Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 219 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, punctul 6A va avea urmatorul cuprins:
„61. garantie locala – angajamentul asumat de catre o autoritate a administratiei publice locale fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului, pentru imprumuturile interne si externe contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale, precum si de catre regiile autonome de subordonare locala sau unitatile prestatoare de servicii publice locale, la care autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar;”
2. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Imprumuturile contractate de unitatile administrativteritoriale, regiile autonome de subordonare locala sau de unitatile prestatoare de servicii publice locale, la care autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar, pot fi garantate de catre autoritatea administratiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu exceptia prevazuta la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator.”
3. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 51. – (1) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la credite sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzi si comisioane aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.”