Preşedintele Senatului nu ar fi declarat o tranzacţie cu terenuri şi cumpărarea unei locuinţe. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a extins investigaţiile şi asupra soţiei acestuia, Mihaela Geoană. Suma în cauză: 733.000 de euro.

Redăm în continuare pasajele din comunicatul ANI care fac referire la averea soţilor Geoană

5. Mircea Dan Geoană a realizat începând cu anul 2004, venituri nete după cum urmează: în anul 2004 – din salarii 4.742.319 lei (rol) de la angajator „Senatul României” şi venituri din salarii 346.623.272 lei (rol) de la angajator „Ministerul Afecerilor Externe”; în anul 2005 – venituri din salarii 48.096 lei (ron) de la angajator „Senatul României”; în anul 2008 – venituri din salarii 73.488 lei de la de la angajator „Senatul României”; pentru anii 2006, 2007 şi 2009 Mircea Dan Geoană nu figurează cu venituri declarate şi înregistrate

6. Mihaela Geoană a realizat începând cu anul 2004 următoarele venituri nete: în anul 2004 – venituri din salarii 42.143.700 lei (rol) de la angajator „Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti” şi din drept de proprietate intelectuală suma brută de 118.458.376 lei de la „Castel Film” SRL; în anul 2005 – venituri din salarii 415 lei (ron) de la angajator „Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti”; în anul 2006 – venituri din salarii 15.885 lei de la de la angajator „Renaşterea SRL”; în anul 2007 – venituri din salarii 27.300 lei de la de la angajator „Renaşterea SRL, venituri din drept de proprietate intelectuală suma brută 1.899 lei de la „Castel Film” SRL şi venituri din dividende în suma de 190.400 lei de la plătitorul „Topcont Invest” SRL; în anul 2008 – venituri din salarii 28.872 lei de la de la angajator „Renaşterea” SRL; pentru anul 2009 Mihaela Geoană nu figurează cu venituri declarate şi înregistrate.

7. Mircea Dan Geoană a menţionat în declaraţia de avere aferentă anului fiscal 2007 (datată 16.06.2008), că soţia sa, Mihaela Geoană a încasat dividende de la „Topcont Invest SRL”, în cuantum de 100.000 RON. Rezultă astfel o diferentă de 90.400 lei pe care domnul GEOANĂ MIRCEA DAN nu a menţionat-o în declaraţia de avere, deşi avea această obligaţie legală.

8. Mihaela Geoană a figurat înscrisă în cartea funciară cu o cotă indiviză de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol situate în intravilanul Municipiului Bucureşti, sector 1 şi cu imobilul situat în Bucureşti, str. Uruguay, sector 1; cota de 70% din cele 17 loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bucureşti, sector 1, în suprafaţă totală de 9.955,55 mp, a fost dobândită de către doamna GEOANĂ MIHAELA la data de 22.09.2005, conform contractului de vânzare cumpărare, de la Barba Octavian Vasile şi Barba Elena Nicoleta; preţul convenit al vânzării a fost de 48.300 Euro, a fost achitat integral la data de 22.09.2005, data autentificării contractului terenul a fost achiziţionat cu un preţ mult subevaluat faţă de preţul real practicat pe piaţa imobiliară pe parcursul anului 2005 (anul realizării tranzacţiei); calculând valoarea reală a parcelelor de teren achiziţionate de către doamna GEOANĂ MIHAELA raportat la valoarea orientativă de 100 euro/mp, aplicabilă unei zone „relativ apropiate”, rezultă suma de 696.888 euro, valoare mai mare de aproximatriv 14 ori decăt suma plătită pentru achiziţionarea cotei de 70% din 9.955,55 mp. (6.968,88 mp.); la data de 17.01.2006, Mihaela Geaonă, a reintrat în posesia preţului plătit (48.300 Euro), iar domnul Barba Octavian Vasile, în posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare prin convenţie autentificată între cele două părţi. Acest teren nu a fost înscris în declaraţiile de avere completate şi depuse de către Mircea Geoană.

9. suma de 48.300 Euro constituie venit realizat pe parcursul anului 2006, însă aceasta nu a fost înscrisă de Mircea Geoană în declaraţia de avere datată 26.12.2006, completată şi depusă în calitate de senator.

Reprezentantul legal al lui Mircea Geoană a depus la dosarul cauzei, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între „S.C. Cefin Real Estate Residence S.R.L.” în calitate de promitent-vânzător şi doamna GEOANĂ MIHAELA, în calitate de promitent-cumpărător, datat 21.11.2005, având ca obiect un apartament într-un imobil ce urmează a fi construit în Bucureşti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 – 03 noiembrie 2008, eliberat de „Bancpost S.A.”; o copie a unei adeverinţe eliberate de „BRD Groupe Societe Generale” doamnei Mihaela Geoană şi un extras de cont eliberat de „Bancpost S.A.” sucursala Titan care nu prezintă ştampila unităţii bancare sau semnătura reprezentantului acesteia) în scopul clarificării unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigaţie.

În urma analizării documentelor depuse s-a constatat că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat de „Cefin Real Estate Residence S.R.L.” şi doamna Mihaela Geaonă (în calitate de promitent-cumpărător cât şi în calitate de reprezentant al promitentului-vânzător) în vederea achiziţionării unui apartament şi a două locuri de parcare, în valoare de 733.000 Euro, nu conţine o încheiere notarială de autentificare sau o dată certă, putând fi redactat şi antedatat oricând.

Deoarece în proporţie de 100% off-shore-ul luxemburghez „6A Investment SA” deţine părţile sociale ale S.C. „Cefin Real Estate Residence S.R.L.” nu au putut fi obţinute mai multe informaţii urmând ca organele de urmărire penală să efectueze verificări.

Având în vedere cele prezentate, s-a constatat faptul că deşi avea obligaţia legală, senatorul Mircea Dan Geoană nu a menţionat sau a menţionat eronat în declaraţiile de avere completate şi depuse în 2006 şi 2008, veniturile, “bunurile proprii, comune şi cele deţinute în indiviziune” deţinute sau realizate împreună cu familia sa.

Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind săvârşirea de către Mircea Dan Geoană a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod Penal, asupra căreia doar organele judiciare au competenţa de a se pronunţa, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc. Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări.

Verificările au fost suspendate până la soluţionarea cauzei de către organele judiciare.

SURSA:Mediafax