In conditiile in care sunt angajat cu contract de munca la o societate si obtin venituri din prestarea serviciilor ca persoana fizica autorizata, mai trebuie sa platesc contributia la asigurarile sociale de sanatate pentru veniturile respective? Daca da, cum se calculeaza si se plateste?


Lucian Oancea- Bucuresti
In conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii pentru asigurarile de sanatate stabilita sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;


b) veniturilor din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.


c) veniturilor din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b);


d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;


e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a)-d).Dupa cum se observa, nu se prevede ca se excepteaza de la obligativitatea platii contributiei pentru veniturile obtinute din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, daca acestea realizeaza si altfel de venituri pentru care se datoreaza plata contributiei pentru asigurarile de sanatate, respectiv veniturile din salarii.Persoanele care exercita profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra:a) venitului net din activitati independente, determinat ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele ale caror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitatii in partida simpla;


b) normelor de venit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoa-nelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.
In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota de 6,5% se va aplica la norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare pentru impunerea veniturilor respective.

Pentru veniturile realizate din activitati des-fasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, contributia de 6,5% se plateste de persoana care le realizeaza.Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. Dife-rentele ramase de achitat, calculate in raport de decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi.In cazul in care la finele anului se inregistreaza pierderi sau se realizeaza venituri la nivelul fiecarei luni sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia. Acesti contribuabili vor achita diferentele de contributie rezultate din plata trimestriala a unei contributii mai mici decat cea rezultata din aplicarea lunara a cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, in termen de cel mult 60 de zile de la finele anului pentru care s-au efectuat platile trimestriale anticipate.Colectarea contributiilor de la persoanele fi-zice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii, se face in baza declaratiei-model, prevazuta in anexa nr. 1 a Normei metodologice din 2005 privind contributia de asigurari sociale de sanatate, in contul unic deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Declaratia se transmite trimestrial la casele de asigurari de sanatate in termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale de sanatate.
Sunt o persoana fizica autorizata in domeniul prestarilor de servicii. Cum si cand se plateste impozitul aferent veniturilor obtinute?Corina Mocanu – Oradea
Veniturile din prestari de servicii realizate de o persoana fizica se includ in categoria veniturilor din activitati independente, venituri supuse impozitului pe venit, conform reglamentarilor Codului fiscal. Potrivit acestuia, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.Sunt considerate venituri comerciale veniturile din prestari de servicii – altele decat veniturile din profesii libere -, din fapte de comert ale contribuabililor, precum si din practicarea unei meserii. Veniturile din profesii libere sunt veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.In cazul veniturilor obtinute din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, platitorii de venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit in cota de 10% prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite. Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.Contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la aceste prevederi cei care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa. In cazul celor care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, o data cu declaratia speciala, si declaratia estimativa de venit.Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia de a efectua in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabillor, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor potrivit legi. Aceste plati anticipate se stabilesc pe fiecare sursa de venit, organul fiscal luand ca baza de calcul venitul anual estimat, in situatia in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent. La stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit se va utiliza cota de impunere de 16%. Aceste sume se vor achita in 4 rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie.Solicitarea unei noi decizii de plata anticipata se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat.
In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata precizate mai sus, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse in luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie impozitat pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit.In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate. In cazul contribuabililor care obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.Pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului se depune declaratia de venit, o data cu declaratiile speciale. Declaratia de venit este documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii, de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, a venitului net anual impozabil si a impozitului pe venitul anual. Declaratiile speciale sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv si emite o decizie de impunere. Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.