Apa Nova respectă toate obligațiile legale ce-i revin inclusiv legislație relevantă a UE, legată direct sau indirect de gestionarea cererii de apă și care stabilește cadre pentru promovarea eficienței resurselor, inclusiv directive precum Directiva privind eficiența energetică. Totodată, tehnologiile de captare și tratare avansare folosite sunt de ultimă generație (Best available Technologies), permițând identificarea imediată a modificărilor apărute în calitatea apei brute fapt ce permite adaptarea rețetelor de tratare pentru o utilizare eficientă de resurse dar și obținerea la ieșirea din filiera de tratare a unei ape de o calitate constantă și care se încadrează permanent în parametrii legali în ceea ce privește calitatea apei.

1. Oamenii folosesc foarte multă apă pentru băut, gătit, spălat, dar şi mai multă apă pentru producerea hranei şi a unor bunuri precum hârtia, hainele şi altele. Pentru producţie se consuma imens de multa apa, de exemplu pentru un tricou de bumbac este nevoie de 2.700 de litri de apă. Care este strategia de managementul apei la nivelul Bucurestiului dar la nivelul Europei?

Creşterea numărului populaţiei, dezvoltarea activităţilor economice şi îmbunătăţirea standardului de viată conduc spre accesul mai facil la resurse de unde si un consum mai ridicat al acestora. În contextul în care aceste resurse nu se regenerează, coroborată cu creșterea populației la nivel global, continuarea trendului actual va conduce la o diminuarea a resurselor de bază în viitor precum și la conflicte pentru accesul la aceste resurse.

Obiectivul principal al politicii de apa a UE este de a asigura accesul la apă de bună calitate într-o cantitate suficientă pentru toți cetățenii europeni și de a asigura starea bună a tuturor corpurilor de apă din Europa. Prin urmare, sunt stabilite politici și acțiuni pentru prevenirea și atenuarea situației de lipsă de apă și a secetei, pentru a îmbunătăți calitatea apei și pentru a garanta că apa, în situația în care nu respectă standardele de calitate, este tratată.

În egală măsură, drumul către o Europă eficientă din punct de vedere al resurselor în cadrul inițiativelor Strategiei europene 2020 (CE, 2011), identifică prețurile resurselor drept o problemă-cheie care trebuie abordată, recunoscând că, în unele cazuri, piața și prețurile, impozitele și subvențiile nu reflectă costurile reale ale utilizării resurselor.

România, ca țară membră și Bucureștiul trebuie să aplice aceste politici și să depună toate eforturile pentru a le promova și implementa.

Directiva-cadru a apei (WFD) UE stabilește un cadru pentru protecția apelor de suprafață interioare, apelor de tranziție, apelor de coastă și apelor subterane. Acesta își propune să prevină și să reducă poluarea, să promoveze utilizarea durabilă a apei, să protejeze și să îmbunătățească mediul acvatic și să diminueze efectele inundațiilor și secetelor. 

Totodată este fundamental angajamentul și implicarea tuturor factorilor responsabili în asigurarea luării deciziilor corecte şi a promovării eficiente a investiţiilor necesare în dezvoltarea şi managementul resurselor de apă.

În acest sens, la nivelul Bucureștiului se aplică cele mai bune practici de gestionare a cererii de apă urmărindu-se păstrarea echilibrului între cerere și ofertă și utilizarea eficientă a resurselor de apă.

 

Totodată Apa Nova București încurajează consumul responsabil de apă, aplicând tehnici digitale avansate în managementul resurselor de apă care permit pe de o parte obținerea unui randament comparabil cu toate metropolele europene, dar și identificare imediată a oricăror avarii și remedierea acestora în timpi operativi competitivi fapt ce reduce pierderile de apă.

 

  1. Peste 70% din suprafaţa Pământului este acoperită de apă, dar mai puţin de 3% din acest procent este apă dulce. Cea mai mare parte a apei dulci accesibile se află în subteran sau stocată în sol. Mai puţin de 0,3% poate fi găsită în râuri şi lacuri. Ce solutii vom avea daca acest procent se diminuează? Ce face Apa Nova in acest sens? Pune in practica directivele europene?

 

Managementul și gestionarea resurselor de apă pe teritoriul României este realizată de Administrația Națională Apele Române (ANAR) care are ca atribuții: administrarea și gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterană și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse.

Totodata ANAR este autoritatea responsabilă cu autorizarea și licențierea activităților care au impact asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane.

