CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) In baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru completarea surselor de finantare necesare in vederea constructiei, modernizarii, intretinerii si repararii drumurilor publice se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice, gestionat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Prezentele norme metodologice au fost reactualizate conform prevederilor art. II din Legea nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
(3) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in calitate de administrator de fonduri, indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In sensul prezentelor norme metodologice, prin producator de carburanti auto, denumit in continuare producator, se intelege persoana fizica sau juridica, dupa caz, care prelucreaza titei sau alte produse petroliere in rafinariile proprii sau ale tertilor si obtine carburanti auto asa cum sunt clasificati in Tariful vamal de import al Romaniei.
(5) In categoria de producator de carburanti auto este inclusa si persoana fizica sau juridica, dupa caz, care prelucreaza prin procedee de aditivare, indiferent de natura aditivului utilizat, benzine inferioare sau carburanti din grupa motorinelor sau combustibililor lichizi usori, in urma carora rezulta carburanti auto asa cum au fost definiti la alineatul precedent.

CAPITOLUL II
Elaborarea bugetului Fondului special
al drumurilor publice

Art. 2. – (1) Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice si se fundamenteaza la termenele prevazute pentru fundamentarea bugetului de stat, prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei elaboreaza, o data cu lucrarile proiectului bugetului de stat, proiectul bugetului Fondului special al drumurilor publice, care se fundamenteaza, conform anexelor nr. 1 si nr. 1.1, pe elementele prezentate de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, dupa care va fi prezentat Ministerului Finantelor Publice la termenul stabilit.
(3) Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.
(4) Veniturile anuale ale bugetului Fondului special al drumurilor publice se fundamenteaza de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei la termenele prevazute pentru elaborarea bugetului de stat in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza datelor statistice ale anului anterior si a prognozelor pentru anul de referinta, pe categoriile de surse ale veniturilor stabilite potrivit clasificatiei bugetare.
Art. 3. – (1) Fondul special al drumurilor publice se repartizeaza astfel:
a) 65% pentru drumurile nationale;
b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, din localitati rurale si urbane.
(2) Din incasarile la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile prevazute in anexa nr. 2.
(3) Criteriile pe baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si, respectiv, se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice sunt prevazute in anexa nr. 3.
(4) In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei bugetare anuale, dar nu mai tarziu de 31 octombrie, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, poate aproba modificarea repartizarii sumelor pe obiective, pe lucrari si, respectiv, pe luni, cu conditia incadrarii in sumele prevazute pe capitole de cheltuieli si, respectiv, pe trimestre din bugetul anual aprobat.
(5) In situatia in care, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutie, legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul Fondului special al drumurilor publice aprobat pentru anul precedent, pana la adoptarea noului buget.
(6) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se vor face pe structura aprobata, in limita surselor financiare prevazute si realizate in acest buget, dar numai pentru cele pentru care exista certitudinea continuarii si cuprinderii in bugetul anului urmator.
(7) Obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se aproba prin programe anuale care stau la baza elaborarii bugetului acestui fond.
(8) Programele anuale pentru drumurile nationale se elaboreaza si se fundamenteaza de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.
(9) Programele anuale pentru drumurile aflate in administrarea consiliilor judetene si locale se supun verificarii si controlului conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice si se vor transmite Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” prin grija unitatilor sale teritoriale organizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decat cele aflate in administrarea municipiilor, vor fi incluse in programele consiliilor judetene.
(11) Propunerile consiliilor locale se vor transmite Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, prin grija consiliilor judetene.
(12) Programele pentru consiliile judetene si locale se transmit Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” dupa aprobarea bugetului Fondului special al drumurilor publice, cu incadrarea stricta in veniturile alocate in acest scop, pe capitole de cheltuieli.
(13) Programele anuale, cu repartizarea pe trimestre si luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice, se avizeaza de Consiliul de administratie al Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, de Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, de Directia generala economica si relatii bugetare, de secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

CAPITOLUL III
Constituirea obligatiilor la Fondul special
al drumurilor publice si restituirea sumelor
reprezentand cota unica platita

Art. 4. – (1) Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul in lei a 110 euro/tona la motorina si 125 euro/tona la benzina, pentru:
a) carburantii auto livrati la intern de producatori, precum si pentru carburantii auto consumati de acestia;
b) carburantii auto importati.
