Banca Nationala a Romaniei

Circulara nr. 26/din 20 noiembrie 2001 pentru modificarea si
completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 11, 12 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si avand in vedere angajamentele asumate prin Documentul de pozitie al Romaniei pentru capitolul 4 – Libera circulatie a capitalurilor, deschis in cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeana,

Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

Art. I. – Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 1.3 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.3. Valuta – moneda nationala a altui stat, moneda unica a unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse, cum ar fi Drepturile Speciale de Tragere.”
2. Punctul 1.5 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.5. Credite legate de comertul international – credite acordate pe baza de contract in cursul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii sub forma de avansuri, plati in rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de marfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea marfurilor/prestarea serviciului, credit furnizor, indiferent daca s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati si finantarea unor astfel de credite de catre un tert; in aceasta categorie se includ si operatiunile de factoring.”
3. Punctul 1.6 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.6. Credite si imprumuturi financiare – finantari de orice natura acordate pe baze contractuale de catre un creditor debitorului, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale in care nu participa un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fata de un tert; in aceasta categorie se includ si imprumuturile ipotecare, creditul de consum, operatiunile de leasing financiar.”
4. Punctul 1.7 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.7. Termenul creditului/imprumutului – durata pe care se acorda creditul/imprumutul, stabilita prin contract, ori, in lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada dintre data semnarii contractului de credit si data achitarii de catre debitor a obligatiei asumate – data livrarii marfii/prestarii serviciului ori, dupa caz, data ultimei rambursari; din punct de vedere al termenului creditele si imprumuturile ori alte angajamente se clasifica astfel:
a) pe termen scurt – cand termenul este pana la un an inclusiv;
b) pe termen mediu – cand termenul este cuprins intre un an si 5 ani;
c) pe termen lung – cand termenul este mai mare de 5 ani.”
5. Dupa punctul 1.8 al articolului 1 se introduce punctul 1.81 cu urmatorul cuprins:
„1.81 Bursa – piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare, oficial recunoscuta in tara in care aceasta functioneaza; aceasta categorie include si piata valorilor necotate la bursa, denumita si piata over-the-counter.”
6. Punctul 1.12 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.12. Investitie directa – investitie de orice natura efectuata in scopul stabilirii sau al mentinerii de legaturi economice durabile, inclusiv finantarea acestei investitii, si care se realizeaza, fara a se limita la acestea, prin urmatoarele modalitati:
a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitati apartinand integral persoanei care furnizeaza capitalul sau achizitionarea integrala a unei entitati deja existente;
b) participarea intr-o entitate noua sau intr-una existenta in scopul stabilirii ori al mentinerii de legaturi economice durabile;
c) acordarea de credite si imprumuturi pe termen lung in scopul stabilirii ori al mentinerii de legaturi economice durabile;
d) acordarea de credite, indiferent de termen, pentru finantarea unei investitii proprii realizate in una dintre modalitatile prevazute la lit. a) sau b);
e) reinvestirea profitului in scopul mentinerii unei legaturi economice durabile.”
7. Punctul 1.13 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.13. Legaturi economice durabile – relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entitati sau care sa permita participarea efectiva la administrarea sau la controlul entitatii respective; in aceasta categorie se includ si relatiile decurgand dintr-un aranjament incheiat in scopul participarii la profitul realizat din desfasurarea unei activitati economice.”
8. Dupa punctul 1.16 al articolului 1 se introduc punctele 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166 si 1.167 cu urmatorul cuprins:
„1.161. Investitii imobiliare – achizitionarea de cladiri si terenuri, construirea de cladiri, in scop de castig sau folosinta personala; in aceasta categorie se includ si investitiile efectuate in scopul aratat, prin care se dobandeste un drept de uz ori de uzufruct asupra unui imobil.
1.162. Operatiuni cu valori mobiliare tranzactionate in mod curent pe piata de capital – operatiuni cu actiuni sau cu alte titluri de natura participativa, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadenta initiala, de regula mai mare de un an.
1.163. Operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate in mod curent pe piata monetara – operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadenta initiala de regula mai mica de un an.
1.164. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC – operatiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la alte entitati, cu sau fara personalitate juridica, constituite in scopul realizarii de investitii colective in:
a) valori mobiliare tranzactionate in mod curent pe piata de capital;
b) valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate in mod curent pe piata monetara;
c) alte active.
