Ministrul muncii si solidaritatii sociale, avand in vedere:
– Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. – Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din lege.
Art. 3. – Prezentele norme vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

NORME

de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile
si completarile ulterioar

In aplicarea prevederilor art. 190 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, se emit urmatoarele norme:

A. Contributia de asigurari sociale
I. Dispozitii generale (capitolul I din lege)
Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat
1. Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, denumita in continuare Declaratia nominala, conform modelului prezentat in anexele nr. 1.1-1.4.
Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat este reprezentata de contributia de asigurari sociale, denumita in continuare contributie.
Obligativitatea depunerii de catre angajator a declaratiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 193/1997 inceteaza o data cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.
2. Potrivit legii, Declaratia nominala se depune lunar, la data stabilita de casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are sediul angajatorul, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
Declaratia nominala se depune la casa teritoriala de pensii pe a carei raza se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica, pe suport de hartie.
Angajatorii care au un numar mediu lunar de asigurati mai mare de 20 depun in mod obligatoriu Declaratia nominala si pe suport magnetic sau electronic, in formatul prevazut in „Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat”, prezentate in anexa nr. 1.4.
3. Prima Declaratie nominala depusa la casa teritoriala de pensii reprezinta inregistrarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a asiguratilor pentru care angajatorii au obligatia prevazuta de lege de a calcula, retine si vira contributia individuala de asigurari sociale.
4. Inregistrarea si evidenta angajatorilor – agenti economici – in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se realizeaza pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comertului.
5. Modul de completare a Declaratiei nominale
Declaratia nominala se compune din anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4:
Anexa nr. 1.1 cuprinde lista nominala a asiguratilor si obligatiile de plata ale acestora.
La rubrica Denumire angajator se inscrie denumirea completa a angajatorului asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
La rubrica Cod fiscal se inscrie numai partea numerica a acestuia.
Rubricile Contract de munca, Conventie civila, Pensionar se completeaza de catre angajator si se bifeaza, dupa caz, in functie de categoria in care se regasesc persoanele aflate in relatii de munca cu angajatorul care depune Declaratia nominala, astfel:
– asigurat care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca, precum si functionarul public;
– asigurat care realizeaza venituri exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii;
– pensionar care lucreaza cu contract individual de munca.
Rubrica Somer se bifeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, asimilata potrivit legii angajatorului, prin agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca.
Pana la atribuirea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a codului personal de asigurari sociale rubrica Cod asigurat se completeaza cu codul numeric personal.
Rubrica Total zile reprezinta suma zilelor lucrate si a zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale, inclusiv zilele nelucrate platite din fondul de salarii si pentru care se achita contributie de asigurari sociale, si se defalcheaza astfel:
– Zile in conditii normale reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii normale de munca;
– Zile in conditii deosebite reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii deosebite de munca;
– Zile in conditii speciale reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii speciale de munca;
– Zile prestatii reprezinta numarul zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale. Se inscrie numarul de zile lucratoare aferent prestatiei acordate.
In rubrica TOTAL, din care: se inscrie dupa caz:
– salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile si adaosurile in cazul asiguratilor cu contract individual de munca;
– venitul brut realizat de functionarul public;
– venitul brut realizat de asiguratul cu conventie civila de prestari de servicii;
– venitul de natura drepturilor salariale realizat de persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
– venitul de natura drepturilor salariale realizat de membrul cooperator dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
– drepturile banesti ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Aceasta rubrica fundamenteaza baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru asigurat si se defalcheza corespunzator venitului obtinut prin desfasurarea activitatii in conditii de munca.
Rubrica CAS datorata de asigurat se completeaza cu cuantumul obligatiei individuale de plata. Contributia se determina aplicand asupra cuantumului corespunzator rubricii TOTAL, din care: o treime din cota de contributie corespunzatoare conditiilor normale de lucru.
In cazul in care salariul/venitul realizat de asigurat este mai mare decat valoarea a 3 salarii medii brute lunare pe economie, venitul realizat luat in calcul este egal cu valoarea a 3 salarii medii brute pe economie.
Salariul mediu brut pe economie este cel prevazut la art. 5 alin. (3) din lege.
La rubrica Total prestatii de asigurari sociale se inregistreaza cuantumul prestatiilor suportate atat din fondurile proprii ale angajatorului, cat si cele suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
La rubrica Din care, suportate din BASS se inscrie totalul cuantumului prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Anexa nr. 1.2 reprezinta recapitulatia obligatiilor totale de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat in luna pentru care se depune Declaratia nominala.
