In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 2 lit. c), al art. 77 si 78 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – (1) Regia Autonoma „Monitorul Oficial” are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora, anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta.
(2) In cazul prevazut la art. 31 alin. (4) din ordonanta Regia Autonoma „Monitorul Oficial” are obligatia de a publica anuntul de participare, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.
Art. 2. – (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevazute la art. 1 trebuie sa fie facuta de autoritatea contractanta, printr-o solicitare adresata in scris Regiei Autonome „Monitorul Oficial”; solicitarea trebuie sa fie semnata de persoane autorizate de autoritatea contractanta si trebuie sa indice si temeiul legal de publicare.
(2) Eventualele modificari ale anunturilor, transmise ulterior solicitarii de publicare, determina prelungirea in mod corespunzator a termenelor de publicare prevazute la art. 1.
Art. 3. – Regia Autonoma „Monitorul Oficial” are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data publicarii anunturilor prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din ordonanta.
Art. 4. – Anunturile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 din ordonanta trebuie sa contina cel putin informatiile specificate in anexele nr. 1-7, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.
Art. 5. – Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 iulie 2000.
A. Achizitia publica de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
2. Natura si cantitatea produselor care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
3. Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (daca sunt cunoscute)
4. Alte informatii
5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publica de lucrari
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
2. a) Amplasamentul lucrarii
b) Natura si cerintele de executie si, in cazul in care lucrarea este impartita in mai multe obiecte distincte, caracteristicile esentiale ale acestor obiecte
c) Estimarea gamei costurilor aferente executiei (daca este posibil)
3. a) Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrari (daca sunt cunoscute)
b) Data aproximativa stabilita pentru inceperea lucrarii (daca este cunoscuta)
c) Calendarul aproximativ pentru executia lucrarii (daca este cunoscut)
4. Conditiile de finantare a lucrarii si de revizuire a preturilor si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza (daca sunt cunoscute)
5. Alte informatii
6. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publica de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
3. Datele aproximative stabilite in vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (daca sunt cunoscute)
4. Alte informatii
5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.