Veniturile încasate la bugetul general consolidat au fost în sumă de 150,5 miliarde lei, cu 4,9% mai mult, în termeni nominali, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

creşterea încasărilor în perioada raportată s-a înregistrat în principal la impozitele pe bunuri şi servicii, respectiv taxa pe valoare adăugată (+13,2%) şi accize (+10,7%), precum şi la venituri nefiscale (+18,5%).

decalaje importante se meţin la încasările din impozitul pe venit (- 3,5%), impozitul pe profit (- 5,6%), contibuţii de asigurari sociale (- 5,7%);

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate s-au dublat faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 3,7 miliarde lei faţă de 1,9 miliarde lei.
Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 177,3 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 2,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Creşterea s-a înregistrat în principal la dobânzi (+ 22%), ca urmare a finanţării deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi, programe cu finanţare UE (+194%), asistenţă socială (+7,5%).
De asemenea cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 0,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009, ca urmare a majorării cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sănătate pentru plata arieratelor.
La nivelul administraţiilor locale creşterea cheltuielilor cu bunuri şi servicii faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent se datorează preluării finanţării activităţii Camerelor Agricole, începând cu luna martie 2010, precum şi ca urmare a descentralizării unităţilor sanitare prin preluarea acestora începând cu luna iulie 2010 de către autorităţile administraţiei publice locale.
Cheltuielile de personal se menţin sub cele înregistrate în aceeaşi perioadă din anul precedent cu 8,5%.
Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi programe de investiţii finanţate din surse interne şi externe, au fost la sfârşitul lunii noiembrie în sumă de 26,8 miliarde lei, respectiv 5,2% din PIB.