Rubrica CNP reprezinta codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (deci rubrica nu se completeaza in cazul in care angajatorul are cod fiscal sau este inregistrat la oficiul registrului comertului).r
Rubrica D. Nr. mediu asigurati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul total de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.r
Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completeaza, respectandu-se prevederile art. 24 din lege, cu totalul salariilor individuale brute/veniturile realizate de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.1, defalcat pe conditii de munca.r
Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie. Salariul mediu brut lunar pe economie este stabilit conform art. 5 alin. (3) din lege.r
Rubrica I. Total CAS datorata de asigurati reprezinta total coloana CAS datorata de asigurat din anexa nr. 1.1.r
Rubrica J. Total CAS datorata de angajator reprezinta contributia datorata de angajator.r
In urmatorul exemplu de calcul al contributiei de asigurari sociale se folosesc urmatoarele simboluri:r
N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (35%);r
D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (40%);r
S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca (45%);r
BCA = baza de calcul al contributiei asiguratului (total venit realizat de asigurat, dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie);r
TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate);r
TVN = total venit realizat in conditii normale de munca (total fond salarii brute realizate in conditii normale de munca);r
TVD = total venit realizat in conditii deosebite de munca (total fond salarii brute realizate in conditii deosebite de munca);r
TVS = total venit realizat in conditii speciale de munca (total fond salarii brute realizate in conditii speciale de munca);r
NA = 23,33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca (35% – 11,67% = 23,33%);r
DA = 28,33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca (40% – 11,67% = 28,33%);r
SA = 33,33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca (45% – 11,67% = 33,33%);r
BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei datorate de angajator (numarul mediu de asigurati x 3 salarii medii brute pe economie).r
CAS datorata de asigurat = BCA x 1/3 x N,r
in care, 1/3 x N = 11,67%r
CAS datorata de angajatorr
Varianta I. – Daca total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) nu depaseste BCP:r
CAS datorata de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SAr
Varianta II. – Daca total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) depaseste BCP:r
CAS datorata de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TVr
Salariul mediu brut luat in calcul = 4.000.000 leir
BCP este 4 x 12.000.000 = 48.000.000 leir
r
Nume tTotal venituri tTotal venituri tTotal venituri tTotal venituri tCAS datoratar
asigurati tbrute realizate tbrute realizate tbrute realizate tbrute realizate tpentru asiguratr
tttin conditii normale tin conditii deosebite tin conditii specialer
r
1. t1.000.000 t1.000.000 t0 t0 t116.700r
2. t1.500.000 t750.000 t525.000 t225.000 t175.050r
3. t25.000.000 t13.750.000 t11.250.000 t0 t1.400.400r
4. t28.000.000 t0 t0 t28.000.000 t1.400.400r
r
TOTAL: t55.500.000 t15.500.000 t11.775.000 t28.225.000 t3.092.550r
r
r
CAS datorata de angajator:r
(15.500.000 x 23,33/100 + 11.775.000 x 28,33/100 + 28.225.000 x 33,33/100) x 48.000.000/55.500.000 = 14.148.670 leir
r
Rubrica K. Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS reprezinta total coloana „Din care, suportate din BASS” din anexa nr. 1.1.r
Rubrica M. Total CAS de virat se completeaza astfel: pct. I „Total CAS datorata de asigurati” + pct. J „Total CAS datorata de angajator” – pct. K „Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS” – pct. L „Contributia de asigurari de sanatate aferenta concediilor medicale”, conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 (M = I + J – K – L)r
Pct. N se completeaza cu toate conturile bancare, in lei sau valuta, pe care le are angajatorul.r
La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator, se utilizeaza doua zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.r
Mentiune: Salariile asiguratilor si salariul mediu brut utilizate mai sus sunt exemplificative.r
In Declaratia nominala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, asimilata potrivit legii angajatorului, prin agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca, completeaza:r
– in anexa nr. 1.1: rubricile: Somer, Cod asigurat, TOTAL ZILE, ZILE PRESTATII, TOTAL, din care, CAS datorata de asigurat, TOTAL prestatii de asigurari sociale, Din care, suportate din BASS;r
– in anexa nr. 1.2 rubricile la care se regaseste, iar la rubrica D se inscrie numarul de persoane pentru care se platesc drepturi banesti in luna pentru care se depune Declaratia nominala.r
r
Declaratia pe propria raspundere a persoanelor care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de serviciir
6. Persoanele care la data intrarii in vigoare a legii desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii au obligatia ca in termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa declare angajatorului daca sunt incadrate cu contract individual de munca la alt angajator. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 2.r
Persoanele care dupa data de 1 aprilie 2001 desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii fac aceasta declaratie o data cu incheierea conventiei.r
r
Contractul de asigurare si declaratia de asigurarer
7. In sistemul public de asigurari sociale se pot asigura pe baza de contract de asigurare, in conditiile legii, si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizeaza venituri din activitati profesionale.r
De asemenea, se pot asigura pe baza de contract de asigurare si persoanele care, asigurate in temeiul art. 5 alin. (1) din lege, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.r
8. La data de 31 martie 2001 contractele de asigurare si declaratiile de asigurare incheiate in baza actelor normative anterioare inceteaza de drept, in consecinta incetand de drept si calitatea de asigurat la sistemul public de asigurari sociale.r
Persoanele care au incheiat contract de asigurare sau au depus declaratie de asigurare in baza actelor normative anterioare sunt obligate sa se asigure in conditiile legii; aceste persoane isi mentin calitatea de asigurat fara intrerupere, daca in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, incheie sau depun un nou contract/o noua declaratie de asigurare.r
Perioadele pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale conform contractelor de asigurare sau declaratiilor de asigurare incheiate in baza actelor normative anterioare datei de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare.r
