Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman asigura specializarea si perfectionarea personalului cu studii superioare in domeniu.
Art. 2. – Formele de invatamant postuniversitar medical si farmaceutic uman sunt:
a) rezidentiatul;
b) specializarea pentru dobandirea unei alte specialitati;
c) doctoratul;
d) programele pentru obtinerea de competente si supraspecializari;
e) masteratul;
f) educatia medicala continua;
g) cursurile postuniversitare de perfectionare si alte forme prevazute de lege.
Art. 3. – Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman este coordonat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, in conditiile legii, pe baza cerintelor de perfectionare determinate de strategiile programelor nationale de sanatate.
Art. 4. – (1) Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman se desfasoara in institutii de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, in unitati sanitare acreditate si in alte institutii prevazute de lege.
(2) Unitatile sanitare sunt acreditate in acest scop de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea Ministerului Sanatatii si Familiei, pe baza criteriilor de competenta profesionala si a nivelului de dotare tehnico-materiala. Procedura si criteriile de acreditare a unitatilor sanitare in care se desfasoara rezidentiatul se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea institutiilor de invatamant superior medical.
(3) Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman se desfasoara conform programelor de invatamant elaborate de institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, cu avizele Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii si Familiei.
Art. 5. – (1) Rezidentiatul este forma de invatamant postuniversitar specifica in medicina, stomatologie si farmacie, prin care se asigura pregatirea ce permite obtinerea specializarii medicale si farmaceutice, cu o durata cuprinsa intre 3 si 7 ani, in functie de specialitate.
(2) Medicii, medicii stomatologi si farmacistii care sunt admisi in rezidentiat si desfasoara activitatile specifice acestei forme de pregatire sunt numiti rezidenti.
(3) Continutul si durata rezidentiatului se propun de catre institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, in acord cu Directivele sectoriale ale Uniunii Europene, si se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei.
(4) In vederea stabilirii numarului de locuri institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate vor comunica in prealabil Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu minimum un an inainte de data inceperii fiecarui an de pregatire in rezidentiat, numarul de rezidenti care pot fi pregatiti in institutia respectiva, pe fiecare specialitate, pentru anul de rezidentiat respectiv.
(5) Numarul de locuri pentru pregatirea in rezidentiat este stabilit in fiecare an de rezidentiat, pe baza propunerilor formulate de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei. Numarul de locuri din teritoriu se stabileste pe baza numarului de posturi din teritoriu, tinandu-se seama de numarul specialistilor existent in reteaua de asistenta medicala de specialitate, dinamica acestuia, evolutia demografica, mobilitatea globala si regionala si de strategia de dezvoltare a sistemului de sanatate.
(6) Rezidentul participa la activitati specifice in clinicile sau sectiile unde isi desfasoara pregatirea de specialitate, sub indrumarea si supravegherea directa a coordonatorilor sai din institutiile si unitatile acreditate conform art. 4.
Art. 6. – (1) Admiterea la rezidentiat se face prin concurs national organizat in ultimul trimestru al fiecarui an de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, pe baza metodologiei de concurs aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
(2) Conditiile de inscriere la concursul national pentru rezidentiat sunt:
– candidatul are diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
– candidatul este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in grupa de specialitate pentru care candideaza.
(3) Rezultatele concursului national pentru rezidentiat sunt confirmate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
Art. 7. – (1) Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii infiinteaza o comisie comuna de organizare a concursului pentru rezidentiat, sub autoritatea si responsabilitatea Ministerului Sanatatii si Familiei, abilitata sa asigure organizarea concursului.
(2) Comisia comuna de organizare a concursului pentru rezidentiat este formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(3) Componenta si numarul membrilor comisiei comune se aproba anual prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei.
Art. 8. – (1) Admiterea in rezidentiat a personalului didactic incadrat pe functii de preparator la disciplinele clinice si preclinice cu sau fara corespondent in Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala se face in situatia indeplinirii conditiilor de admitere la grupa sau subgrupa de specialitati respectiva.
(2) Doctoranzii cu frecventa pot fi admisi in rezidentiat numai daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).
Art. 9. – Pregatirea in rezidentiat se organizeaza in doua etape:
a) etapa I, de pregatire teoretica, ce are loc numai in clinici universitare, fiind normata ca activitate de invatamant;
b) etapa a II-a, de pregatire practica, ce are loc atat in clinici universitare, cat si in unitati sanitare si farmaceutice de stat sau particulare acreditate.
Art. 10. – (1) Candidatii admisi la concursul national de rezidentiat sunt repartizati de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, pe baza propriilor optiuni, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la concurs, pentru efectuarea stagiilor de pregatire in centre universitare sau in unitati sanitare acreditate, in conformitate cu art. 4, in functie de propunerile institutiilor de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate si de capacitatile de pregatire ale unitatilor sanitare.
(2) Schimbarea specialitatii in care a fost admis rezidentul este posibila printr-un nou concurs de rezidentiat. In cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, daca solicitantul indeplineste conditiile minime la specializarea ceruta.