(2) Suma datorata bugetului Fondului special al drumurilor publice se stabileste in raport de cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei, valabil la data efectuarii platii de catre producatori sau importatori in contul Fondului special al drumurilor publice.
(3) Cota unica prevazuta la alin. (1) se va reflecta in nivelul pretului cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.r
(4) Obligatia de a calcula si de a varsa sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice revine producatorilor din tara si/sau importatorilor de carburanti auto, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.r
(5) Producatorii vor tine evidenta, pe sortimente, a intregii cantitati de carburanti auto livrati la intern, conform anexei nr. 4, care va fi transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in termen de 10 zile de la finele lunii pentru care se face raportarea.r
(6) Pentru cantitatile de carburanti auto consumate de producatori acestia vor determina obligatiile fata de bugetul Fondului special al drumurilor publice conform anexei nr. 5, suma datorata fiind preluata conform anexei nr. 8. Anexa nr. 5 se va pastra la producator in vederea prezentarii cu ocazia controalelor ce vor fi efectuate de organele abilitate.r
(7) Importatorii vor tine evidenta, pe sortimente de carburanti auto, a importurilor si a livrarilor, potrivit anexei nr. 6, care va fi transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in termen de 10 zile de la finele lunii pentru care se face raportarea.r
(8) Toate cantitatile de carburanti auto livrate la intern de producatori si/sau de importatori si cele utilizate pentru consum propriu de producatori sau de unitatile acestora vor fi exprimate obligatoriu in documentele de livrare sau de consum, precum si in evidentele patrimoniale, si in tone.r
(9) Nu se vor restitui sume persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au procurat carburanti auto de la producatori din tara sau de la importatori si au utilizat respectivele cantitati de carburanti auto in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale, in cazul in care acestea nu figureaza in situatiile livrarilor de carburanti auto (anexa nr. 4) si/sau in situatia carburantilor auto importati si a livrarii acestora (anexa nr. 6).r
(10) Persoanele juridice, proprietare ale rafinariilor care prelucreaza, pentru persoane fizice sau juridice, produse petroliere in urma carora rezulta carburanti auto, vor tine evidenta prestatiilor potrivit anexei nr. 7, care va fi transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna expirata.r
(11) Producatorii din tara si/sau importatorii de carburanti auto vor intocmi lunar si vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna expirata, situatia sumelor reprezentand cota unica virata conform anexei nr. 8.r
Art. 5. – (1) Persoanele fizice si juridice care achizitioneaza carburanti auto in scopul utilizarii in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale au obligatia sa declare producatorului sau importatorului, dupa caz, pe propria raspundere, scopul achizitiei. Cumparatorii sunt obligati sa emita comanda insotita de declaratie pe propria raspundere, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 9.r
(2) Declaratia pe propria raspundere va fi intocmita in 3 exemplare, dintre care unul va ramane la producator si/sau la importator si doua vor fi retinute de cumparator.r
(3) Pentru livrarile efectuate pe baza comenzilor si declaratiilor prevazute la alin. 1 producatorii din tara si importatorii de carburanti auto au obligatia sa inscrie in documentele de livrare emise, precum si in evidentele lor patrimoniale, pe propria raspundere, pentru fiecare cantitate de carburant auto livrata pe piata interna, sortimentul si cantitatea livrata, cursul de schimb al euro si suma totala a cotei unice transformata in lei, ce poate fi solicitata pentru restituire de persoanele fizice sau juridice mentionate la alin. (1). Cursul de schimb al euro ce va fi luat in calcul este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data efectuarii livrarii pentru producatorii din tara, respectiv cel valabil la data efectuarii importului pentru importatori.r
(4) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (1) nu beneficiaza de restituirea sumelor achitate reprezentand cota unica decat pentru cantitatile de carburanti auto achizitionate direct de la producatorii interni sau importatori.r
(5) Persoanele fizice si juridice care achizitioneaza carburanti auto pentru alte scopuri decat utilizarea in domeniile prevazute la alin. (1) suporta cota unica.r
(6) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (1) nu sunt in drept sa solicite restituirea cotei pentru cantitatile de carburanti auto utilizate la alimentarea autovehiculelor inmatriculate, cu exceptia tractoarelor utilizate pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate.r
(7) Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective.r
Art. 6. – (1) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza carburanti auto in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale sunt in drept sa solicite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand contravaloarea in lei a cotei unice platita producatorilor sau importatorilor pentru carburantii auto achizitionati pentru domeniile respective de activitate, prezentand urmatoarea documentatie:r
