specializate in domeniul agriculturii ecologice;
k) organizeaza programe de formare si pregatire a operatorilor din agricultura ecologica.
(4) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este abilitat sa adopte reglementari armonizate cu normele si standardele ecologice comunitare.

CAPITOLUL II
Definirea termenilor de specialitate

Art. 3. – Termenii de specialitate utilizati in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile adoptate in temeiul acesteia se definesc dupa cum urmeaza:
a) productie – actiunile necesare efectuate intr-o unitate/ferma agricola sau alimentara in scopul obtinerii de produse agroalimentare ecologice;
b) preparare – toate operatiunile de conservare si/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea si taierea animalelor, ambalarea si/sau modificarile facute pe etichetele de prezentare a metodei de productie ecologica a produselor proaspete, conservate si/sau procesate;
c) etichetare – mentiunile, indicatiile, marcile de fabrica sau de comert, imaginile reproduse pe ambalaj, documentul, inscrisul, inelul sau banda, care insotesc produsele prevazute la art. 2 alin. (1);
d) operator – orice persoana fizica sau juridica, care produce, prepara, importa/exporta si/sau comercializeaza produse agroalimentare ecologice;
e) comercializare – detinerea sau expunerea in vederea vanzarii, oferirea spre vanzare, vanzarea, livrarea sau alte modalitati de plasare pe piata a produselor agroalimentare ecologice;
f) ingredient – orice substanta sau material care intra ca accesoriu in compozitia unui aliment pentru a-i conferi anumite calitati;
g) produse pentru protectia plantelor – orice substanta care asigura, in combinatie chimica sau in orice alta formula, si este utilizata in protectia plantelor, astfel cum este definita in Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata si modificata prin Legea nr. 85/1995;
h) productie animaliera – productia de animale domestice si acvatice crescute in ape dulci si sarate, cu exceptia animalelor salbatice;
i) organisme modificate genetic si derivatele lor – organisme obtinute prin tehnici prin care materialul genetic a fost modificat intr-un mod nenatural prin reproducere/recombinare, cu exceptia celor obtinute prin conjugare, transductie si hibridare;
j) agenti de curatare (detergenti) – substante si preparate care sunt utilizate in operatiunile de spalare a produselor mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a);
k) unitate/ferma de productie ecologica – unitate si/sau ferma care respecta regulile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
l) materie prima – produse de origine vegetala sau animala, in stare naturala, proaspata, conservata sau produsele derivate din prelucrarea industriala a acestora, precum si substantele organice si anorganice care contin sau nu aditivi, utilizate in hrana animalelor;
m) furaje compuse – amestecuri de materie prima furajera, continand sau nu aditivi, destinate furajarii animalelor;
n) aditivi – substante sau preparate care intra in componenta furajelor;
o) furaje sau materiale furajere produse ecologic – produse destinate furajarii animalelor, obtinute in conformitate cu regulile de productie prevazute la art. 4 si 5;
p) furaje sau materiale furajere in curs de transformare – produse destinate furajarii animalelor, care respecta regulile de productie prevazute la art. 4 si 5, cu exceptia perioadei de conversie;
r) furaje sau materiale furajere conventionale – produse destinate furajarii animalelor, care nu fac parte din categoriile mentionate la lit. o) si p);
s) Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice (A.N.P.E.) – autoritatea nationala care stabileste normele si standardele de productie, prelucrare si comercializare a produselor agroalimentare ecologice;
s) certificare – procedura prin care organismele de inspectie si certificare acreditate furnizeaza o atestare scrisa din care sa rezulte ca produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme cu metodele folosite in agricultura ecologica;
t) organism de inspectie si certificare – orice persoana fizica sau juridica, de stat sau privata, autorizata sau acreditata, dupa caz, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin A.N.P.E., cu atributia de a verifica daca un produs vandut sau etichetat ca ecologic este obtinut, preparat, ambalat, manipulat, comercializat, importat sau exportat in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;r
t) acreditare oficiala – procedura prin care A.N.P.E. recunoaste unei persoane fizice sau juridice competenta de a furniza servicii de inspectie si certificare;r