1.165. Garantii – tranzactii din care rezulta constituirea unei ipoteci sau a unui gaj, fideiusiunea, avalul si alte modalitati de garantare a efectuarii platii sau a executarii unei alte obligatii contractuale, inclusiv garantiile acordate de terti.
1.166. Operatiuni de schimb valutar – tranzactii constand in cumpararea si vanzarea de valuta contra monedei nationale sau contra altei valute.
1.167. Asistenta tehnica – asistenta legata de producerea si distribuirea de marfuri si servicii, in toate stadiile, acordata pe o perioada limitata in functie de scopul specific al unei asemenea asistente si care include, fara a se limita la: vizite ale expertilor, intocmirea de proiecte, supravegherea productiei, studii de piata, pregatirea personalului.”
9. Punctul 1.17.1 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„1.17.1. Curente – operatiuni valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg, fara a se limita la acestea, din:
a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediata;
b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, cum ar fi: impozite si taxe – cu exceptia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, cheltuieli de judecata, amenzi, asistenta tehnica, sume decurgand din drepturile de asigurari sociale, inclusiv pensii, intr-un sistem public sau privat, castiguri din jocuri de noroc, prime si indemnizatii decurgand din contracte de asigurare/reasigurare – cu exceptia asigurarilor de viata si de credite -, leasing operational, cheltuieli cu intretinerea proprietatilor detinute in alt stat, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;r
c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobanzi, chirii etc. provenind din operatiuni de capital;r
d) remiteri de sume moderate*) reprezentand cheltuieli curente ce decurg din obligatii legale de intretinere a membrilor familiei – sot, sotie, copii ori alte persoane aflate in intretinere;r
e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor de capital, facute de rezidenti deplasati in strainatate in scop de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la prieteni, misiuni, intalniri, conferinte, ingrijirea sanatatii, educatie, religie.”r
10. Punctul 1.17.2.2 al articolului 1 se abroga.r
11. Punctul 1.17.2.3 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.3. Investitii imobiliare – altele decat cele prevazute la pct. 1.17.2.1 – investitii in bunuri imobile afectate unei investitii directe:r
a) in Romania ale nerezidentilor;r
b) in strainatate ale rezidentilor.”r
12. Punctul 1.17.2.4 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.4. Operatiuni cu valori mobiliare tranzactionate in mod curent pe piata de capital neincluse la pct. 1.17.2.1 – investitii directe, la pct. 1.17.2.5 – operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate in mod curent pe piata monetara ori la pct. 1.17.2.6 – operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC:r
a) admiterea valorilor mobiliare romanesti pe o piata de capital straina prin:r
a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;r
a2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;r
b) admiterea valorilor mobiliare straine pe piata de capital romaneasca prin:r
b1) emisiune prin oferta publica sau vanzarea de catre emitent, in mod direct ori printr-un intermediar;r
b2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;r
c) tranzactii ale nerezidentilor cu valori mobiliare romanesti pe piata de capital:r
c1) achizitionare de valori mobiliare romanesti tranzactionate la bursa;r
c2) achizitionare de valori mobiliare romanesti tranzactionate in afara bursei;r
d) tranzactii ale rezidentilor cu valori mobiliare straine pe piata de capital:r
d1) achizitionare**) de valori mobiliare straine tranzactionate la bursa;r
d2) achizitionare**) de valori mobiliare straine tranzactionate in afara bursei.”r
13. Punctul 1.17.2.5 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.5. Operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate in mod curent pe piata monetara:r
a) admiterea valorilor mobiliare si a altor instrumente romanesti pe o piata monetara straina prin:r
a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar, pe o piata monetara;r
a2) acces pe o piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;r
b) admiterea valorilor mobiliare straine pe piata monetara romaneasca prin:r
b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;r
b2) acces pe piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;r
c) tranzactii – achizitionare – ale nerezidentilor cu valori mobiliare si alte instrumente romanesti pe piata monetara;r
d) tranzactii – achizitionare**) – ale rezidentilor cu valori mobiliare si cu alte instrumente straine pe piata monetara.”r
14. Punctul 1.17.2.6 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.6. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC:r
a) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv – OPC romanesti pe o piata de capital straina prin:r
a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;r
a2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;r
b) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv – OPC straine pe piata de capital romaneasca prin:r
b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct ori printr-un intermediar;r
b2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice;r
c) tranzactii ale nerezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC romanesti pe piata de capital:r
c1) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC romanesti tranzactionate la bursa;r
c2) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC romanesti tranzactionate in afara bursei;r
d) tranzactii ale rezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC straine pe piata de capital:r
d1) achizitionarea**) de unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC straine tranzactionate la bursa;r
d2) achizitionarea**) de unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC straine tranzactionate in afara bursei.”r
15. Punctul 1.17.2.7 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.7. Credite legate de comertul international in care participa un rezident:r
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;r
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.”r
16. Punctul 1.17.2.8 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.8. Creditele si imprumuturile financiare neincluse la pct. 1.17.2.1 – investitii directe, la pct. 1.17.2.7 – credite legate de comertul international in care participa un rezident si la pct. 1.17.2.14 lit. a) – imprumuturi cu caracter personal:r
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;r
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.”r
17. Punctul 1.17.2.9 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.9. Garantii:r
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;r
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.”r
18. Punctul 1.17.2.12 al articolului 1 se abroga.r
19. Punctul 1.17.2.13 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.13. Transferurile aferente derularii contractelor de asigurare de viata si de credit – transferuri de capital reprezentand prime, anuitati, sume asigurate, indemnizatii, decurgand din:r
a) contracte de asigurare de viata si de credit, incheiate intre rezidenti si societati de asigurare nerezidente;r
b) contracte de asigurare de viata si de credit, incheiate intre societati de asigurare rezidente si nerezidenti;r
c) alte transferuri decurgand din contracte de asigurare.”r
20. Punctul 1.17.2.14 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.14. Transferuri de capital cu caracter personal:r
a) imprumuturi;r
b) cadouri si donatii;r
c) dote;r
d) mosteniri si legate;r
e) achitarea de catre imigranti a datoriilor in tara in care au avut stabilita anterior resedinta;r
f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate, in cazul emigrarii acestora, in perioada premergatoare plecarii, la data instalarii sau pe perioada sederii in strainatate;r
g) transferuri de sume reprezentand economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii in Romania, avand ca destinatie tara in care au avut stabilita anterior resedinta.”r
21. Dupa punctul 1.17.2.14 al articolului 1 se introduce punctul 1.17.2.141 cu urmatorul cuprins:r
„1.17.2.141. Import si export fizic de active financiare:r
a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;r
b) instrumente de plata.”r
22. Punctul 1.17.2.15 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:r
„1.17.2.15. Alte miscari de capital:r
a) impozite si taxe aferente mostenirilor;r
b) despagubiri rezultate din operatiuni de capital;r
c) restituiri de sume in cazul anularii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgand din operatiuni de capital;r
d) transferuri de sume rezultand din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala – patente, desene, marci, inventii;r
e) transferuri de sume in valuta reprezentand prestari de servicii, neincluse la pct. 1.17.2.10 – operatiuni in conturi curente;r
f) alte transferuri de natura operatiunilor de capital, care nu pot fi incadrate in categoriile prevazute la pct. 1.17.2.”r
23. Punctul 1.20 va avea urmatorul cuprins:r
„1.20. Piata valutara – piata pe care sunt executate, oricand in cursul unei zile de tranzactionare, operatiuni de schimb valutar la cursuri de schimb determinate – cotate – liber de intermediari autorizati.”r
24. Dupa articolul 1 se introduce articolul 11 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 11). – Operatiunile valutare, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.1 si 1.17.2, realizate de persoane fizice si entitati cu sau fara personalitate juridica, vor fi interpretate intr-un sens larg, astfel incat acestea sa acopere, dupa caz, si fara a fi limitative:r