– cererea de restituire, intocmita pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 10, insotita de situatia intocmita conform modelelor prezentate in anexele nr. 10a), 10b), 10c) sau 10d), dupa caz;r
– un exemplar al declaratiei pe propria raspundere, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 9, inregistrata si la vanzator;r
– copiile de pe facturile fiscale, certificate pe propria raspundere de catre solicitant sau de reprezentantul sau legal, ca fiind conforme cu originalul, din care sa rezulte sortimentul si cantitatea achizitionata, precum si contravaloarea in lei a cotei unice aferente;r
– copiile certificate pe propria raspundere ca fiind conforme cu originalul de pe documentele care atesta efectuarea platii contravalorii carburantilor auto pentru care se solicita restituirea cotei unice, inclusiv copia de pe extrasul de cont, in cazul in care plata a fost efectuata prin banca;r
– copia certificata pe propria raspundere ca fiind conforma cu originalul de pe statut, din care sa rezulte obiectul de activitate (numai pentru persoanele juridice).r
(2) Inainte de depunere sau transmitere prin posta la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei cererile de restituire vor fi prezentate pentru avizare, in functie de domeniul de activitate al solicitantului, la Directia generala reglementari si calitatea serviciilor in transportul feroviar sau la Directia generala a transporturilor maritime, pe Dunare si cai navigabile din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de domiciliul solicitantului, sau la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale.r
(3) Cererile de restituire vor fi analizate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dupa care, pe baza notei de restituire intocmite de Directia generala economica si relatii bugetare, avizata de Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei sau de inlocuitorul lui de drept, se va efectua restituirea sumelor.r
(4) Restituirea sumelor se va face in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitarii, prin ordin de plata sau mandat postal, conform mentiunii din cerere.r
(5) Cererea de restituire a sumelor va fi onorata la plata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, daca sunt indeplinite toate conditiile cerute de prezentele norme metodologice.r
r
CAPITOLUL IVr
Incasarea veniturilor la Fondul special r
al drumurilor publicer
r
Art. 7. – (1) Virarea sumelor datorate conform prevederilor art. 4 din prezentele norme metodologice se face prin ordin de plata emis de persoanele juridice in contul Fondului special al drumurilor publice 301813633330 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cont in care se vor incasa veniturile si din care se vor efectua platile.r
(2) Persoanele fizice sau juridice, producatori din tara sau importatori de carburanti auto, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate, au obligatia de a mentiona pe documentele de plata catre bugetul Fondului special al drumurilor publice urmatoarele informatii:r
– cantitatea de carburanti auto, pe sortimente (benzina si/sau motorina), pentru care s-a virat suma;r
– perioada pentru care s-a calculat obligatia si se efectueaza plata.r
(3) Pentru achitarea unor obligatii restante se va emite un ordin de plata distinct, in care se va defalca suma reprezentand cota unica si majorarile de intarziere stabilite ca urmare a neachitarii la termen si integral a sumelor datorate, cu mentionarea perioadei la care se refera suma achitata.r
(4) Achitarea sumelor reprezentand obligatia la Fondul special al drumurilor publice se poate face zilnic, dar nu mai tarziu de data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate sumele respective.r
(5) Pentru neplata in termen de sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice de agentii economici, acestia datoreaza majorari de intarziere pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei fiscale. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul Fondului special al drumurilor publice 301813633330 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”, deschis pe seama Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.r
r
CAPITOLUL Vr
Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor r
aprobate din Fondul special al drumurilor publicer
r
Art. 8. – (1) Din sumele colectate in Fondul special al drumurilor publice Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei aloca sume Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” pentru finantarea cheltuielilor, dupa urmatoarea procedura:r
– pentru drumurile nationale unitatile teritoriale transmit, lunar, Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, pana la data de 27 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexele nr. 11a) si 11b);r
– pentru drumurile judetene si comunale cererile justificative sanexele nr. 11a) si 11bt, intocmite de consiliile judetene si consiliile locale, se transmit Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” pana la data de 27 a fiecarei luni, prin unitatile teritoriale din subordine.r
(2) Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” prezinta ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza sa se efectueze in luna respectiva, conform anexelor nr. 12a), 12b) si 12c), atat pentru drumuri nationale, cat si pentru drumuri judetene si comunale. Datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate si in limita disponibilitatilor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice, existente in ultima zi a lunii precedente. Cererile vor fi prezentate spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, dupa avizarea de catre Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, Directia generala economica si relatii bugetare si de secretarul de stat care coordoneaza directiile de specialitate din transporturile terestre.r