9. Prima declaratie de asigurare sau primul contract de asigurare depus la casa teritoriala de pensii reprezinta inregistrarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.r
Modelul contractului de asigurare este prevazut in anexa nr. 3, iar cel al declaratiei de asigurare este prevazut in anexa nr. 4.r
10. Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire.r
In cazul in care se constata ca declaratia de asigurare transmisa prin posta este incompleta sau eronat intocmita, aceasta nu va fi luata in considerare decat daca este rectificata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de rectificare transmise de casa teritoriala de pensii.r
Nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii.r
Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicari de modificare, conform anexei nr. 5.r
In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie incheierea unui act aditional la contract, conform anexei nr. 6.r
11. Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V din lege, trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare, conform anexei nr. 7.r
Nedepunerea formularului-tip de retragere nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare.r
12. Casa teritoriala de pensii are obligatia ca in termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind declaratia sau contractul de asigurare sa comunice in scris asiguratilor natura si data de la care survin modificarile.r
13. Casele teritoriale de pensii, o data cu certificarea anuala a stagiului de cotizare, notifica persoanelor asigurate pe baza de declaratie sau contract de asigurare care nu au achitat contributia obligatia ca in termen de 30 de zile sa se prezinte pentru reglementarea obligatiilor ce decurg din calitatea de asigurat.r
In caz de neprezentare persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare li se aplica prevederile art. 30 alin. (2) din lege, iar asiguratilor cu contract de asigurare li se reziliaza contractul cu data de intai a lunii urmatoare celei pentru care s-a platit contributia.r
14. Rezilierea (incetarea) contractului de asigurare din initiativa asiguratului poate interveni oricand pe parcursul derularii acestuia, la data solicitarii. Contributia de asigurari sociale neachitata, precum si majorarile de intarziere aferente se urmaresc conform legislatiei privind recuperarea creantelor bugetare.r
r
II. Contributia de asigurari sociale (capitolul III din lege)r
r
Contribuabilii la sistemul public de pensiir
15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prevazuti la art. 18 alin. (1) din lege.r
Sunt asimilate angajatorilor: organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila de prestari de servicii.r
Sunt contribuabili la sistemul public de asigurari sociale si persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu.r
Sunt angajatori si persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de munca.r
r
Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebiter
16. Nominalizarea persoanelor care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, cu respectarea criteriilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, se face de catre angajator in baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca. Angajatorul este obligat sa depuna la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.r
Persoanele asigurate pe baza de declaratie sau de contract de asigurare, care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, solicita inspectoratului teritorial de munca avizul pentru incadrarea locului de munca in conditii deosebite, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 261/2001.r
17. Angajatorii care efectueaza reevaluarea locurilor de munca in termen de 90 de zile, conform art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, stabilesc incadrarea acestora in conditii deosebite de munca incepand cu data de 1 aprilie 2001. Dupa depasirea acestui termen incadrarea in conditii deosebite de munca se face de la data depunerii documentatiei la casa teritoriala de pensii.r
Atunci cand incadrarea in conditii deosebite de munca se realizeaza in termenul de 90 de zile, pentru a beneficia de aceasta incadrare angajatorul are obligatia de a achita diferenta de cota de contributie de la data de 1 aprilie 2001, fara a se calcula majorari de intarziere.r
Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale a asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI din leger
18. Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si al functionarilor publici.r
In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, al membrilor cooperatori, precum si in cazul persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de acesti asigurati.r
19. Prin sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca se intelege:r
a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar (inclusiv indexari, compensatii – numai cele incluse in salariul de baza conform legii -, indemnizatii de conducere, salarii de merit si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza);r
b) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;r
c) sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);r
d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie, platite din fondul de salarii;r
e) premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit;r
f) drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;r
g) sumele platite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase etc.);r
h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca, platite din fondul de salarii.r
r
Sumele pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari socialer
20. Potrivit art. 26 din lege, contributia de asigurari sociale nu se datoreaza pentru sumele reprezentand:r
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit legii. Exceptarea de la plata contributiei pentru prestatiile de asigurari sociale actioneaza pana la nivelul cuantumului rezultat prin aplicarea prevederilor legii;r
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractelor individuale de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau al incetarii calitatii de membru cooperator. Contributia de asigurari sociale nu se calculeaza si nu se datoreaza pentru drepturile platite in perioada de preaviz, conform prevederilor din Codul muncii, ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;r
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, platite in limita dispozitiilor legale, precum si drepturile de autor;r
d) sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoanele care au incheiate contracte individuale de munca si de catre beneficiarii unei pensii pentru limita de varsta;r
e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;r