Apa Nova București este operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiului București („Serviciul Public”) în baza Contractului de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat, în calitate de Concesionar, cu Municipiul București, în calitate de Concedent.

Apa Nova respectă toate obligațiile legale ce-i revin inclusiv legislație relevantă a UE, legată direct sau indirect de gestionarea cererii de apă și care stabilește cadre pentru promovarea eficienței resurselor, inclusiv directive precum Directiva privind eficiența energetică. Totodată, tehnologiile de captare și tratare avansare folosite sunt de ultimă generație (Best available Technologies), permițând identificarea imediată a modificărilor apărute în calitatea apei brute fapt ce permite adaptarea rețetelor de tratare pentru o utilizare eficientă de resurse dar și obținerea la ieșirea din filiera de tratare a unei ape de o calitate constantă și care se încadrează permanent în parametrii legali în ceea ce privește calitatea apei. 

Mai mult, Apa Nova București prin cea mai mare investiție realizată pe durata Contractului de Concesiune, a inaugurat în anul 2006 stația de Captare și Tratare Crivina, care a securizat practic accesul la apă potabilă a Bucureștiului, care poate fi acum alimentat în orice combinație posibilă din două surse supraterane: Dâmbovița și Argeș.

 

  1. Într-un singur an, un om obișnuit de la oraș, dintr-o țară dezvoltată, folosește peste 54.020 mc de apă (uz casnic și exterior)? Cat timp ne mai ramane cu acces la apa nelimitat in Romania? Ce recomandari aveti pentru bucuresteni?

 

La acest moment producem pentru București și comunele limitrofe cca 450.000 mc pe zi, iar capacitățile de producție ale stațiilor de potabilizare este mult mai mare, fapt ce este o garanție a posibilității dezvoltării urbane și metropolitane în viitor. Totodată, așa cum am spus anterior Apa Nova București susține consumul responsabil de apă, ca măsură de responsabilitate a noastră a tuturor față de generațiile următoare.

 

Având în vedere că cererea de apă este în creștere în viitor și debitele râurilor sunt în scădere este evident că apa este o resursă limitată. Fiecare dintre noi trebuie să adopte soluții durabile și să facă trecerea de la un simplu consum de resurse la o utilizare responsabilă, eficientă și care să permită regenerarea acestora.

Recomandăm ca apa să fie protejată și utilizată cu responsabilitate și toți factorii implicați să respecte și să aplice legislația aplicabilă în domeniu.

 

4 Datoria noastră este să protejăm resursele de apă, fie că sunt râuri, lacuri, habitate de apă dulce sau bazine subterane. Acest lucru este impus și de legile din România dar şi de cele din Uniunea Europeană. Cum putem fi mai responsabili la nivel național? Ce legi pot fi impuse pentru a urgenta schimbarea acestui comportament, astfel incat apa sa fie utilizata moderat?

 

Conştiinţa publică este necesară pentru mobilizarea unui sprijin efectiv pentru managementul durabil al apelor şi pentru producerea schimbărilor necesare în comportament şi acţiuni, cerute pentru a realiza acestea. În plus, conştiinţa publică şi presiunea care o creează pentru o anumită acţiune pot fi hotărâtoare în susţinerea voinţei politice de a acţiona.

Educația este una dintre direcțiile și preocuparile noastre în acest sens, dorindu-ne să contribuim la creșterea valorii educaționale în comunitățile în care activăm, și nu numai. Apa Nova București și-a asumat responsabilitatea față de părțile interesate și a demarat campania de constientizare „Povești cu Final Fericit” cu scopul de a ajuta la conturarea unui București actual, care este responsabil când vine vorba despre folosirea corectă a sistemului de canalizare. Este important de știut că, consecințele generate de obiceiul românilor de a arunca în canalizare grăsimi solidificate, detergenți, materiale textile etc., sunt poluarea apelor și a mediului înconjurător, care au drept efect dificultăți în procesul de potabilizarea apei pentru localitățile aflate în aval de stația de epurare Glina. Prin urmare, totul trebuie privit ca un sistem, orice acțiune sau inacțiune are o consecință.