(3) Situatia repartizarii sumelor pe subunitatile Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si, respectiv, pe consiliile judetene si locale, asa cum a fost aprobata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, se transmite Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.r
(4) Cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative intocmite de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si de consiliile judetene si locale se vor diminua sumele rezultate din cererile justificative intocmite pentru luna urmatoare.r
Art. 9. – (1) Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vireaza, pana la data de 10 a fiecarei luni, sumele fundamentate conform art. 8, in contul 50.25 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli”, deschis pe seama Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.r
(2) Din contul 50.25 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli” Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” va repartiza fondurile in contul 50.25 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli”, deschis pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, respectiv in contul 28.31.02.03 „Venituri din fondul pentru drumuri publice”, deschis pe seama consiliului judetean sau local, dupa caz.r
(3) Din sumele incasate in contul 28.31.02.03 „Venituri din fondul pentru drumuri publice” consiliul judetean va vira sumele aferente fiecarui buget local in contul 28.31.02.03 „Venituri din fondul pentru drumuri publice”.r
Art. 10. – Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” va evidentia distinct in contabilitatea proprie cota de 65% pentru drumurile nationale si cota de 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane, precum si sumele repartizate din aceste cote.r
Art. 11. – (1) Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si unitatilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.r
(2) Sumele primite din Fondul special al drumurilor publice de consiliile judetene si locale se folosesc pentru realizarea programelor finantate din Fondul special al drumurilor publice si se inregistreaza la capitolul bugetar 96.02 „Cheltuieli cu destinatie speciala”, subcapitolul 96.02.02 „Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice”.r
(3) Cheltuielile de capital finantate din Fondul special al drumurilor publice se efectueaza in conformitate cu Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor, aprobate prin Ordinul nr. 2.487/1996, modificate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.r
Art. 12. – Fondurile ramase neutilizate la sfarsitul anului se restituie de catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, de unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si de consiliile judetene si locale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in contul 301813633330 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.r
Art. 13. – Soldul Fondului special al drumurilor publice ramas neutilizat la 31 decembrie se reporteaza cu aceeasi destinatie si se utilizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in anul urmator pentru finantarea cheltuielilor prevazute sa se efectueze in acel an.r
r
CAPITOLUL VIr
Raportarea utilizarii sumelor din Fondul special r
al drumurilor publicer
r
Art. 14. – (1) Lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” vor verifica si apoi vor transmite Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare (anexa nr. 13a), intocmit de consiliile judetene si locale pentru care au fost stabilite sarcini conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice.r
(2) De asemenea, lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale de drumuri nationale vor transmite Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” deconturile justificative privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare sanexa nr. 13a)t, intocmite pentru activitatea proprie.r
Art. 15. – (1) Lunar, pana la data de 20, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” va depune la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al drumurilor publice sanexa nr. 13b)t atat de catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” (pentru drumurile nationale), cat si de consiliile judetene si locale. Anexat se va prezenta o copie de pe deconturile justificative primite de la unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.r
(2) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza datelor rezultate din balantele contabile lunare, sanexele nr. 13a) si 13b)t.r
(3) Deconturile justificative anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare anuale si se depun la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat. Pentru sumele neutilizate si virate dupa data de 25 ianuarie de catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si, respectiv, de consiliile judetene si locale, dupa caz, se percep majorari de intarziere conform prevederilor legale.r
(4) Inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face pe baza decontului justificativ prezentat de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.r
