Ministrul finantelor, in baza prevederilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe,
avand in vedere necesitatea imbunatatirii actualului sistem de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe, emite urmatorul ordin:
Art. 1 – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia generala de tehnologia informatiei financiare, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor
de impozite si taxe
Ordonanta:

Articolul 1

– preambulul si litera b) –
Sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala, in vederea atribuirii codului fiscal si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, cei care, in conditiile legii, sunt platitori de impozite si taxe, dupa cum urmeaza:
b) toate persoanele fizice, asociatiile familiale, precum si asociatiile civile fara personalitate juridica, autorizate, care realizeaza venituri in Romania din activitati desfasurate pe baza liberei initiative, cu exceptia cazurilor in care, potrivit legii, veniturile obtinute sunt impozitate prin retinere la sursa;

Norme
1.1. Sunt obligati sa depuna declaratie de inregistrare fiscala cei care, in conditiile legii, sunt platitori de impozite si taxe, respectiv persoanele fizice, asociatiile familiale si asociatiile civile care obtin:
a) venituri din acte de comert;
b) venituri din practicarea unei profesii libere autorizate in mod individual sau in diverse forme de asociere (notari publici, avocati, experti contabili, contabili autorizati, profesori, medici, asistenti medicali, arhitecti, ingineri, subingineri, tehnicieni, dactilografe si alte asemenea profesii);
c) venituri in baza unor contracte de locatie de gestiune sau a altor forme de dare in exploatare;
d) venituri din organizarea activitatii in asociatii agricole fara personalitate juridica, cu exceptia celor realizate din vanzarea produselor agricole in stare naturala, obtinute din productia proprie, din cresterea animalelor si a pasarilor, din vanzarea produselor provenite din silvicultura, sericicultura si apicultura, in stare naturala, precum si din vanzarea produselor culese din flora si fauna spontana.

Ordonanta

– litera c) –
c) reprezentantii fiscali ai contribuabililor, imputerniciti potrivit legii;

Norme
1.2. O persoana care realizeaza operatiuni impozabile in Romania, dar nu are sediul sau domiciliul in Romania este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal, cu sediul sau cu domiciliul in Romania, care este imputernicit sa-i indeplineasca toate obligatiile fiscale care ii revin potrivit legii, inclusiv inregistrarea fiscala.

Ordonanta

Articolul 2
Declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie.

Norme
2.1. Actele doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratia de inregistrare fiscala pentru platitorii de impozite si taxe prevazuti la art. 1 din Ordonanta sunt:
– copie de pe incheierea judecatoreasca de inmatriculare, ramasa definitiva, certificata de oficiul registrului comertului;
– copie de pe certificatul de inmatriculare de la registrul comertului, pentru comercianti;
– copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;
– dovada detinerii sediului (act de proprietate, contract de inchiriere etc.);
– alte acte doveditoare, cum ar fi: copie de pe contractul de locatie de gestiune sau de pe alte forme de dare in exploatare etc.
2.2. Pentru reprezentantii fiscali ai persoanelor straine care realizeaza operatiuni impozabile in Romania si care nu au sediul sau domiciliul stabil in Romania, documentele doveditoare ale informatiilor din declaratie sunt copiile autentificate de pe:
– decizia organelor fiscale de aprobare a reprezentantului fiscal, eliberata potrivit legii;
– certificatul de inregistrare fiscala a reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.

Ordonanta

Articolul 3
Declaratiile de inregistrare fiscala se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de inmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupa caz.

Norme
3.1. La primirea declaratiei de inregistrare fiscala personalul desemnat din directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau din administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti are obligatia sa verifice cererile si actele insotitoare sub aspectul completarii conform reglementarilor legale, al coerentei, al existentei dovezilor legale si al respectarii termenului de depunere.
3.2. In cazurile in care intre organele fiscale si oficiul registrului comertului este incheiat un protocol de schimb de informatii, vizat de Ministerul Finantelor, tratarea declaratiei se va face conform prevederilor protocolului.