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale. Prin premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale se intelege sumele care se acorda din fondul de salarii si pentru care se prevede expres prin acte normative cu caracter special ca pentru acestea nu se datoreaza contributie de asigurari sociale.r
r
Plata contributiei de asigurari socialer
21. Plata contributiei de asigurari sociale datorate de angajator si de asigurati se efectueaza cu ordin de plata sau dispozitiile de plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, in conturile deschise pe seama caselor judetene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului Bucuresti, care sunt:r
– 22090.402 „Contributie de asigurari sociale de stat datorata de angajatori”, conform art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI din lege;r
– 22090.403 „Contributie de asigurari sociale datorata de salariati si persoane asimilate salariatilor”, conform art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI din lege;r
– 22090.407 „Contributie de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate”, conform art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din lege;r
– 22090.408 „Contributie de asigurari sociale datorata de someri”, conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.r
22. Pana la emiterea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a unui instrument de plata specific se utilizeaza mijloacele de plata aprobate de Banca Nationala a Romaniei.r
Indiferent de mijlocul de plata utilizat, numerar sau virament, angajatorul sau, dupa caz, persoana asigurata pe baza de contract ori declaratie de asigurare va specifica suma, destinatia si perioada pentru care se face plata.r
23. In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, anual, casa teritoriala de pensii procedeaza la regularizare prin restituirea in numerar a sumei achitate in plus sau prin compensare cu obligatii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileste prin acordul contribuabilului cu casa teritoriala de pensii.r
Asiguratii care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii la 2 sau la mai multi angajatori si care realizeaza, cumulat, in cursul unui an, venituri mai mari decat nivelul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru sumele ce depasesc acest plafon, anual, o data cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritoriala de pensii procedeaza la regularizare prin restituirea in numerar a sumei achitate in plus sau prin compensare cu obligatii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileste prin acordul contribuabilului cu casa teritoriala de pensii.r
r
Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale pentru angajatorir
24. Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:r
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;r
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;r
c) in situatia in care plata drepturilor salariale se face dupa data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, termenul scadent pentru plata contributiei este data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia;r
d) atunci cand data de 20 a lunii este zi nelucratoare termenul scadent este prima zi lucratoare dupa data de 20 a lunii.r
25. Prin data stabilita pentru plata drepturilor salariale se intelege data lichidarii drepturilor salariale prevazuta in contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca.r
26. In cazul platii in numerar a contributiei de asigurari sociale obligatia bugetara se considera achitata la data inscrisa pe documentul care atesta plata. In cazul contribuabililor care au cont bancar data platii se considera data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmata prin stampila si semnatura autorizata a acestora, cu conditia creditarii contului bugetar corespunzator.r
r
Majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a contributiei de asigurari socialer
27. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29 din lege genereaza plata unor majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate inclusiv. Cota majorarilor de intarziere se stabileste conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.r
Prin sintagma fiecare zi de intarziere se intelege fiecare zi calendaristica.r
Majorarile de intarziere se calculeaza si se datoreaza incepand cu ziua urmatoare celei la care plata contributiei de asigurari sociale devine scadenta.r
28. Calculul majorarilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se face de catre acestia cu ocazia efectuarii platilor la termenul prevazut in declaratia sau contractul de asigurare si de catre casa teritoriala de pensii cu ocazia inregistrarii documentelor de asigurare si a modificarilor la acestea, precum si cu ocazia controalelor efectuate de personalul specializat din cadrul casei teritoriale de pensii.r
29. In situatia in care in declaratia sau in contractul de asigurare se stabilesc termene de plata cuprinse intre 1 si 6 luni, asiguratii care achita contributia de asigurari sociale la termenul prevazut in documentul de asigurare nu datoreaza majorari de intarziere.r
30. Debitele provenite din contributie restanta si majorarile de intarziere aferente se urmaresc pe cel mult 5 ani in urma de la data constatarii. Actele de executare silita intrerup cursul prescriptiei.r
31. Potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, bancile sunt obligate sa vireze sumele reprezentand venituri bugetare in termenul prevazut de lege. In caz contrar, majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a contributiei de asigurari sociale sunt suportate de banci.r
r
Colectarea si evidenta contributiei de asigurari socialer
32. De la data de 1 aprilie 2001 contributiile de asigurari sociale achitate se aloca lunii pentru care se efectueaza plata. Angajatorul are obligatia de a specifica pe instrumentul de plata luna pentru care se efectueaza plata, totalul contributiilor individuale achitate pentru angajati si cuantumul contributiei angajatorului.r
In cazul in care suma achitata de angajator nu indestuleaza cuantumul contributiei lunare datorate, pentru diferenta de contributie neachitata si pentru majorarile de intarziere aferente angajatorul va completa un ordin de plata distinct, specificand luna pentru care achita contributia restanta, precum si eventualele majorari de intarziere calculate si achitate.r
33. Stingerea debitelor existente la data de 31 martie 2001 se efectueaza astfel: in cazul achitarii din proprie initiativa angajatorul va completa un ordin de plata distinct, specificand natura debitului. Plata sumelor reprezentand debite existente la data de 31 martie 2001 se vireaza cu ordin de plata la trezoreriile judetene, respectiv la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, in contul 22220.430 „Alte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat” deschis pe seama caselor judetene de pensii, respectiv a casei de pensii a municipiului Bucuresti.r