Art. 16. – Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va raporta lunar, Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 18 a lunii urmatoare, contul de executie a Fondului special al drumurilor publice pe structura bugetului aprobat ca anexa la legea bugetului de stat. Trimestrial raportarea executiei se va face conform metodologiei raportarilor pentru aceste perioade.r
Art. 17. – Controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul Fondului special al drumurilor publice se executa potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice, precum si altor reglementari in vigoare.r
r
CAPITOLUL VIIr
Contabilitatea executiei Fondului special r
al drumurilor publicer
r
Art. 18. – La nivelul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:r
a) conturi contabile utilizate:r
– 148 „Disponibil din Fondul special al drumurilor publice”;r
– 220 „Debitori” (analitic „Debitori din Fondul special al drumurilor publice”);r
– 348 „Fondul special al drumurilor publice”;r
– 448 „Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice”;r
b) inregistrari contabile:r
– primirea sumelor virate de persoanele fizice si persoanele juridice platitoare ale sumelor ce se constituie in Fondul special al drumurilor publicer
148 = 348r
– virarea sumelor catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de leger
220 = 148r
– la prezentarea deconturilor justificative de cheltuielir
448 = 220r
– la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuielir
348 = 448r
Art. 19. – (1) La nivelul consiliilor judetene si locale:r
– sume incasate de consiliile judetene si locale, reprezentand venituri din Fondul special al drumurilor publice:r
t103 t= t502r
t”Disponibil al tt”Venituri cu destinatier
tbugetului local la ttspeciala ale bugetuluir
ttrezoreria statului” ttlocal” subcapitolulr
ttt31.02.03 r
– cheltuieli efectuate de ordonatorii de credite, preluate pe baza extraselor de cont prezentate de unitatile trezoreriei statului si a conturilor de executie ale acestora:r
t402 t= t103r
t”Cheltuielile cu destinatie tt”Disponibil al bugetuluir
speciala ale bugetului ttlocal la trezoreria statului” r
tlocal” subcapitolulr
t98.02.09r
– sume incasate si virate bugetelor locale de catre consiliul judetean:r
t103 t= t502r
t”Disponibil al bugetului tt”Venituri cu destinatier
tlocal la trezoreria statului” ttspeciala ale bugetuluir
tttlocal” subcapitolul r
ttt31.02.03r
sir
t502 t= t103r
t”Venituri cu destinatie tt”Disponibil al bugetuluir
tspeciala ale bugetului ttlocal la trezoreria statului” r
tlocal” subcapitolulr
t31.02.03r
r
(2) Evidenta analitica a incasarilor si cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(3) Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raporteaza la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, trimestrial, de catre consiliile judetene si locale, in darea de seama contabila privind executia bugetului, pe formularul „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa nr. 15) si, respectiv, pe formularul „Contul de executie al Fondului special al drumurilor publice la data de………….” sanexa nr. 15b)t. Un exemplar din contul de executie se transmite Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.r
Art. 20. – (1) La nivelul Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” repartizarea, utilizarea si gestionarea fondurilor primite de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” se vor reflecta in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.r
(2) Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si unitatile sale teritoriale de drumuri evidentiaza sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile prevazute in Planul de conturi general aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.r
(3) In evidenta contabila a Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” inregistrarile contabile vor fi:r
a) primirea sumelor de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:r
5121 = %r
481 – cota de 65% cuvenita Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”;r
462 – cota de 35% cuvenita consiliilor judetene si locale;r
b) virarea sumelor de catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”:r
– la directiile regionale de drumuri si podurir
481 = 5121r
– la consiliile judetene si localer
462 = 5121.r
Art. 21. – (1) Din sumele repartizate conform programelor anuale aprobate se suporta si taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor finantate si executate din Fondul special al drumurilor publice, creditele interne, creditele externe, imprumuturile nerambursabile sau contributia Guvernului Romaniei la creditele contractate.r
(2) Regimul taxei pe valoarea adaugata aferente lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” sau de subunitatile sale este cel stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin normele metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.r
Art. 22. – Agentii economici care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistreaza cronologic in evidenta contabila sumele datorate Fondului special al drumurilor publice in creditul contului 447 „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”, analitic „Sume datorate Fondului special al drumurilor publice” prin debitul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”, analitic distinct.r
r
CAPITOLUL VIIIr
Controlul constituirii obligatiilor si varsarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publicer
r