Ordonanta

Articolul 4
Societatile comerciale cu statut de filiala au obligatia ca la inregistrarea fiscala sa declare datele de identificare si codul fiscal al societatii comerciale care le-a infiintat.
Norme
4. Societatile comerciale cu statut de filiala sunt obligate sa depuna, in vederea atribuirii codului fiscal si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, pe langa actele prevazute la pct. 2.1 si 2.2 din norme si copia de pe certificatul de inmatriculare de la registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala a societatii care le-a infiintat.
Ordonanta

Articolul 5
Platitorii de impozite si taxe care au subunitati de tip sedii secundare trebuie sa depuna pentru acestea declaratia de inregistrare fiscala la organul fiscal in raza caruia se afla sediul subunitatilor, insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a unitatii cu personalitate juridica, in termen de 15 zile de la infiintarea sediului secundar.

Norme
5.1. Pentru subunitati de tip sedii secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica – declaratia de inregistrare fiscala se va depune de catre unitatea cu personalitate juridica care le-a infiintat la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul subunitatile.
5.2. Pentru subunitatile de tip sedii secundare, infiintate prin actul constitutiv al societatii comerciale cu personalitate juridica, declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de copia autentificata de pe actul constitutiv al acesteia, precum si de dovada detinerii sediului subunitatilor.
5.3. Daca subunitatile sunt infiintate ulterior autorizarii societatii comerciale cu personalitate juridica, declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de copia autentificata de pe hotararea judecatoreasca privind infiintarea subunitatii, de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a societatii comerciale care le-a infiintat, precum si de dovada detinerii sediului subunitatilor.