In cazul executarii silite se introduce titlu executoriu specificandu-se contributia restanta si majorarile de intarziere aferente.r
34. Pentru debitele din contributia de asigurari sociale si majorarile de intarziere constituite dupa data de 1 aprilie 2001, daca pe instrumentul de plata nu se specifica luna pentru care se face plata si natura platii, stingerea acestora se efectueaza, in ordinea vechimii, astfel:r
a) total debit provenit din contributia restanta;r
b) debitul provenit din majorari de intarziere aferente debitelor stinse conform lit. a).r
Declaratia prezentata in anexa nr. 1.3 se depune o singura data, o data cu Declaratia nominala pentru luna aprilie 2001.r
35. Actiunile de control efectuate de organele abilitate ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii se vor finaliza prin acte de control in care vor fi evidentiate distinct, pe de o parte, debitele din contributii, majorari de intarziere si penalitati pana la data de 31 martie 2001 si, pe de alta parte, cele constituite dupa data de 1 aprilie 2001.r
36. Pentru evidenta asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege inspectoratul teritorial de munca va inainta lunar casei teritoriale de pensii, pana in ultima zi lucratoare din luna, pentru luna anterioara, situatia nominala cuprinzand persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii. Modalitatile de transmitere si continutul situatiei nominale vor fi convenite intre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Inspectia Muncii, pe baza de protocol.r
r
Stagiul de cotizarer
37. Potrivit art. 37 din lege, in sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor in care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat atat de asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de asigurat, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din lege.r
38. Realizarea completa a stagiului de cotizare se face numai in conditiile achitarii integrale a contributiei de asigurari sociale datorate atat de asigurat, cat si de angajator.r
In luna in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu a achitat integral contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia in calcul reprezinta o treime din luna respectiva.r
39. In situatia in care contributia de asigurari sociale datorata de angajator se prescrie, pentru perioada respectiva stagiul de cotizare al angajatilor ramane la o treime din timpul lucrat. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va lua toate masurile prevazute de lege pentru a nu se ajunge la prescrierea datoriei.r
40. Pentru asiguratii cu mai multe conventii civile de prestari de servicii, la determinarea stagiului de cotizare se ia in calcul timpul cumulat lucrat exclusiv pe baza acestor conventii civile, dar nu mai mult de numarul mediu de zile lucratoare din luna.r
r
Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizarer
41. Conform prevederilor art. 38 din lege, se asimileaza stagiului de cotizare:r
a) perioadele in care o persoana a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatie pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatie pentru maternitate; indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate. Primele 3 zile de incapacitate temporara de munca pentru care nu se acorda indemnizatie, dar pentru care asiguratul beneficiaza de concediu medical potrivit art. 101 alin. (2) din lege, se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare. Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidentiaza distinct in „Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat”, precum si in evidentele casei teritoriale de pensii;r
b) perioadele in care o persoana a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, fisa matricola sau cu adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii;r
c) perioadele in care o persoana a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat. Dovada incadrarii in astfel de situatii se face cu livretul militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective.r
42. Perioadele asimilate se comunica casei teritoriale de pensii, pe baza documentelor doveditoare, astfel:r
a) asiguratii cu contract de asigurare sau cu declaratie de asigurare comunica personal, cu prilejul incheierii contractului sau depunerii declaratiei de asigurare;r
b) de catre angajatori, pentru persoanele care se regasesc in categoriile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI din lege si care se angajeaza dupa data de 1 aprilie 2001, o data cu prima Declaratie nominala de dupa momentul angajarii, conform modelului prezentat in anexa nr. 8.r
r
Certificarea privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de statr
43. Stagiul de cotizare se comunica asiguratilor prin Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat, denumit in continuare certificat.r
Anual, pana la data de 31 martie, casa teritoriala de pensii elibereaza fiecarui asigurat certificatul pentru anul calendaristic precedent.r
44. Certificatul se elibereaza o data pe an fara plata. In situatia in care asiguratul solicita certificatul in perioada 1 ianuarie – 31 martie pentru solutionarea unor litigii privind obligatiile si drepturile de asigurari sociale, acesta se elibereaza fara plata. In aceste cazuri casa teritoriala de pensii nu mai are obligatia eliberarii certificatului anual, potrivit legii, pana la 31 martie.r
Ori de cate ori in cursul anului asiguratul solicita un alt certificat, acesta se elibereaza contra cost.r
Certificatul se elibereaza numai dupa ce asiguratul face dovada platii tarifului.r
45. Certificatul cuprinde:r
a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numarul de zile lucratoare si numarul de zile asimilate, potrivit legii, stagiului de cotizare;r
b) situatia defalcata privind platile efectuate in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, datorata atat de angajat, cat si de angajator;r
c) punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie si veniturile realizate care au constituit baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale;r
d) stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzator perioadelor de asigurare realizate dupa 1 aprilie 2001;r
e) punctajul asiguratului, corespunzator perioadelor de asigurare realizate dupa 1 aprilie 2001.r
Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 certificarea stagiului de cotizare si a punctajului asiguratului se va face treptat, pe masura preluarii si prelucrarii datelor privind evidenta asiguratilor.r
r
Depunerea si/sau transmiterea formularelor prevazute in anexele nr. 1-8r