Art. 23. – (1) Controlul asupra calculului sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice si al respectarii termenului de plata de catre producatori si importatori, precum si controlul asupra concordantei dintre utilizarea reala si cea din declaratia data pe propria raspundere (anexa nr. 9), coroborat cu cererea de restituire (anexa nr. 10), prevazute la art. 6, la utilizatori, se realizeaza conform programelor de control aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Controlul se executa de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si de organele de specialitate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei constituite in mod distinct pentru aceasta activitate.r
(2) La solicitarea organelor de control persoanele juridice au obligatia sa puna la dispozitie documente, situatii si justificari, pe propria raspundere, in legatura cu modul de determinare si achitare a obligatiilor de plata la Fondul special al drumurilor publice, respectiv de utilizare in consum a carburantilor pentru care se solicita restituirea contravalorii cotei unice.r
(3) In cazul neprezentarii documentelor solicitate de organele de control se vor aplica prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.r
Art. 24. – Efectuarea controlului se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ale Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 313/1997 pentru exercitarea controlului privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum si ale altor reglementari in vigoare.r
Art. 25. – Termenul de prescriptie pentru efectuarea controlului si pentru constatarea obligatiilor la Fondul special al drumurilor publice este de 5 ani de la data expirarii termenului de plata.r
Art. 26. – (1) In cazul constatarii de catre organul de control a utilizarii pentru alimentarea autovehiculelor care circula pe drumurile publice a carburantilor auto achizitionati in alte scopuri, contrar declaratiei date de cumparatori pe propria raspundere si pentru care s-a solicitat si s-a obtinut de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand cota unica, acestia datoreaza urmatoarele:r
a) suma reprezentand cota unica restituita;r
b) majorarile de intarziere aferente sumelor restituite, calculate potrivit legislatiei fiscale, incepand cu data restituirii sumelor de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.r
(2) Organele de control pot solicita, iar cumparatorii de carburanti care solicita restituirea cotei datorate au obligatia sa tina, pe baza documentelor legal intocmite, evidenta contabila si gestionara distincta a utilizarii carburantilor auto pe activitati, respectiv cele pentru care sunt in drept sa solicite cota si altele.r
(3) Procesele-verbale intocmite in urma controalelor efectuate vor fi prezentate Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei – Directia generala economica si relatii bugetare, in vederea urmaririi incasarii debitelor si a majorarilor de intarziere.r
Art. 27. – (1) Sumele achitate eronat in contul Fondului special al drumurilor publice pot fi utilizate pentru achitarea obligatiilor ulterioare ale producatorului si/sau ale importatorului ori pot fi solicitate, pentru restituire, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.r
(2) Persoanele fizice sau juridice care solicita restituirea sumelor vor anexa la cerere documentele justificative din care sa rezulte suma datorata si dovada platii.r
(3) Sumele vor fi restituite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, scop in care se va incheia o nota de restituire, vizata de Directia generala economica si relatii bugetare si de Directia generala juridica si contencios si aprobata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.r
(4) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este in drept sa verifice, prin Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” sau prin organele proprii abilitate, temeinicia cererii de restituire.r
(5) Verificarea si restituirea sumelor virate in plus sau eronat se vor efectua in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, avandu-se in vedere prevederile art. 86-91 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea, pentru cauze de insolvabilitate, a obligatiilor buge tare.r
(6) Sumele solicitate pentru restituire nu pot fi retinute din propria initiativa a persoanei juridice din obligatiile de plata ulterioare transmiterii cererii de restituire Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.r
Art. 28. – Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire mentionate la art. 27 se suporta de beneficiarii sumelor respective.r
Art. 29. – Executarea creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 14/1999 privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond, prin organele de executare din cadrul Autoritatii Rutiere Romane A.R.R.r
r
CAPITOLUL IXr
Dispozitii tranzitorii si finaler
r
Art. 30. – Receptia obiectivelor si a lucrarilor executate in regie sau cu terti se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.r
Art. 31. – (1) In sensul prezentelor norme metodologice carburantii auto sunt acei carburanti clasificati la urmatoarele coduri din Tariful vamal de import al Romaniei:r
– 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32 pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb, care sa nu depaseasca 0,013 g/l;r
– 2710.00.34, 2710.00.36 pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb de peste 0,013 g/l;r
– 2710.00.66, 2710.00.67, 2710.00.68 pentru motorina.r
