Se schimbă statutul elevului. Interdicțiile sunt clare. Elevul poate fi exmatriculat

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) şi Statutul elevului au fost lansate în consultare publică.

Ministerul Educației propune spre dezbatere două documente extrem de importante mai ales că acestea vin cu mai multe modificări, unele dintre ele controversate și care deja au făcut vâlvă în rândul părinților.

Cele mai importante modificări

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, principalele reglementării vizează:

 • menţinerea posibilităţii suspendării cursurilor cu prezenţă fizică în situaţii excepţionale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situaţii, activitatea se poate desfăşura în format online sau hibrid;
 • introducerea posibilităţii ca şedinţele consiliului de administraţie/ale consiliului profesoral să se poată desfăşura în format hibrid sau online, fără condiţionare de existenţa unor situaţii excepţionale;
 • introducerea posibilităţii ca, în funcţie de resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ, documentele manageriale, precum şi alte documente elaborate de comisiile constituite la nivelul unităţii de învăţământ să fie stocate în format digital.
 • introducerea prevederii conform căreia, la finalul fiecărui interval de cursuri/modul de învăţare, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, prin care sunt evaluate comportamentul elevului, precum şi respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ;
 • Media la purtare rezultată la finalul anului şcolar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învăţare se diminuează în mod corespunzător, în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absenţe nemotivate, conform prevederilor în vigoare.

Sunt interzise meditațiile

 • introducerea interdicţiei ca personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar să desfăşoare activităţi de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat;
 • introducerea prevederii conform căreia unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile de educaţie extraşcolară vor publica pe site-urile proprii şi prin orice altă formă de comunicare publică de care dispun autorizaţia de securitate la incendiu, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare sau, în cazul în care aceste autorizaţii nu sunt deţinute de către şcoală, vor informa în acest sens.
 • introducerea prevederii prin care, pentru a asigura legătura părinţilor copiilor cu unitatea de învăţământ, la nivelul unităţii de învăţământ se va decide un program flexibil al compartimentului Secretariat, astfel încât să se asigure comunicarea cu părinţii în intervalul orar 8.00-9.00, respectiv 16.00-18.00, cel puţin două zile pe săptămână.

Profesorii și diriginții vor face recomandări pentru învățământul superior

Mai mult sprijin pentru orientare şcolară/în carieră prin introducerea prevederii conform căreia, la finalizarea învăţământului gimnazial şi liceal, profesorul consilier şcolar şi dirigintele vor emite, pentru fiecare elev, câte o recomandare de încadrare într-o formă de învăţământ de nivel superior, având caracter de orientare şcolară şi, în cazul absolvenţilor de învăţământ liceal, posibilitatea emiterii unei recomandări sub forma unei orientări vocaţionale de încadrare pe piaţa forţei de muncă. Recomandările sunt consultative.

Părinții ar putea fi obligați să respecte și eu regulamentul de organizare și funcționare al școlii, Art. 2 -„(9) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ de către personalul didactic, didactic auxiliar, administrativ, elevi și părinți este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. ”Conform sursei citate, regulamentul de ordine interioară va fi publicat pe siteurile școlilor:

Art. 2 – (12) Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunoștința publicului, prin intermediul siteurilor proprii, într-o secțiune specială, și prin orice altă formă de comunicare publică existentă la nivelul unității școlare.

Când este pusă în aplicare exmatricularea

Telefoanele mobile. Printre cele mai importante prevederi cuprinse în Statutul elevului se numără: menţinerea interdicţiei folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicaţii electronice, în timpul orelor de curs, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic. Nerespectarea interdicţiei menţionate anterior poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unităţii de învăţământ, în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinţi sau elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unităţii de învăţământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizaţi să le folosească.

Scăderea notei la purtare. Proiectul introduce prevederea conform căreia, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.

Sacțiuni

În statutul elevului se introduc următoarele sancțiuni:

 • observaţie individuală;
 • mustrare scrisă;
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;
 • preavizul de exmatriculare;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ, conform legii;
 • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în altă unitate de învăţământ, conform legii;
 • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

Elevii sancţionaţi cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere şcolară, intervenţie psihologică şi psihoterapie, precum şi de activităţi remediale.

A fost menţinut dreptul elevilor de a contesta sancţiunile. În situaţia în care, ca urmare a soluţionării contestaţiei care a fost însoţită şi de scăderea notei la purtare, sancţiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula şi decizia de scădere a notei la purtare.