Se continuă programul pilot Masă caldă în școli. Potrivit premierului, valoarea pachetului alimentar zilnic va crește de la 7 la 10 lei.

„Majoram cu aproximativ 40 la suta valoarea pachetului alimentar zilnic de care beneficiaza fiecare copil de la 7 lei la 10 lei. O alta noutate pentru simplificare atriburirii contractelor vizeaza trecerea de la an scolar la an calendaristic”, a spus Viorica Dăncilă.

Iată ce se mai află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018

 

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin Hotărârea Guvernului 457/2011

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor hotărâri de Guvern

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Săcueni km 0+000+ km 7+623”, pe raza localităţilor Săcueni şi Cherechiu din judeţul Bihor

 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea descrierii şi a procedurilor de acordare şi de retragere a distincţiilor naţionale prevăzute de Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare „secret” elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1973-1987

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre”

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu-Mare, precum şi trecerea parţială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

 

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bucinişu, judeţul Olt

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea

 

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

2. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al municipiului Botoşani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov

 

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor din Georgia şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Armenia

7. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind politica de coeziune post-2020-programele de cooperare teritorială europeană, Interreg şi de mandatare a Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în procesul de negociere cu instituţiile europene

8. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Justiţiei cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului (Plx.825/2015)

9. MEMORANDUM cu tema: Prezentarea Analizei de impact privind descentralizarea în domeniul apelor

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind unele aspecte ale implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

VI. NOTE

1. NOTĂ cu privire la proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2018 (mai-decembrie), actualizat

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 16 iniţiative legislative parlamentare