(3) Lista candidatilor repartizati in universitati, pe specialitati, se comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre Ministerul Sanatatii si Familiei la finalizarea concursului.
Art. 11. – (1) Numarul de rezidenti pentru normarea activitatii de predare este de cel putin 5 pe specializare. In mod exceptional, el poate cobori sub aceasta cifra la propunerea senatului universitatii si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) Finantarea activitatii de pregatire teoretica a rezidentilor admisi pe numarul de locuri stabilit potrivit art. 5 alin. (4), organizata de institutiile de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman, se face din sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe baza de contract, in conditiile prevazute la art. 171 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Activitatea de predare aferenta invatamantului de rezidentiat se cuprinde distinct in statele de functiuni ale catedrelor.r
(4) Institutiile de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, care deruleaza programe de pregatire prin rezidentiat, au obligatia sa organizeze un departament specializat sau o structura care sa raspunda de organizarea si calitatea activitatilor didactice pentru aceste programe.r
Art. 12. – (1) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute in fata unei comisii de specialisti propuse de catre institutiile de invatamant superior, societatile profesionale, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania si numite prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii.r
(2) Absolventii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare in primii 2 ani de la absolvire.r
(3) Stagiul de rezidentiat poate fi intrerupt la solicitarea rezidentului si cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei, in conditiile respectarii contractului individual de munca.r
(4) Dupa promovarea examenului prevazut la alin. (1) rezidentilor li se elibereaza certificatul de medic specialist, medic stomatolog specialist si, respectiv, de farmacist specialist, de catre Ministerul Sanatatii si Familiei.r
(5) Calitatea de medic specialist sau de farmacist specialist este dovedita de certificatul eliberat conform alin. (4).r
Art. 13. – (1) Diplomele, certificatele si alte documente emise de autoritatile si organismele competente ale unui stat membru al Uniunii Europene sau din tarile din Spatiul Economic European (S.E.E.), care atesta specializarea medicilor si stomatologilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai Spatiului Economic European (S.E.E.) in una dintre specialitatile recunoscute de catre statele membre ale Uniunii Europene, specialitate existenta in Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala, sunt recunoscute de Ministerul Sanatatii si Familiei ca certificat de medic specialist, respectiv de stomatolog specialist.r
(2) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European (S.E.E.) isi pot desfasura activitatea in Romania pe baza diplomei de farmacist eliberate de autoritatile si organismele competente ale unui stat membru al Uniunii Europene sau din tarile din Spatiul Economic European (S.E.E.), echivalata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si recunoscuta de Ministerul Sanatatii si Familiei din Romania, conform legii.r
(3) Stagiile de specializare efectuate in afara Romaniei, cu exceptia statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European (S.E.E.), se echivaleaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei cu stagiul de rezidentiat prevazut de legislatia din Romania, daca pentru specializarea respectiva durata si programele de studiu sunt echivalente. Certificatele de medic, de stomatolog si, respectiv, de farmacist specialist se obtin in acest caz dupa promovarea examenului de specialitate in Romania.r
Art. 14. – (1) Pregatirea prin rezidentiat se poate face si cu taxa, atat de catre cetatenii romani, cat si de catre cetatenii straini, in afara locurilor care se sustin de la bugetul de stat, stabilite conform art. 5 alin. (4).r
(2) Numarul locurilor cu taxa se stabileste anual, pe specialitati, la propunerea senatelor universitare, si se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii.r
Art. 15. – Masteratul si doctoratul se desfasoara conform legii.r
Art. 16. – (1) A doua specialitate se poate obtine, numai in regim cu taxa:r
a) prin sustinerea unui nou concurs national pentru rezidentiat si cu parcurgerea programei de pregatire, daca specialitatea nu este inrudita cu prima specialitate pentru care solicitantul are certificat;r
b) fara sustinerea concursului national pentru rezidentiat, dar cu parcurgerea integrala a stagiului de pregatire, daca specialitatea este inrudita cu cea pentru care solicitantul are certificat, cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei si a Ministerului Educatiei si Cercetarii.r
(2) Lista specialitatilor inrudite se stabileste de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin ordin comun, pe baza Nomenclatorului specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala.r
Art. 17. – (1) Competenta reprezinta o forma de pregatire postuniversitara in domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice, complementare unor specialitati medico-farmaceutice.r
(2) Supraspecializarea reprezinta o forma de instruire postuniversitara suplimentara, aprofundata, in domenii conexe specialitatii de baza, si se obtine numai de catre medicii specialisti sau primari dupa efectuarea unui program de pregatire aprobat de Ministerul Sanatatii si Familiei si dupa promovarea examenului final.r
(3) Competentele sau supraspecializarile aferente fiecarei specialitati medico-farmaceutice sunt stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei si sunt cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala. Durata si continutul programelor de pregatire pentru obtinerea de competente sau supraspecializari sunt aprobate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei la propunerea institutiilor de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate.r
