Articol unic. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 16 ianuarie 2003. Nr. 31.

ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

CAPITOLUL I
Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului

Art. 1. – (1) Faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor, care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(2) In cazierul fiscal al persoanei juridice se inscriu si faptele stabilite in sarcina subunitatilor sale fara personalitate juridica, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru si altele asemenea.
(3) In certificatul de cazier fiscal se inscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra carora nu s-au exercitat in termenul legal caile de atac sau cele asupra carora s-au pronuntat hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
CAPITOLUL II
Procedura de solicitare si de eliberare a
certificatului de cazier fiscal

Art. 2. – (1) Contribuabilii au dreptul sa solicite si sa obtina certificate de cazier fiscal continand datele inscrise in cazierul fiscal propriu, in conditiile prevazute de lege.
(2) La solicitarea expresa a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in forma simplificata, care sa ateste numai daca acestia figureaza sau nu figureaza in evidenta cazierului fiscal.
(3) Certificatul de cazier fiscal se elibereaza numai la cererea scrisa a contribuabililor sau a reprezentantilor acestora, depusa la organul fiscal competent.
(4) Prin organ fiscal competent se intelege directia generala a finantelor publice a judetului sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, resedinta ori sediul contribuabilul, dupa caz.
(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune personal sau prin reprezentant, pe baza de procura, pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal propriu.
(6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre reprezentantul legal al acestora.
(7) Pentru contribuabilii asociatii fara personalitate juridica cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre unul dintre asociati, pe baza imputernicirii date de ceilalti asociati sau de reprezentantul acestora.
(8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezinta in mod obligatoriu actul de identitate si/sau imputernicirea, dupa caz, iar in cazul persoanelor juridice, si actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.
Art. 3. – (1) Solicitarea eliberarii certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispozitie in mod gratuit contribuabilului de catre organul fiscal competent.
(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei extrajudiciare de timbru, prevazuta de lege.
(3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunica solicitantului data dupa care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal in interiorul termenului prevazut de lege.
Art. 4. – (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnatura, cu conditia prezentarii actului de identitate si a imputernicirii, dupa caz.
(2) O data cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva imputernicirea in original, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal si copia certificatului de cazier fiscal.
Art. 5. – Certificatul de cazier fiscal se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata din cadrul serviciului de specialitate si se semneaza de conducatorul organului fiscal competent.
Art. 6. – (1) In cazul in care datele inscrise in cazierul fiscal nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal.
(2) Cererea de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal, insotita de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent si va urma procedura stabilita pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fara perceperea taxei de timbru.
(3) Actele doveditoare se anexeaza la cererea de rectificare, in copie certificata de organul fiscal competent pe baza prezentarii actelor originale sau in copie legalizata.
Art. 7. – (1) Modul de solutionare a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal se comunica in scris contribuabilului.
(2) In cazul admiterii in totalitate sau in parte a cererii se elibereaza un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate.
(3) In cazul solutionarii partiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre mentiunile inscrise in cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.
(4) O data cu instiintarea asupra modului de solutionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi instiintat si asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.
Art. 8. – (1) In cazul respingerii sau solutionarii partiale a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal contribuabilii pot sa depuna contestatie la tribunal – sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au sediul/domiciliul/resedinta, potrivit legii.
(2) In caz de admitere a contestatiei in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal si va elibera un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.
(3) Contribuabilul va fi instiintat asupra datei la care sa se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

CAPITOLUL III
Procedura de solicitare si de eliberare a informatiilor din
cazierul fiscal catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4)
si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001

Art. 9. – (1) Informatiile referitoare la datele inscrise in cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, se furnizeaza numai la cererea motivata in scris, care va cuprinde temeiul potrivit caruia sunt necesare informatiile respective.
(2) Solicitarile de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de catre autoritatile mai sus mentionate, cuprind in mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului.
(3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de catre organele de urmarire penala si instantele judecatoresti, precum si de catre autoritatile fiscale internationale, pe baza de reciprocitate.
Art. 10. – Organul fiscal are obligatia sa solutioneze, in termen de 15 zile de la data inregistrarii, solicitarea de furnizare de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicari scrise solicitantului, semnata de directorul general.

CAPITOLUL IV
Procedura de inscriere a datelor in cazierul
fiscal si in evidenta operativa

Art. 11. – Inscrierea si actualizarea datelor in cazierul fiscal se fac numai pe baza de documente justificative.
Art. 12. – (1) In scopul inscrierii datelor in cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de inscriere a faptelor in cazierul fiscal. Se va completa cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.r
(2) Fisele prevazute la alin. (1) se completeaza numai cu date referitoare la faptele asupra carora s-au pronuntat organele competente definitiv/irevocabil si se transmit organelor fiscale competente.r
(3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale vor comunica, in timp util, organelor de control solutiile pronuntate in dosarele prin care s-au solutionat definitiv/irevocabil de catre instantele de judecata plangerile impotriva proceselor-verbale de control, in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.r
(4) Fisele de inscriere a faptelor in cazierul fiscal se intocmesc de catre:r
a) organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, astfel:r
– in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de contestare, pentru actele ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;r
– in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice;r
b) organele cu atributii de control din afara Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la data la care au luat cunostinta ca asupra faptelor ce urmeaza sa fie inscrise in cazierul fiscal s-au pronuntat organele competente definitiv/irevocabil.r
Art. 13. – (1) In scopul actualizarii datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal.r
(2) Fisele de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal se intocmesc de catre compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:r
a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazierul fiscal;r
b) listele primite saptamanal de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;r
c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de directorul general.