u) produse pentru medicina veterinara – orice substanta sau produs autorizat, folosit pentru prevenirea sau combaterea bolilor la animale, in conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare.r
r
CAPITOLUL IIIr
Reguli de productie ecologicar
r
Art. 4. – Metodele de productie ecologica utilizate in obtinerea produselor mentionate la art. 2 alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:r
a) respectarea principiilor productiei ecologice;r
b) neutilizarea de fertilizatori si amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substante folosite in alimentatia animalelor, substante ajutatoare pentru pregatirea furajelor, produse pentru curatarea si dezinfectarea adaposturilor pentru animale si de alte produse, decat a acelor produse permise sa fie folosite in agricultura ecologica;r
c) folosirea de seminte sau material vegetativ saditor obtinut prin metode de productie ecologica.r
Art. 5. – (1) Principiile de baza ale productiei agroalimentare ecologice sunt:r
– eliminarea oricarei tehnologii poluante;r
– realizarea structurilor de productie si a asolamentelor, in cadrul carora rolul principal il detin rasele, speciile si soiurile cu inalta adaptabilitate;r
– sustinerea continua si ameliorarea fertilitatii naturale a solului;r
– integrarea cresterii animalelor in sistemul de productie a plantelor si produselor din plante;r
– utilizarea economica a resurselor energetice conventionale si inlocuirea acestora in mai mare masura prin utilizarea rationala a produselor secundare refolosibile;r
– aplicarea unor tehnologii atat pentru cultura plantelor, cat si pentru cresterea animalelor, care sa satisfaca cerintele speciilor, soiurilor si raselor.r
(2) Conversia productiei conventionale la cea ecologica va avea in vedere realizarea unui agrosistem viabil si durabil. Intreaga unitate, ferma sau o parcela din ferma, incluzand cresterea animalelor, trebuie sa fie transformata in concordanta cu standardele ecologice nationale si internationale intr-o anumita perioada.r
(3) Durata perioadei de conversie va fi de:r
– 2 ani pentru culturile de camp anuale;r
– 3 ani pentru culturile perene si plantatii;r
– 2 ani pentru pajisti si culturi furajere;r
– 12 luni pentru vite pentru carne;r
– 6 luni pentru rumegatoare mici si porci;r
– 12 saptamani pentru animale de lapte;r
– 10 saptamani pentru pasari pentru productia de oua sau carne, cumparate la varsta de 3 zile;r
– 1 an pentru albine, daca familia a fost cumparata din stupine conventionale.r
(4) Organismele de inspectie si certificare, cu aprobarea A.N.P.E., pot, in cazuri speciale, sa prelungeasca sau sa reduca durata perioadei de conversie.r
(5) Regulile detaliate privind principiile productiei ecologice pentru plante si produse din plante, animale si produse animaliere, apicultura si produse apicole, precum si lista cuprinzand produsele permise sa fie utilizate in agricultura ecologica, ingredientele si metodele de prelucrare care pot fi utilizate in prepararea alimentelor vor fi aprobate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.r
(6) In stabilirea regulilor de productie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta s-a avut in vedere respectarea principiilor productiei agroalimentare ecologice cuprinse in Reglementarea Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 si in amendamentele la aceasta, Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. 1804/99 din 19 iulie 1999, precum si in reglementarile Federatiei Internationale a Miscarilor pentru Agricultura Organica (IFOAM).r
r
CAPITOLUL IVr
Etichetarear
r
Art. 6. – (1) Etichetarea produselor ecologice se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Eticheta indica in mod obligatoriu urmatoarele:r
a) numele si adresa producatorului sau prelucratorului;r
b) denumirea produsului, inclusiv metoda de productie ecologica utilizata;r
c) numele si marca organismului de inspectie si certificare;r
d) conditiile de pastrare;r
e) termenul minim de valabilitate;r
f) interzicerea depozitarii in acelasi spatiu a produselor ecologice alaturi de alte produse.r
(2) Etichetele vor cuprinde o sigla specifica produselor ecologice controlate, inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, emisa si aplicata pe baza sistemului de certificare, indicand ca produsul respectiv este conform cu regulile de productie ecologica.r
(3) Este interzis ca pe eticheta sa apara alte mentiuni in afara celor prevazute la alin. (1).r
(4) Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene, vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.r
r
CAPITOLUL Vr
Sistemul de inspectie si certificarer
r