Art. 18. – Programele de pregatire in vederea dobandirii de competente si supraspecializari se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, prin institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, care organizeaza si examenele de obtinere a competentelor sau supraspecializarilor si elibereaza certificatele de absolvire.r
Art. 19. – Competentele si supraspecializarile obtinute in strainatate pot fi recunoscute de Ministerul Sanatatii si Familiei.r
Art. 20. – (1) Educatia medicala continua cuprinde totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate personalului care lucreaza in domeniul medical si farmaceutic uman, in vederea dobandirii/imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini necesare cresterii calitatii asistentei medicale si nivelului de performanta in domeniul respectiv.r
(2) Educatia medicala continua este organizata de catre Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, Academia de stiinte Medicale in colaborare cu institutii de invatamant superior acreditate si este coordonata de Ministerul Sanatatii si Familiei.r
(3) Programele nationale de educatie medicala continua sunt avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei.r
Art. 21. – (1) Invatamantul superior universitar si postuniversitar medico-farmaceutic uman se desfasoara in spitale, institute, centre de diagnostic si tratament, in sectii cu paturi, in laboratoare si in cabinete. Clinicile universitare sunt sectii clinice de spital in care sunt organizate catedre sau discipline universitare.r
(2) Invatamantul farmaceutic se desfasoara in clinici, laboratoare, farmacii publice sau de spital si in unitati de cercetare si/sau productie de medicamente, agreate de institutiile de invatamant superior.r
(3) Unitatile clinice universitare se infiinteaza, la propunerea institutiei de invatamant superior, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei. Intr-o unitate clinica universitara activitatea de invatamant este sustinuta de o singura institutie de invatamant superior sau, dupa caz, de o singura facultate cu profil medico-farmaceutic uman.r
(4) Desfiintarea unei unitati clinice universitare se poate face numai prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea institutiei de invatamant superior.r
(5) Intr-o unitate clinica universitara intreaga activitate de invatamant, asistenta medicala si cercetare stiintifica este condusa de seful clinicii.r
(6) Pozitia de sef de clinica se ocupa de cadrele didactice universitare cu cel mai inalt grad universitar, pe baza hotararii senatului universitatii. seful de clinica poate fi numit sef de sectie/sef de laborator, la propunerea senatului universitatii, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.r
Art. 22. – Medicii si farmacistii cu functie didactica din unitatile clinice universitare, salariati ai institutiei de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman, pot primi din partea unitatii sanitare in care isi desfasoara activitatea integrata clinic o indemnizatie de activitate clinica reprezentand cel putin echivalentul unei jumatati de norma corespunzatoare gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv farmaceutica, cu exceptia rezidentilor.r
Art. 23. – Institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman vor dimensiona formatiile de studiu astfel incat numarul de studenti si rezidenti care activeaza concomitent intr-o unitate clinica universitara sa fie corelat cu capacitatea de acordare a asistentei medicale.r
Art. 24. – (1) Spatiile din spitale vor fi folosite pentru invatamant universitar si postuniversitar acreditat de stat, fara plata. Institutiile de invatamant superior particular care au specializari cu profil medico-farmaceutic uman pot incheia contracte de inchiriere, cu aprobarea ministrului sanatatii si familiei, conform legislatiei in vigoare.r
(2) Dotarile din spitale, indiferent de provenienta, sunt folosite fara plata si pentru procesul de invatamant de stat acreditat, cu profil medico-farmaceutic uman.r
Art. 25. – (1) Cursurile postuniversitare de perfectionare sunt organizate de institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, cu consultarea Ministerului Sanatatii si Familiei, a Colegiului Medicilor din Romania, respectiv a Colegiului Farmacistilor din Romania.r
(2) Pregatirea, durata si continutul programelor se stabilesc de catre institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, in cadrul unui program national coordonat de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al Colegiului Farmacistilor din Romania.r
Art. 26. – (1) Taxele de instruire pentru formele de pregatire profesionala – rezidentiat cu taxa, competente, supraspecializari, cursuri postuniversitare, educatie medicala continua – sunt suportate de catre beneficiari sau angajatorii acestora.r
(2) Taxele de instruire prevazute la alin. (1) se constituie ca venituri proprii extrabugetare, se propun si se aproba de catre institutiile organizatoare.r
(3) Coordonarea activitatii de pregatire postuniversitara se face de catre Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 537/2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei si pentru infiintarea Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.r
Art. 27. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii si Familiei vor elabora si vor aproba prin ordin comun metodologia de aplicare a prezentei hotarari.r
Art. 28. – Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor unitatilor medico-sanitare cu activitate structurata de invatamant universitar si postuniversitar medical si farmaceutic uman.r
r
PRIM-MINISTRUr
ADRIAN N~STASEr
r
tContrasemneaza:r
tMinistrul educatiei si cercetarii,r
tEcaterina Andronescur
tMinistrul sanatatii si familiei,r
tDaniela Bartosr
tMinistrul muncii si solidarita