in temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Rominiei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Rominiei emite urmatoarea ordonanta:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati i interes general sau i interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, i interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii i conditiile prezentei ordonante.
(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
(3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.
Art. 2. – Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
a) exercitarea dreptului la libera asociere;
b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;
c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup;
d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
f) respectarea ordinii publice.
Art. 3. – Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, icheiate i conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

CAPITOLUL II
infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

Sectiunea 1
Constituirea si iscrierea asociatiei
Art. 4. – Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei itelegeri, pun i comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor i munca pentru realizarea unor activitati i interes general, comunitar sau, dupa caz, i interesul lor, personal nepatrimonial.
Art. 5. – (1) Asociatia dobindeste personalitate juridica prin iscrierea i Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei i a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
(2) in temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cind realizarea scopului propus permite aceasta.
Art. 6. – (1) in vederea dobindirii personalitatii juridice, asociatii icheie actul constitutiv si statutul asociatiei, i forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, i valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul i natura si/sau i bani al asociatilor;
g) componenta nominala a celor dintii organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobindire a personalitatii juridice;
i) semnaturile asociatilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobindire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, i cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.
Art. 7. – (1) Oricare dintre asociati, pe baza imputernicirii date i conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de iscriere a asociatiei i Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei i a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.
(2) Cererea de iscriere va fi isotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul asociatiei;
c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
Art. 8. – (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul iscrierii ei i Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) in termen de 3 zile de la depunerea cererii de iscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin icheiere, iscrierea asociatiei i Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(3) O data cu efectuarea iscrierii, icheierea prin care s-a dispus iscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local i a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de iscriere i Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 9. – (1) in cazul i care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt ideplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de art. 8 alin. (2), va cita, i camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punindu-i i vedere, i scris, sa remedieze neregularitatile constatate pina la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamina.
(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe linga instanta sesizata, caruia i se vor comunica, i copie, cererea de iscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. in acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.
Art. 10. – (1) in situatia i care, la termenul fixat, neregularitatile sunt ilaturate, judecatorul, ascultind si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin icheiere, dispunind iscrierea asociatiei i Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) in cazul i care neregularitatile nu au fost ilaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste i mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de iscriere prin icheiere motivata.
(3) incheierile prevazute i acest articol se vor pronunta i cel mult 24 de ore de la ichiderea dezbaterilor si se vor redacta i termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
Art. 11. – (1) incheierile de admitere sau de respingere a cererii de iscriere sunt supuse numai recursului.
(2) in cazul i care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de linga instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu icheierea de admitere ori de respingere a cererii de iscriere, dupa caz.
(3) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
(4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, i camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotaririi se aplica i mod corespunzator.
Art. 12. – (1) inscrierea i Registrul asociatiilor si fundatiilor, i conformitate cu art. 8, se efectueaza i ziua raminerii irevocabile a icheierii de admitere, eliberindu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de iscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data iscrierii i Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de iscriere.
Art. 13. – (1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.r
(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putind icheia, i nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, i conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot icheia acte juridice de dispozitie, i numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotaririi prealabile a consiliului director al asociatiei.r
(3) Filiala se constituie prin hotarirea autentificata a adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobindeste de la data iscrierii filialei i Registrul asociatiilor si fundatiilor.r
(4) in vederea iscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de iscriere, impreuna cu hotarirea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria i a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 9-12 sunt aplicabile i mod corespunzator.r
Art. 14. – Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decit dupa obtinerea autorizatiilor respective.r
r
Sectiunea a 2-ar
Constituirea si iscrierea fundatieir
Art. 15. – (1) Fundatia este subiectul de drept ifiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic itre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, i mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.r
(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri i natura sau i numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.r
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), i cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, i vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.r
Art. 16. – (1) in vederea dobindirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii icheie actul constitutiv si statutul fundatiei, i forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.r
(2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:r
a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;r
b) scopul fundatiei;r
c) denumirea fundatiei;r
d) sediul fundatiei;r
e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;r
f) patrimoniul initial al fundatiei;r
g) componenta nominala a celor dintii organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;r
h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobindire a personalitatii juridice;r
i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.r
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:r
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);r
b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;r
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;r
d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;r
e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;r
f) destinatia bunurilor, i cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.r
Art. 17. – (1) Fundatia dobindeste personalitate juridica prin iscrierea sa i Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei i a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.r
(2) Cererea de iscriere va fi isotita de urmatoarele documente:r
a) actul constitutiv;r
b) statutul;r
c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.r
(3) Dispozitiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 si art. 14 se aplica i mod corespunzator.r
Art. 18. – (1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotaririi autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cite un patrimoniu.r
(2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.r
(3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica i mod corespunzator.r
Art. 19. – (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si i cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.r
(2) Dupa iscrierea fundatiei i Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa iscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.r
(3) Daca fundatia dobindeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute de acesta i favoarea fundatiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile ifiintate prin acte itre vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile ifiintate prin testament.r
r
CAPITOLUL IIIr
Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilorr
r
Sectiunea 1r
Organizarea si functionarea asociatieir
Art. 20. – Organele asociatiei sunt:r
a) adunarea generala;r
b) consiliul director;r
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.r
Art. 21. – (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.r
(2) Competenta adunarii generale cuprinde:r
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;r
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;r
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;r
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;r
e) ifiintarea de filiale;r
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;r
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;r
h) orice alte atributii prevazute i lege sau i statut.r
(3) Schimbarea sediului poate fi hotarita de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres i statut.r