Art. 7. – (1) Orice operator de produse agroalimentare ecologice trebuie sa inregistreze aceasta activitate la A.N.P.E. si sa se supuna controlului unui organism de inspectie si certificare acreditat.r
(2) Inregistrarea de catre A.N.P.E. a operatorilor de produse agroalimentare ecologice se va face pe baza unei notificari a acestora, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:r
– numele si adresa operatorului;r
– amplasarea incintelor si a parcelelor unde se desfasoara operatiunile;r
– natura operatiunilor si a produselor;r
– angajamentul operatorului pentru efectuarea operatiunilor in conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 si 9. In cazul unitatilor/fermelor de productie operatorul va indica data la care inceteaza cultivarea produselor a caror utilizare pe parcelele respective nu este compatibila cu prevederile art. 4 si 5;r
– numele organismului de inspectie si certificare la care operatorul se inregistreaza pentru inspectia unitatii/fermei sale.r
Art. 8. – (1) Inspectia si controlul operatorilor de produse agroalimentare conform art. 2 alin. (1) se vor face de organisme de inspectie si certificare – persoane fizice si juridice din sectorul public si privat – acreditate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin A.N.P.E.r
(2) Cerintele de inspectie si masurile de precautie in cadrul programului de inspectie, precum si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.r
(3) Organismele de inspectie si certificare trebuie sa respecte cu strictete confidentialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a retetelor si a operatiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare.r
(4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspectie si certificare poate aparea mentiunea aAgricultura ecologica Ecorom – Sistem de control ROa, in urmatoarele conditii:r
a) au fost obtinute prin metodele de productie ecologica prevazute la art. 4 si sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6;r
b) au facut obiectul inspectiei pe tot parcursul ciclului de productie, preparare si comercializare. Pentru productia animaliera inspectiile se vor efectua in toate stadiile de productie, sacrificare, taiere si pana la vanzarea catre cumparator;r
c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supusi controlului de catre organismele de inspectie si certificare acreditate;r
d) sunt ambalate si transportate la punctul de comercializare in ambalaje inchise.r
(5) Regulile detaliate privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare vor fi stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin ordin al ministrului.r
r
CAPITOLUL VIr
Importul si exportulr
r
Art. 9. – Regulile privind organizarea controlului la importul si exportul produselor agroalimentare ecologice se vor adopta de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, la propunerea A.N.P.E., cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.r
r
CAPITOLUL VIIr
Sanctiunir
r
Art. 10. – (1) Organismele de inspectie si certificare acreditate vor retrage operatorului care nu respecta prevederile art. 4 si 6 dreptul de aplicare a etichetelor pe produs.r
(2) In cazul nerespectarii repetate de catre operator a prevederilor mentionate la alin. (1) organismul de inspectie si certificare ii va retrage operatorului dreptul de a utiliza mentiunea prevazuta la art. 8 alin. (4) pentru o perioada stabilita de A.N.P.E.r
Art. 11. – (1) Constituie contraventii savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:r
a) nerespectarea de catre producator, procesator sau comerciant a contractelor incheiate cu organismele de inspectie si certificare;r
b) nerespectarea de catre producator, procesator sau comerciant a caietelor de sarcini, ghidurilor si a standardelor de productie ecologica;r
c) comercializarea de produse care nu sunt obtinute prin metode de productie ecologica si care nu sunt supuse sistemului de inspectie si certificare acreditat;r
d) lipsa evidentei producerii, tranzactiilor si a stocurilor produselor ecologice;r
e) refuzul operatorului de a prezenta documentele si evidentele prevazute la lit. d) la cererea organului de control desemnat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.r
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.r
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul de specialitate imputernicit de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.r
Art. 12. – (1) Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(2) Valoarea amenzilor prevazute la art. 11 alin. (2) va putea fi actualizata prin hotarare a Guvernului.r
Art. 13. – In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.