(2) Daca la controlul efectuat de catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” sau de organele de specialitate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se constata inscrieri eronate in Declaratia vamala de import privind carburantii auto importati, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va sesiza, in scris, Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Vamilor si Ministerul de Interne.r
(3) In cazul in care, cu ocazia controalelor efectuate, se constata alimentarea autovehiculelor care circula pe drumurile publice si cu alti carburanti decat cei nominalizati la alin. (1), persoanele fizice sau juridice care au efectuat alimentarea datoreaza sume la bugetul Fondului special al drumurilor publice, determinate prin aplicarea cotei unice aferente categoriei din care fac parte carburantii astfel utilizati.r
Art. 32. – (1) Lunar, pana pe data de 15, pentru stabilirea reala a obligatiilor de plata ale importatorilor de carburanti auto, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generala a Vamilor, va transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei situatia privind importurile de carburanti pentru luna anterioara, pentru carburantii definiti la art. 31 alin. (1).r
(2) Situatia privind importurile de carburanti auto va cuprinde urmatoarele date:r
– denumirea, sediul social si codul fiscal al importatorului (destinatar);r
– numarul si data declaratiei vamale si, daca este cazul, ale declaratiei vamale complementare;r
– felul carburantului importat;r
– codul marfurilor;r
– cantitatea importata conform Declaratiei vamale de import si declaratiei complementare;r
– valoarea in vama a carburantilor importati;r
– biroul vamal prin care s-a efectuat vamuirea.r
Art. 33. – (1) Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.r
(2) Restituirea sumelor solicitate de catre persoanele fizice sau juridice pentru cantitatile de carburanti auto achizitionate dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, utilizate in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale, se va face conform prezentelor norme metodologice.r
(3) Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.r
r
r
ANEXA Nr. 2r
r
LISTAr
cuprinzand principalele cheltuieli finantate din Fondul special al drumurilor publicer
I. Cheltuieli curente,r
din care:r
1. Cheltuieli pentru administrare, intretinere si reparatii curente si periodice la drumurile publice, lucrarile de arta, constructiile, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la inceperea lucrarilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente,r
din care:r
– cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de intretinere si reparatii la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.r
2. Cheltuieli pentru reparatii capitale la drumurile publice, lucrari de arta si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la inceperea lucrarilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, achizitii de terenuri, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente,r
din care:r
– cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de reparatii capitale si reparatii, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.r
3. Contributia cu fonduri a partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare a drumurilor nationale.r
4. Comisionul si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice:r
– comision, taxe de timbru, cheltuieli de judecata.r
II. Cheltuieli de capital,r
din care:r
– cheltuieli de capital pentru drumurile publice, autostrazi, lucrari de arta si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la inceperea lucrarilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, achizitii de terenuri, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente;r
III. Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de crediter
IV. Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane la creditele interne.r
r
ANEXA Nr. 3r
r
CRITERIILEr
de repartizare a sumelor in cadrul programelor anuale dinr
Fondul special al drumurilor publicer
1. Pentru drumurile nationale din administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romaniar
Repartizarea surselor financiare anuale pentru drumurile nationale se face lunar si pe activitati, in conformitate cu anexa nr. 2 la normele metodologice, in functie de lungimea retelei de administrare si de necesitatile retelei, pe categorii de lucrari.r
2. Pentru drumurile judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si localer
Repartizarea surselor financiare anuale se face de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in baza propunerilor consiliilor judetene sau locale, dupa caz, in functie de starea tehnica a retelei, de datele din recensamantul de trafic si de lungimea retelei din administrare, folosind urmatoarele elemente:r
K1 = l x mza/L x MZA,r
in care:r
l = lungimea totala a drumurilor locale de pe raza judetului;r
mza = media zilnica anuala (vehicul etalon/24 de ore) pe raza judetului;r
L = lungimea totala a drumurilor locale din Romania.r
MZA = media zilnica anuala pe drumurile locale din Romania;r
K2 = rezultat in baza starii tehnice a retelei si a urgentelor stabilite de judete;r
K = K1 x K2.r
In cadrul cheltuielilor curente se va prevedea o cota de minimum 15% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrari privind siguranta circulatiei rutiere.r
3. Pentru perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane.r
Repartizarea surselor financiare anuale se face de catre directia de specialitate din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in functie de proiectele de viabilizare a respectivelor perimetre.r