– Hotararii Guvernului nr. 811/2002 pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 19 august 2002;
– Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale si corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
– Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Referatul de aprobare nr. DB 10.904/ET 4.812 din 1 octombrie 2002,
ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI), precum si denumirile comerciale corespunzatoare medicamentelor din productia interna, de care beneficiaza pensionarii cu venituri de pana la 1.400.000 lei pe luna, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Medicamentele prevazute in anexa se elibereaza pe baza de prescriptie medicala in tratamentul ambulatoriu, fara contributie personala.
Art. 3. – (1) Prescrierea medicamentelor se poate face atat de medicul de familie, cat si de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in baza urmatoarelor documente:
– talonul de pensie;
– actul de identitate.
(2) Prescriptia medicala va contine in antet, pe langa datele obligatorii prevazute de actele normative in vigoare, si mentiunea „Program social”.
(3) Persoanelor incluse in Programul social pe perioada 2002-2003 li se poate elibera o singura prescriptie medicala pe luna, cuprinzand 1-3 medicamente, cu respectarea prevederilor din actele normative in vigoare privind conditiile prescrierii, eliberarii si decontarii medicamentelor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Art. 4. – Eliberarea medicamentelor prescrise in cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 se va face de orice farmacie aflata in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
Art. 5. – Medicamentele care fac obiectul prezentului ordin se deconteaza de casele de asigurari de sanatate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, in baza unor borderouri intocmite in mod distinct de farmaciile care elibereaza medicamentele din prescriptiile respective.
Art. 6. – Persoanele care beneficiaza de medicamente in cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 isi mentin celelalte drepturi ce decurg din calitatea de asigurat privind asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu.
Art. 7. – Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitara proprie, casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.