Ca o măsură de prevenire a erodării bazei impozabile, autoritățile și-au intensificat controalele de prețuri de transfer. Unul din principalele motive include situațiile privind importurile și exporturile de bunuri desfășurate de companiile multinaționale la prețuri care nu sunt corespunzătoare cu nivelul pieței.

Potrivit datelor ANAF, sumele suplimentare rezultate în urma inspecțiilor fiscale în prima jumătate a anului 2015 sunt cu 130% mai mari decât cele înregistrate în tot anul 2012 în ce privește inspecțiile fiscale ce au vizat prețurile de transfer.

Din dorința de a elimina decalajul dintre legislația tradițională și realitatea mediului de afaceri, atenția autorităților și a companiilor multinaționale se îndreaptă tot mai mult spre implicațiile prețurilor de transfer asupra valorii în vamă. Determinarea corectă a valorii în vamă este vitală, întrucât reprezintă baza pentru stabilirea taxelor vamale, a taxei pe valoarea adăugată, a garanțiilor care să asigure plata accizelor sau a taxelor antidumping. Astfel, cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile fiscale pe tema prețurilor de transfer este din ce în ce mai mult adusă în discuție pe scena internațională, având ca obiectiv eliminarea tensiunii generate de scopul fiecărei administrații.

Primul ghid

În contextul noului climat economic, existența unei convergențe la nivelul prețurilor de transfer și al legislației vamale, printr-o coordonare mai strânsă și prin intensificarea schimbului de informații, este imperioasă. Astfel, în iunie 2015, Organizația Mondială a Vămilor a emis prima versiune a Ghidului pentru determinarea obligațiilor vamale și implicațiile prețurilor de transfer.

Acest ghid, adresat atât inspec­to­rilor vamali care efectuează con­troale în cadrul companiilor multinaționale, cât și sectorului privat și autorităților fiscale, cuprinde o prezentare a cadrului legislativ din domeniul vamal și al prețurilor de transfer și propune soluții privind relația dintre prețurile de transfer și valoarea în vamă a mărfurilor.

Este unanim cunoscut faptul că, până în acest moment, o aliniere sau unificare a metodologiilor utilizate de cele două autorități nu este realistă, date fiind particularitățile legislației. Prin urmare, Organizația Mondială a Vămilor încearcă stabilirea unui consens asupra următoarelor problematici:
    – În ce măsură poate fi utilizată documentația de prețuri de transfer de către autoritățile fiscale?
    – Cum pot fi interpretate și utili­zate astfel de informații de către autoritățile vamale?
    – Care este impactul ajustărilor compensatorii de prețuri de transfer (efectuate după import) asupra valorii în vamă?

În ultimii ani, a fost lansată propunerea potrivit căreia analizele de prețuri de transfer ar trebui utilizate și de către autoritățile vamale, în măsura în care aceste documente pot prezenta informații utile privind importurile de bunuri desfășurate de companiile multinaționale. De exemplu, atunci când în cazul unei tranzacții desfășurate între entități afiliate există îndoieli cu privire la acceptarea prețului, autoritățile vamale au posibilitatea de a stabili dacă relația dintre entități a influențat prețul stabilit prin analiza circumstanțelor tranzacției (precum modul în care vânzătorul și cumpărătorul își structurează relațiile comerciale sau mecanismul de determinare a prețului), informații ce ar putea fi regăsite în documentația de prețuri de transfer.

Ajustările compensatorii de prețuri de transfer reprezintă o practică des întâlnită în relația comercială dintre companii, unde prețul plătit pentru bunurile importate este ajustat după intrarea bunurilor în libera circulație.

De la caz la caz

În prezent, la nivel internațional, tratamentul autorităților vamale asupra ajustărilor de prețuri de transfer este lipsit de consistență. Organizația Mondială a Vămilor admite necesitatea ca autoritățile vamale să se asigure că au o înțelegere asupra tipurilor de ajustări de transfer, iar mai apoi să analizeze impactul asupra valorii în vamă și să stabilească modul de abordare. În cazul ajustărilor de prețuri de transfer compensatorii (efectuate voluntar de către contribuabili), în funcție de natura ajustării, acestea pot avea impact asupra preţului efectiv plătit sau de plătit pentru bunurile importate, din punct de vedere vamal. În ceea ce privește ajustările de prețuri de transfer primare (inițiate de către autorități ca urmare a inspecției fiscale), acestea pot avea impact asupra obligațiilor fiscale și nu asupra preţului efectiv plătit sau de plătit.

O altă problemă ridicată în acest sens este reprezentată de momentul efectuării ajustării de prețuri de transfer. Pe de o parte, în cazul în care o astfel de ajustare este inițiată înaintea operațiunii de import, valoarea în vamă va include ajustările. Pe de altă parte, dacă ajustările de prețuri de transfer intervin după importul bunurilor, autoritățile vamale pot lua în considerare o ajustare ulterioară a valorii în vamă, numai dacă anumite condiții sunt îndeplinite.

Motive de îngrijorare?

Un aspect practic în efectuarea ajustărilor în scopul determinării valorii în vamă îl reprezintă mecanismul și metodologia de calcul în sensul că autoritățile vamale au în vedere valoarea individuală a unei tranzacții, în timp ce analizele de prețuri de transfer pot fi efectuate pe baza datelor agregate. Prin urmare, este necesară identificarea unui mod de alocare corespunzător pentru reflectarea ajustărilor asupra valorii în vamă.

În anumite jurisdicții, ajustările de prețuri de transfer sunt luate în considerare pentru determinarea valorii în vamă în cazul în care contribuabilii au stabilită o politică de prețuri de transfer care să includă criteriile care stau la baza ajustărilor de prețuri de transfer în vederea stabilirii prețurilor finale. În acest caz, autoritățile vamale pot solicita raportarea politicii de prețuri de transfer înaintea importului. Această dihotomie, existentă atât la nivelul țărilor dezvoltate, cât și al celor în curs de dezvoltare, creează un climat nesigur și complex pentru companiile multinaționale, amplificat și de globalizarea economică. Neconcordanța dintre abordarea autorităților vamale și fiscale este unul din principalele motive de îngrijorare exprimat de mediul de afaceri.

Având în vedere implicațiile pre­țurilor de transfer asupra tranzacțiilor transfrontaliere, adoptarea unor măsuri de către sectorul public și privat cu scopul de a analiza impactul și a găsi o rezolvare a acestor probleme va facilita comerțul mondial de bunuri și va conduce la dezvoltarea economiei naționale.

În prezent, numeroase țări adoptă diverse măsuri pentru a aborda această problemă. Pentru a veni în ajutorul comunității de afaceri, autoritățile vamale din anumite state precum Australia, Canada, Marea Britanie sau Statele Unite propun eficientizarea și clarificarea procedurii de determinare a valorii în vamă pe baza prețurilor de transfer. În România, autoritățile fiscale și vamale nu au o procedură clară privind ajustarea valorii în vamă ca urmare a ajustărilor de prețuri de transfer și nu au stabilit o abordare privind utilizarea informației din cadrul documentației de prețuri de transfer în scopul determinării valorii în vamă.

Articol realizat de

Ciprian Gavriliu
Director consultanță fiscală Deloitte România