Totodată, deoarece puțini sunt cei care cunosc întreg procesul prin care este produsă apa potabilă de care se bucură peste 2 milioane de locuitori ai capitalei, am inaugurat escape room-ul H2Out, cu scopul de a educa publicul în ceea ce privește circuitul pe care îl parcurge apa de la râu până la robinet și cuprinde elemente din procesul de captare, tratare și distribuție a apei. Apa este o resursă finită care trebuie apreciată, povestea camerei și mecanismul „de ieșire” al jocului interactiv transmite jucătorilor eforturile considerabile din spatele oricărui pahar de apă potabilă. De multe ori complexitatea proceselor de producție, tratare și distribuție din spatele fiecărui pahar de apă este o necunoscută pentru consumatori, lucru pe care dorim să îl schimbăm. De aceea, Apa Nova a creat acest instrument neconvențional, o premieră în manieră de comunicare pentru o companie cu un profil și domeniu de activitate precum cel al nostru.

 

  1. Suntem in era tehnologiei, cum ne ajută în diminuarea consumului de apă? Ce soluții ne oferă?

 

Conceptul digital al apei este denumit a patra revoluție industrială.

Digitalizarea proceselor oferă un potențial imens de gestionare a resurselor de apă și servicii mai inteligente și mai eficiente pentru factorii de decizie. Noi utilizăm acum o gamă largă de instrumente IT pentru monitorizarea proceselor, supraveghere și analiză. 

Pornind de la gestionarea datelor de utilitate ca un serviciu găzduit „în cloud”,  tranzacționarea on-line a proceselor de potabilizare și transport a apei, gestionarea datelor prin noi platforme de date on-line și îmbunătațind relațiile și serviciile oferite clienților, aceste tehnologii au dus la creșterea calității serviciilor oferite utilizatorilor.

Totodată utilizăm senzori digitali pentru monitorizarea și înregistrarea permanentă a principalilor indicatori calitativi și tehnologici ai apei, pentru ca mai apoi să utilizăm tehnici de modelare a proceselor și de predicție, pentru a introduce măsuri în timp util în vederea atenuării impactului evenimentelor și a reduce astfel pierderile și costurile.

Apa Nova București a implementat și a dezvoltat un sistem de monitorizare cantitativă și calitativă a apelor uzate tranzitate, prin montarea unor echipamente de măsură a debitului și nivelelor în secțiunile considerate a fi critice. Aceste echipamente transmit informații în timp real, referitoare la parametrii de curgere, facilitând astfel intervenția promptă a echipelor operative, stabilirea și luarea măsurilor ce se impun, mai ales în cazul producerii evenimentelor pluviometrice de mare intensitate.

 

  1. Care sunt inovațiile aplicate de Apa Nova în ceea ce privește managementul resurselor de apă?

În calitate de operator al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiului București ANB aplică principiile economiei circulare care este un element esențial în managementul resurselor de apă și astfel aceasta intervine în diverse etape ale proceselor tehnologice de tratare și distribuție a apei.

Astfel, tratarea apelor uzate pentru a proteja sănătatea publică și mediu, este combinată din ce în ce mai mult cu transformarea apelor uzate în noi resurse.

Totodată, suntem implicați permanent în acțiuni și proiecte ce au drept efect în reducerea impactului activităților noastre asupra mediului între care menționăm reducerea amprentei de carbon, colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor.

 

  1. Expertiza si tehnologiile folosite in Bucuresti pentru potabilizarea apei sunt comparabile cu alte tari europene? Da-ti-ne cateva exemple concrete.

 

ANB utilizează cele mai moderne tehnologii pentru care oferă posibilități precise de monitorizare, previziune și vizualizare pentru factorii de decizie. Apa trece printr-un proces tehnologic amplu de tratare, care presupune captarea și decantarea apei, filtrare, ozonare, clorinare și nu în ultimul rând stocarea și distribuția acesteia. 

Procesele de tratare a apei sunt complet automatizate, monitorizate şi controlate de dispeceratele locale ale uzinelor de tratare printr-un sistem de telegestiune care transmite în timp real datele între centrele de comandă şi punctele de lucru.

Sistemul de telegestiune este format dintr-un ansamblu de echipamente care colectează informaţiile din fiecare punct de lucru, interacţionează cu procesele automatizate culegând date şi dând comenzi, transmit informaţiile între ele pe mai multe căi, pentru a asigura siguranţa în funcţionare.

Totodată la acest moment avem în analiză spre implementare două proiecte ce utilizează cele mai moderne tehnologii:

  • Înlocuirea filierei de clorinare la stația Roșu cu o filieră de electroclorinare.
  • Eficientizarea liniei de biogaz la stația de epurare Glina fapt ce va permite creșterea autonomiei energetice a stației de epurare.