(4) Adunarea generala se itruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).r
(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.r
Art. 22. – (1) Asociatul care, itr-o anumita problema supusa hotaririi adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele i linie colaterala sau afinii sai pina la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.r
(2) Asociatul care icalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.r
Art. 23. – (1) Hotaririle luate de adunarea generala, i limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.r
(2) Hotaririle adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse i statut, pot fi atacate i justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta i procesul-verbal de sedinta, i termen de 15 zile de la data cind au luat cunostinta despre hotarire sau de la data cind a avut loc sedinta, dupa caz.r
(3) Cererea de anulare se solutioneaza i camera de consiliu de catre judecatoria i circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotarirea instantei este supusa numai recursului.r
Art. 24. – (1) Consiliul director asigura punerea i executare a hotaririlor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, i limita a cel mult o patrime din componenta sa.r
(2) in exercitarea competentei sale, consiliul director:r
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;r
b) icheie acte juridice i numele si pe seama asociatiei;r
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;r
d) ideplineste orice alte atributii prevazute i statut sau stabilite de adunarea generala.r
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.r
(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere i cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.r
Art. 25. – Dispozitiile art. 22 se aplica i mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate i justitie, i conditiile prevazute la art. 23.r
r
Art. 26. – Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).r
Art. 27. – (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.r
(2) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri iscrisi pina la data itrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.r
(3) in realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:r
a) verifica modul i care este administrat patrimoniul asociatiei;r
b) itocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;r
c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;r
d) ideplineste orice alte atributii prevazute i statut sau stabilite de adunarea generala.r
(4) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.r
(5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.r
r
Sectiunea a 2-ar
Organizarea si functionarea fundatieir
Art. 28. – Organele fundatiei sunt:r
a) consiliul director;r
b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.r
Art. 29. – (1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.r
(2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitind urmatoarele atributii:r
a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;r
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;r
c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;r
d) ifiintarea de filiale;r
e) icheierea de acte juridice, i numele si pe seama fundatiei;r
f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;r
g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;r
h) modificarea statutului fundatiei;r
i) ideplinirea oricaror alte atributii prevazute i lege sau i statut.r
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.r
(4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica i mod corespunzator si i ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate i justitie, i conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta i procesul-verbal de sedinta.r
(5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor i viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este i viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu itrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.r
(6) in toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat i totalitate sau i parte ori daca acesta nu mai poate fi ideplinit.r
(7) Prevederile art. 26 se aplica i mod corespunzator i privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).r
Art. 30. – (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.r
(2) in cazul i care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica i conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra i componenta consiliului director.r
Art. 31. – (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.r
(2) Dispozitiile art. 27 se aplica i mod corespunzator.r
Art. 32. – in cazul i care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintii organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este i viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica i mod corespunzator.r
r
CAPITOLUL IVr
Modificarea actului constitutiv si a statutului r
asociatiei sau fundatieir
Art. 33. – (1) Modificarea actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei se face prin iscrierea modificarii i Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei i a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.r
(2) Cererea de iscriere a modificarii va fi isotita de procesul-verbal al adunarii generale, i forma autentificata, iar i cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei consiliului director, i forma autentificata, i situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).r
(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si iscrierea modificarii se itreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decit aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnati de adunarea generala ori de consiliul director, dupa caz.r
(4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, daca este cazul, atit i Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei i a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cit si i Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei i a carei circumscriptie se afla noul sediu. in acest scop, o copie de pe icheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata, din oficiu, judecatoriei i circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.r
Art. 34. – Dispozitiile art. 33 se aplica i mod corespunzator i cazul modificarii actului constitutiv si/sau a statutului fundatiei.r
r
CAPITOLUL Vr
Federatiar
Art. 35. – (1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui i federatie.r
(2) Federatiile dobindesc personalitate juridica proprie si functioneaza i conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica i mod corespunzator, cu exceptiile stabilite i prezentul capitol.r
r
(3) Cererea de iscriere se solutioneaza de tribunalul i circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul.r
Art. 36. – (1) Federatia devine persoana juridica din momentul iscrierii sale i Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).r
(2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.r
Art. 37. – in cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel i statut, bunurile ramase i urma lichidarii se transmit, i cote egale, catre persoanele juridice constituente.r
r
CAPITOLUL VIr
Asociatiile si fundatiile recunoscute r
ca fiind de utilitate publicar
Art. 38. – (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Rominiei ca fiind de utilitate publica daca sunt itrunite cumulativ urmatoarele conditii:r
a) activitatea acesteia se desfasoara i interes general sau comunitar, dupa caz;r
b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;r
c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, isotit de bilanturile si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;r
d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an i parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.r
(2) Guvernul Rominiei poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la ideplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) daca:r
a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii preexistente; si,r
b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi ideplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea i mod independent.r
Art. 39. – (1) Recunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin hotarire a Guvernului. in acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale i a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.r
(2) Conflictele de competenta aparute itre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind iregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, i termen de 5 zile de la data iregistrarii sesizarii.r
(3) in vederea solutionarii conflictului, autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv.r
Art. 40. – (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata sa examineze cererea si ideplinirea conditiilor prevazute la art. 38 i termen de cel mult 60 de zile. in cazul i care constata ideplinirea acestor conditii, aceasta va propune Guvernului Rominiei recunoasterea. in caz contrar, autoritatea administrativa va transmite persoanei juridice solicitante un raspuns motivat.r
(2) in cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), Guvernul Rominiei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrativa la care s-a iregistrat cererea de recunoastere.r
Art. 41. – Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:r
a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial, i conditiile legii;r
b) dreptul preferential la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale;r
c) dreptul de a mentiona i toate documentele pe care le itocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;r
d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;r
e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si bilanturile anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;r
f) obligatia de a publica, i extras, rapoartele de activitate si bilanturile anuale i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea a IV-a, precum si i Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.r
Art. 42. – (1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.r
(2) in cazul i care asociatia sau fundatia nu mai ideplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere.r
(3) Retragerea va interveni si i situatia neideplinirii obligatiilor prevazute la art. 41.r
(4) A