Astfel, Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional, dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor.
Potrivit Normelor, înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei, punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”, se arată în document.
În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă, certificată conform cu originalul.  Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare, nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6.000 lei.
Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră
Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. Astfel, înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră, iar numele se completează cu majuscule, fiind necesară şi iniţiala tatălui. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară, precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”, potrivit Ordinului.
Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări.Singurele prescurăti permise sunt: S.C. pentru societatea comercială, S.A. pentru societatea pe acţiuni, S.R.L. pentru societata cu răspundere limitată, S.N.C. pentru societatea în nume colectiv, S.C.S. în loc de societate în comandită simplă şi S.C.A. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni.
Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic, cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului, iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări.
Nu se încheie contract de muncă
Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică.
Potrivit Legii, raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. Totodată, pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.