46. Formularele prevazute in anexele la prezentele norme se depun si/sau se transmit la casele judetene de pensii, respectiv la casa de pensii a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul. Exceptie de la aceasta regula o reprezinta anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 5, 6, 7 si 8, care pot fi depuse si la casa locala de pensii in a carei raza isi are sediul angajatorul.r
r
B. Pensiir
r
I. Dispozitii generaler
1. In sistemul public de pensii au dreptul la pensie, in situatia indeplinirii conditiilor prevazute de lege, urmatoarele categorii de persoane:r
a) asiguratii prevazuti la art. 5 din lege;r
b) asiguratii care satisfac obligatii militare – art. 53 alin. (2) din lege;r
c) elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita bolilor profesionale sau accidentelor de munca survenite in timpul si din cauza practicii profesionale sart. 53 alin. (3) din leget;r
d) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei sau in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, daca erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza sart. 53 alin. (4) din leget;r
e) persoanele care la data solicitarii drepturilor de pensie nu mai au calitatea de asigurat;r
f) urmasii celor prevazuti mai sus (copiii si sotul supravietuitor) sart. 65 din leget.r
r
II. Referitor la pensia pentru limita de varsta (Sectiunea 1 capitolul IV din lege)r
2. In vederea deschiderii dreptului la pensie stagiul minim si/sau complet de cotizare prevazut la art. 41 alin. (3) si (4) din lege cuprinde si:r
a) sporul acordat in baza legislatiei anterioare pentru activitati desfasurate in grupele I si II de munca, pana la data de 1 aprilie 2001 sart. 160 alin. (1) din leget;r
b) vechimea in munca sau, dupa caz, vechimea in serviciu realizata in celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii pana la data intrarii in vigoare a legii.r
Vechimea realizata in sistemele de pensii neintegrate in sistemul public se are in vedere numai pentru deschiderea dreptului la pensie, urmand sa fie valorificata in sistemul respectiv (art. 194 din lege).r
Perioada stagiului militar se ia optional in calcul in unul dintre sisteme.r
Punctajul mediu anual se determina pentru stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii, in functie de optiunea persoanei in cauza, referitoare la stagiul militar.r
3. Varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati sunt prevazute in anexa nr. 3 la lege, detaliata in functie de data nasterii in anexa nr. 9 la prezentele norme.r
4. Reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege opereaza numai in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare.r
5. Dispozitiile art. 43 alin. (2) din lege se refera la asiguratii care desfasoara activitati in locuri de munca incadrate in conditii speciale prevazute la art. 20 lit. c) si d) din aceeasi lege.r
6. Reducerea varstelor standard de pensionare prevazute de legile cu caracter special (Legea nr. 42/1990, Legea nr. 128/1997 etc.), precum si de art. 48 din lege se cumuleaza cu reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru activitati desfasurate in conditii deosebite si/sau speciale fara ca aceasta sa opereze sub varstele prevazute la art. 42, 43 si la 47 alin. (1) sau peste reducerile maxime prevazute la art. 46 ori in anexele nr. 4 si 5 la lege, dupa caz.r
Pentru persoanele prevazute la art. 47 din lege dovada calitatii de persoana cu handicap/nevazator se face prin certificat emis de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap ce functioneaza in cadrul inspectoratelor teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.r
7. Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii normale de munca, precum si in conditiile prevazute de legi speciale sau, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 48, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru barbati.r
r
III. Referitor la pensia anticipata si pensia anticipata partiala (Sectiunea a 2-a si a 3-a capitolul IV din lege)r
8. Prin stagiu standard complet de cotizare, la care se face referire in tabelul nr. 2 de la art. 50 din lege, se intelege stagiul complet de cotizare din anexa nr. 3 la lege.r
La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se au in vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), si nici perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale (art. 49 si 52 din lege).r
9. In conditiile in care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, avand plata pensiei suspendata, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat in aceasta perioada va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta.r
10. Pentru asiguratii care au desfasurat activitati in conditii deosebite si/sau speciale de munca si care solicita pensie anticipata partiala, diminuarea prevazuta la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare datorita conditiilor respective.r
Aceeasi reglementare se aplica si in situatia persoanelor care beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare conform art. 48 din lege si Legii nr. 128/1997 si care solicita pensia anticipata partiala.r
11. Pensia anticipata sau pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta la implinirea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege.r
r
IV. Referitor la pensia de invaliditate (Sectiunea a 4-a capitolul IV din lege)r
12. Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale. Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala.r
13. Potrivit art. 57 alin. (3) din lege stagiul de cotizare necesar prevazut in tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din aceeasi lege se raporteaza la varsta avuta la data expertizarii medicale.r
14. In situatiile prevazute la art. 58 din lege pensia de invaliditate se acorda indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat.r
15. Stagiul complet de cotizare in functie de care se determina stagiul potential prevazut la art. 59 din lege este stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 3 la lege:r
a) pentru situatiile mentionate la art. 59 alin. (1) din lege stagiul potential acordat reprezinta diferenta dintre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana la data incadrarii in grad de invaliditate;r
b) pentru situatiile mentionate la art. 59 alin. (2) din lege stagiul potential acordat reprezinta diferenta dintre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din lege;r
c) stagiul potential acordat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa il realizeze de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege.r
16. Stagiul potential acordat asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat se determina ca diferenta intre stagiile de cotizare mentionate la art. 47 din lege si stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel:r
a) o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav si pentru nevazatori;r
b) doua treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat;r
c) stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.r
Stagiul potential se determina in ani, luni si zile.r
17. Stagiul complet de cotizare la care se face referire la art. 60 alin. (2) din lege este cel prevazut in anexa nr. 3 la lege.r
18. In cazul incadrarii in alt grad de invaliditate sart. 62 alin. (2) lit. b) din leget pensia de invaliditate se stabileste cu respectarea conditiilor existente la data deciziei initiale, in cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii.r
19. Beneficiarii pensiei de invaliditate, la implinirea varstei standard prevazute in anexa nr. 3 la lege, devin pensionari pentru limita de varsta, putand opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.r
In aceasta situatie indemnizatia de insotitor prevazuta la art. 61 din lege se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.r
r
V. Referitor la pensia de urmas (Sectiunea a 5-a capitolul IV din lege)r
20. Pensia de urmas reglementata la art. 66 lit. b) din lege se acorda copiilor care urmeaza cursurile unei singure institutii de invatamant universitar, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani.r
In cazul copiilor care urmeaza cursurile a doua sau mai multe institutii de invatamant universitar, pensia de urmas se acorda pana la terminarea cursurilor primei institutii, fara a depasi varsta de 26 de ani.r
21. Varsta de pensionare la care se face referire la art. 67 alin. (1) din lege este varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 la lege.r
22. Acordarea pensiei de urmas prevazute la art. 68 alin. (1) din lege nu este conditionata de data ivirii invaliditatii sotului supravietuitor.r
Incadrarea intr-un grad de invaliditate a sotului supravietuitor in vederea obtinerii pensiei de urmas se face indiferent de varsta acestuia.r
23. Referitor la art. 71 alin. (1) lit. a) din lege se disting doua situatii:r
a) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de varsta stabilita in conditiile legislatiei anterioare, situatie in care pensia de urmas se calculeaza din aceasta pensie, determinata conform art. 180 din lege;r
b) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de varsta stabilita in conditiile legii, situatie in care pensia de urmas se calculeaza din pensia pentru limita de varsta in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile acestei legi.r
24. La art. 71 alin. (1) lit. b) din lege se disting doua situatii:r
a) sustinatorul decedat avea pensie de invaliditate gradul I, stabilita in conditiile legislatiei anterioare, situatie in care pensia de urmas se calculeaza din pensia determinata conform art. 180 din lege;r
b) sustinatorul decedat se afla in plata pensiei sau indeplinea la data decesului conditiile pentru obtinerea unei pensii de invaliditate gradul II sau III, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate partiale, inclusiv pensia anticipata conform Legii nr. 2/1995, situatie in care pensia de urmas se stabileste din pensia de invaliditate gradul I, calculata conform legii.r
r
VI. Referitor la calculul pensiilor (Sectiunea a 6-a capitolul IV din lege)r
25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevazut in anexa nr. 3 la lege sau, dupa caz, stagiile de cotizare prevazute la art. 43, 47 ori in anexele nr. 4 si 5 la lege.r
In cazul persoanelor care au desfasurat activitati in conditii speciale de munca, precum si in cazul persoanelor cu handicap si al nevazatorilor, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile de cotizare prevazute la art. 43, 47 sau, dupa caz, stagiile din anexele nr. 4 si 5 la lege.r
26. Beneficiaza de majorarea punctajului prevazuta la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.r
Aceasta majorare se aplica numai punctajului realizat in perioada de contributie suplimentara la sistemul public de pensii (dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta).r
Majorarea punctajului se acorda si in cazul recalcularii pensiilor, reglementata la art. 95 din lege, folosindu-se aceeasi procedura.r
27. In situatia in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, numarul de puncte realizat in fiecare luna se diminueaza la o treime.r
Diferenta de doua treimi din cota de contributii de asigurari sociale pe care angajatorul era obligat sa o vireze lunar casei teritoriale de pensii in a carei raza isi are sediul va fi urmarita prin organele de executare silita, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare. Dupa incasarea intregului debit reprezentand contributia restanta a angajatorului stagiul de cotizare si punctajul se vor recalcula.r
r
VII. Referitor la stabilirea si plata pensiilor (Sectiunea a 7-a capitolul IV din lege)r
28. Actele la care se face referire la art. 82 alin. (2) din lege sunt:r
a) pentru pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala:r
– cerere pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta/anticipata/anticipata partiala (anexa nr. 12 la prezentele norme);r
– carnetul de munca (original si copie);r
– carnetul de asigurari sociale (original si copie);r
– alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;r
– livretul militar (original si copie);r
– diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;r
– pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;r
– adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;r
– adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;r
– dovada certificarii stagiului de cotizare;r
– procura speciala pentru mandatar;r
– adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;r
– acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;r
b) pentru pensia de invaliditate:r
– cerere pentru inscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la prezentele norme);r
– actele mentionate la pct. 28 lit. a);r
– decizia emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;r
– adeverinta din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia;r
c) pentru pensia de urmas:r
– cerere pentru inscrierea la pensie de urmas (anexa nr. 14 la prezentele norme);r
– actele mentionate la pct. 28 lit. a) (pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar);r
– actele de stare civila ale solicitantilor;r
– decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);r
– adeverinta de studii (elev sau student);r
– cauza decesului (cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);r
– declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului decedat (conform anexei nr. 14 la prezentele norme).r
29. Procura speciala la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege, autentificata de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, trebuie sa contina urmatoarele elemente:r
– numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberarii procurii);r
– numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;r
– obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);r
– precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.r
Procura speciala este valabila 6 luni.r
30. Termenul de 30 de zile reglementat la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data inregistrarii cererii cu toate actele care dovedesc indeplinirea conditiilor de pensionare.r
31. Prin reprezentantul legal prevazut la art. 90 alin. (2) din lege se intelege parintele natural si adoptiv, tutorele sau curatorul beneficiarului de pensie.r
32. Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II inceteaza atunci cand beneficiarii acestor categorii de pensii se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI din lege.r
33. Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie venituri brute lunare mai mari decat o patrime din salariul mediu brut pe economie.r
34. Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care copilul urmas nu face dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizat potrivit legii sart. 92 alin. (1) lit. e) din leget.r
Dovada continuarii acestor studii trebuie prezentata casei teritoriale de pensii in termen de 15 zile de la data inceperii anului scolar.r
Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege.r
35. Institutia de asistenta sociala sau unitatea medicala specializata care interneaza pensionarii de invaliditate gradul I are obligatia sa comunice caselor teritoriale de pensii perioada in care acestia se afla sub supraveghere si ingrijire permanenta, in termen de 15 zile de la internare, cu exceptia nevazatorilor, pentru care nu este necesara comunicarea sart. 92 alin. (2) din leget.r
36. De recalcularea prevazuta la art. 95 alin. (1) din lege beneficiaza si persoanele pensionate in baza legislatiei anterioare, daca au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni dupa pensionare.r
37. Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat se acorda:r
a) sotului supravietuitor;r
b) copiilor;r
c) parintilor sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali si/sau, dupa caz, celorlalti testamentari, in conditiile dreptului comun.r
Actele necesare in vederea acordarii acestor sume sunt:r
– cerere-tip (anexa nr. 15 la prezentele norme);r
– certificatul de deces (original si copie);r
– actul de identitate al solicitantului;r
– acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor;r
– talonul de pensie al persoanei decedate.r
r
VIII. Dispozitii tranzitorii privind pensiiler
38. Constituie stagiu de cotizare conform art. 160 alin. (2) lit. a) din lege si perioadele in care asiguratul s-a aflat in una, doua sau mai multe situatii prevazute la art. 38 alin. (1) din lege, dupa caz.r
39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevazut la art. 160 alin. (3) din lege, se intelege perioada in care fostii cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole sau au achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992, republicata, si anume:r
Timpul util la pensie realizat de agricultori se stabileste in ani, prin raportarea volumului de munca exprimat in norme, insumat pe intreaga perioada in care persoana asigurata a lucrat in fosta unitate agricola cooperatista la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generala in perioada respectiva; timpul util la pensie realizat de agricultori nu poate depasi numarul de ani calendaristici in care volumul de munca a fost prestat.r
Pentru agricultorii din zonele necooperativizate timpul util la pensie (stagiul de cotizare) se determina pe baza carnetului de asigurat si reprezinta anii in care s-a achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977, respectiv 40 lei/luna x 12 luni = 480 lei/an.r
Punctajul anual pentru fiecare an util, realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie, realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, modificata si completata, reprezinta 0,25 puncte.r
Pentru perioada ulterioara aparitiei Legii nr. 80/1992 punctajul lunar se determina prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.r
40. In situatia prezentarii si a altor acte de vechime in munca prevazute de lege, mentionate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie sa fie emise cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976.r
Actele de vechime in munca privind activitatea desfasurata vor cuprinde:r
– denumirea unitatii;r
– perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca, precum si precizarea modului de incadrare – pe durata nedeterminata sau determinata, prin transfer in interesul serviciului sau la cerere;r
– mentionarea temeiurilor legale pe baza carora a avut loc incadrarea, modificarea sau incetarea contractului de munca;r
– functia, meseria sau specialitatea exercitata;r
– salariul tarifar de incadrare, precum si alte drepturi ce se includ in acesta.r
Actele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.r
41. Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute de lege, sunt:r
a) perioadele asimilate mentionate la art. 38 alin. (1) din lege;r
b) perioadele necontributive care au constituit vechime in munca utila la pensie in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii:r
– perioadele mentionate la art. 20 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare;r
– perioadele recunoscute in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare;r
– perioadele recunoscute in baza Decretului-lege nr. 51/1990;r
– perioadele in care s-a beneficiat de plati compensatorii in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999;r
– perioadele in care s-a beneficiat de ajutor de somaj si/sau de ajutor de integrare profesionala, prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;r
– perioada in care s-a beneficiat de somaj tehnic conform prevederilor legale;r
– alte perioade recunoscute prin legi speciale.r
42. Salariile medii anuale, brute sau nete, la care se refera art. 164 alin. (2) din lege sunt asimilate cu castigul salarial mediu anual, brut sau net, din anexa nr. 6 la lege actualizata potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme.r
43. Asiguratii prevazuti la art. 165 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara, vor prezenta adeverinte emise conform prevederilor Decretului nr. 92/1976.r
44. Reducerea varstelor de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii deosebite, se face corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste conditii, din varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 42 din lege.r
45. Reducerea varstelor de pensionare pentru asiguratii care au realizat in conditii speciale un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani, respectiv mai mic de 20 de ani se face din varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege, cu respectarea conditiilor de stagiu prevazute in anexele nr. 4 si 5 la aceeasi lege.r
Stagiul de cotizare r