Ordonanta

Articolul 6
– alineatul (1) –
(1) Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de platitorul de impozite si taxe, organele fiscale prevazute la art. 3 vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei.r
r
Normer
6.1. Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de platitorii de impozite si taxe, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti si administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor elibera, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei, certificatul de inregistrare fiscala, pe care este inscris codul fiscal atribuit.r
6.2. Codul fiscal este un cod numeric, secvential, unic pe tara, nesemnificativ, care identifica platitorii de impozite si taxe pe toata durata existentei relatiilor lor cu organele fiscale.r
6.3. Certificatul de inregistrare fiscala se emite in doua exemplare; primul exemplar se inmaneaza contribuabilului, iar al doilea exemplar se pastreaza la dosarul fiscal.r
Declaratia de inregistrare fiscala depusa de platitorul de impozite si taxe se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.r
r
Ordonantar
r
Articolul 7r
Inregistrarea fiscala reprezinta si inregistrarea ca platitor de TVA, accize si alte impozite si taxe care, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, sunt nominalizate prin ordin al ministrului finantelor.r
r
Normer
7.1. Daca contribuabilul, la data inregistrarii fiscale, indeplineste conditiile legale de platitor de TVA, declaratia de inregistrare fiscala serveste si ca cerere de luare in evidenta ca platitor de TVA.r
In acest caz, codul fiscal inscris pe certificatul de inregistrare fiscala va fi precedat de litera „R”.r
7.2. Daca contribuabilul, la data inregistrarii fiscale, indeplineste conditiile legale de platitor de accize sau de alte impozite si taxe, declaratia de inregistrare fiscala serveste si ca cerere de luare in evidenta ca platitor de astfel de impozite.r
In acest caz, organele fiscale vor emite si o instiintare de luare in evidenta ca platitor de astfel de impozite, care va cuprinde pe langa codul fiscal si o litera caracteristica, dupa cum urmeaza:r
– „A” – pentru platitorii de accize;r
– „P” – pentru platitorii de impozit la titei si gaze naturale din productia interna;r
– „J” – pentru platitorii taxei pentru jocuri de noroc.r
Aceste litere nu fac parte din codul fiscal si nu se inscriu pe certificatul de inregistrare fiscala.r
r
Ordonantar
r
Articolul 8r
– alineatul (1) -r
(1) Modificarile intervenite in datele declarate, inclusiv incetarea temporara sau definitiva a activitatii, se comunica organelor fiscale de catre platitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni, in termen de 15 zile de la data producerii acestora.r
r
Normer
8.1. Platitorii de impozite si taxe sunt obligati sa comunice organelor fiscale prevazute la art. 3 din Ordonanta toate modificarile aparute in datele declarate anterior, prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni, ale carei model si instructiuni de completare sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor. Declaratiile de mentiuni se pastreaza in dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.r
r
Ordonantar
r
– alineatul (2) -r
(2) In cazul modificarilor privind sediul sau domiciliul, platitorii de impozite si taxe vor depune declaratia de mentiuni la unitatea fiscala unde au avut sediul sau domiciliul initial, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, care se va anula, si se va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala cu acelasi cod fiscal, dar cu noua adresa sau cu noul sediu.r
Normer
8.2. Platitorii de impozite si taxe care isi schimba sediul sau domiciliul sunt obligati sa completeze si sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal la care au fost inregistrati initial.r
Contribuabilul poate depune documentatia necesara la organul fiscal si prin imputernicit legal.r
In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei de mentiuni, organul fiscal va proceda la controlul fiscal al contribuabilului, care sa cuprinda perioada de la ultimul control sau perioada de prescriptie, in cazul in care nu au mai fost efectuate controale.r
Dupa finalizarea controlului, organele fiscale in a caror raza teritoriala a avut sediul initial contribuabilul vor comunica unitatii fiscale in a carei raza teritoriala acesta isi muta sediul sau domiciliul urmatoarele documente:r
– actele din dosarul contribuabilului, respectiv actul legal de constituire sau autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta, declaratia de inregistrare fiscala, copia de pe certificatul de inregistrare fiscala etc.;r
– situatia la zi a indeplinirii obligatiilor de plata, respectiv sume restante si termene de plata;r
– documentatia privind eventualele inlesniri la plata acordate;r
– documentatia privind masurile de executare silita in curs, in vederea continuarii actiunii;r
– ultimul act de control;r
– alte acte si documente considerate a fi necesare.r
Comunicarea documentelor mentionate catre organul fiscal competent in a carui raza teritoriala contribuabilul isi muta sediul sau domiciliul se face prin delegat, pe baza de proces-verbal de predare-primire intocmit in doua exemplare.r
In termen de 15 zile de la mutare, iar in cazul comerciantilor, de la primirea certificatului de inmatriculare de la registrul comertului de la noul sediu, contribuabilul este obligat sa se prezinte la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala si-a mutat sediul sau domiciliul pentru depunerea urmatoarelor documente:r
– declaratie de mentiuni;r
– copie de pe incheierea judecatoreasca de inmatriculare, ramasa definitiva, certificata de oficiul registrului comertului;r
– copie de pe certificatul de inmatriculare de la registrul comertului, pentru comercianti;r
– copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;r
– alte acte doveditoare, cum ar fi copie de pe contractul de locatie de gestiune sau de pe alte forme de dare in exploatare etc.;r
– dovada detinerii spatiului pentru noul sediu.r
Dupa depunerea documentatiei, in termen de 15 zile, unitatea fiscala va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala cu acelasi cod fiscal, dar pentru noua adresa, cu mentiunea „eliberat ca urmare a schimbarii adresei”, iar contribuabilul este obligat sa depuna originalul sau duplicatul vechiului certificat de inregistrare fiscala.r
8.3. Pentru celelalte modificari operate la registrul comertului (denumirea firmei, forma de proprietate, forma juridica, incetare temporara sau definitiva a activitatii, reorganizare etc.), cererea de mentiuni va fi insotita de copia autentificata de pe incheierea judecatoreasca definitiva sau de pe rezolutia prin care se dispune inscrierea mentiunilor in registrul comertului, precum si o copie de pe certificatul de inmatriculare, in cazul schimbarii denumirii societatii comerciale.r
Declaratia de mentiuni se va depune in termen de 15 zile de la inscrierea mentiunilor in registrul comertului.r
r
Ordonantar
r
– alineatele (3) – (5) -r
(3) Contribuabilii care, potrivit legii, devin platitori de TVA prin depasirea plafonului stabilit de lege, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni pana la data de 15 a lunii urmatoare in care au realizat depasirea.r
(4) Contribuabilii care, potrivit legii, devin platitori de TVA prin optiune, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni pana la data de 15 a lunii in care fac optiunea. Inregistrarea ca platitor de TVA se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni.r
(5) Platitorii de TVA prin optiune, care renunta la aceasta calitate dupa trecerea perioadei stabilite potrivit legii, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni pana la data de 15 a ultimei luni din perioada stabilita. Scoaterea din evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni, daca se constata indeplinirea conditiilor legale.r
Normer
8.4. Contribuabilii care devin platitori de TVA prin depasirea plafonului prevazut de lege sau prin optiune, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de mentiuni, care va tine loc si de cerere de luare in evidenta ca platitor de TVA.r
Organul fiscal va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala, care va avea inscrisa litera „R” in fata codului fiscal, iar contribuabilul va avea obligatia sa depuna originalul sau duplicatul vechiului certificat de inregistrare fiscala.r
Contribuabilii care renunta, in conditiile legii, la calitatea de platitor de TVA sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de mentiuni, organul fiscal eliberand un nou certificat de inregistrare fiscala care nu va mai contine litera „R” in fata codului fiscal.r
r
Ordonantar
r
– alineatul (6) -r
(6) Contribuabilii care devin platitori de accize, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni in termen de 15 zile de la data obtinerii, potrivit legii, a acestei calitati.r
r
Normer
8.5. Declaratia de mentiuni va tine loc si de cerere de luare in evidenta ca platitor de astfel de impozite.r
In acest caz, organele fiscale vor emite o instiintare de luare in evidenta, care va cuprinde, pe langa codul fiscal, o litera caracteristica, dupa cum urmeaza:r
– „A” – pentru platitorii de accize;r
– „P” – pentru platitorii de impozit la titei si gaze naturale din productia interna;r
– „J” – pentru platitorii taxei pentru jocuri de noroc.r
Aceste litere nu fac parte din codul fiscal si nu se inscriu pe certificatul de inregistrare fiscala.r
8.6. Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998, au inscris pe certificatul de inregistrare fiscala codul fiscal precedat de litera caracteristica, respectiv „A”, „P” sau „J”, sunt obligati ca la prima cerere de mentiuni, depusa ca urmare a unei modificari in datele declarate anterior, sa predea organelor fiscale certificatul de inregistrare fiscala, pentru a li se elibera un nou certificat de inregistrare fiscala pe care va fi inscris codul fiscal fara a fi precedat de litera caracteristica.r
r
Ordonantar
r
Articolul 10r
In cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare fiscala, Ministerul Finantelor va elibera duplicate ale acestuia, in baza cererii platitorilor de impozite si taxe si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.r
r
Normer
10. Eliberarea de duplicate ale certificatului de inregistrare fiscala se face in baza dovezii de publicare a piederii, furtului sau distrugerii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si este supusa taxelor de timbru, conform reglementarilor legale in vigoare.r
Duplicatele care vor purta inscriptia „Duplicat” se emit in doua exemplare; primul exemplar se inmaneaza contribuabilului, iar al doilea exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.r
r
Ordonantar
r
Articolul 18r
– alineatul (3) -r
(3) Codurile fiscale atribuite conform Hotararii Guvernului nr. 349/1992 si Hotararii Guvernului nr. 224/1993 raman valabile.r
r
Normer
18. Reprezentantii fiscali desemnati potrivit legii, precum si persoanele juridice pentru care s-a inceput procedura de lichidare conform reglementarilor legale, inregistrate fiscal anterior datei de intrare in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998, au obligatia de a completa si de a depune pana la data de 31 ianuarie 1999 o declaratie de mentiuni pentru a furniza informatiile solicitate prin noile reglementari.r
Dupa aceasta data organele fiscale vor efectua verificari in evidentele proprii privind contribuabilii inregistrati si vor transmite platitorilor pentru care detin informatii insuficiente fata de noile reglementari privind inregistrarea fiscala o instiintare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pentru a se prezenta la sediul organului fiscal in termen de 15 zile, in vederea depunerii declaratiei de mentiuni pentru actualizarea informatiilor.r