a) incheierea si derularea tranzactiilor, dar si transferurile decurgand din acestea;r
b) accesul la toate tehnicile financiare disponibile pe piata pentru realizarea unei anumite operatiuni – tranzactii la vedere sau la termen, tranzactii swap, tranzactii cu optiuni, deschiderea conturilor si plasarea fondurilor in conturi, tranzactii forward cu valuta in conturi;r
c) lichidarea sau cesionarea activelor dobandite in urma investitiilor sau a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;r
d) rambursarea creditelor si imprumuturilor.”r
25. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 5. – Regimul operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, este cel prevazut in prezentul regulament, cu exceptia cazului in care printr-o lege speciala ori printr-un act normativ dat in aplicarea legii se instituie un regim derogatoriu.r
Sunt supuse autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei urmatoarele operatiuni de capital, daca acestea nu sunt de natura datoriei publice externe;r
a) admiterea valorilor mobiliare si a unitatilor organismelor de plasament colectiv – OPC straine pe piata de capital romaneasca, prevazuta la pct. 1.17.2.4 lit. b) si la pct. 1.17.2.6 lit. b);r
b) tranzactii ale rezidentilor cu valori mobiliare si unitati ale organismelor de plasament – OPC straine, prevazute la pct. 1.17.2.4 lit. d) si la pct. 1.17.2.6 lit. d);r
c) operatiuni cu valori mobiliare si cu alte instrumente tranzactionate in mod curent pe piata monetara, prevazute la pct. 1.17.2.5 lit. a)-d);r
d) credite si imprumuturi financiare acordate de rezidenti nerezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.8 lit. b), mai putin operatiunile de leasing financiar pe termen scurt;r
e) credite si imprumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.8 lit. a);r
f) garantii acordate de rezidenti nerezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. b);r
g) operatiuni in conturi curente si de depozit deschise de rezidenti in strainatate, prevazute la pct. 1.17.2.10 lit. b) si la pct. 1.17.2.11 lit. b);r
h) operatiuni in conturi de depozit in lei deschise de nerezidenti in Romania, prevazute la pct. 1.17.2.11 lit. a1);r
i) transferuri de capital cu caracter personal reprezentand imprumuturi acordate de rezidenti nerezidentilor, prevazute la pct. 1.17.2.14 lit. a);r
j) importul si exportul de active financiare – instrumente de plata sub forma de numerar, prevazute la pct. 1.17.2.14A lit. b).r
Procedura de autorizare a operatiunilor de capital prevazute la alin. 2 si documentatia necesara sunt prevazute in Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital – N.R.V.3, in Normele privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor – N.R.V.5 si, respectiv, in Normele privind sumele in numerar in valuta si in moneda nationala (leu) care pot fi introduse si scoase in/din Romania – N.R.V.7. In cazul transferurilor cu caracter personal reprezentand imprumuturi acordate de rezidenti nerezidentilor se aplica in mod corespunzator prevederile referitoare la credite si imprumuturi financiare.r
In scopul evidentei statistice operatiunile de capital din care rezulta obligatii externe derivand din angajamente cu termene mai mari de un an, altele decat cele de natura datoriei publice externe, se inregistreaza la Banca Nationala a Romaniei in Registrul datoriei private externe a Romaniei.”r
26. Dupa articolul 5 se introduce articolul 51 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 51. – Fac exceptie de la prevederile de autorizare prevazute la art. 5 alin. 2 bancile, pentru urmatoarele operatiuni de capital efectuate in nume si in cont propriu:r
a) tranzactii cu valori mobiliare si alte instrumente pe piata monetara, prevazute la pct. 1.17.2.5 lit. d);r
b) acordarea de garantii prevazute la pct. 1.17.2.9 lit. b), mai putin garantiile acordate in favoarea nerezidentilor in cazuri nelegate direct de comertul international sau de miscari internationale de capital ori in care nici un rezident nu participa la operatiunea de baza garantata;r
c) operatiuni in conturi curente si de depozit in valuta, deschise in strainatate, prevazute la pct. 1.17.2.10 lit. b) si la pct. 1.17.2.11 lit. b);r
d) credite si imprumuturi financiare pe termen scurt, prevazute la pct. 1.17.2.8 lit. b).”r
Art. II. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizarii urmatoarele operatiuni de capital:r
a) investitii directe in strainatate ale rezidentilor – pct. 1.17.2.1 lit. b) din regulament;r
b) investitii imobiliare in strainatate ale rezidentilor – pct. 1.17.2.3 lit. b) din regulament;r
c) admiterea valorilor mobiliare si a unitatilor organismelor de plasament colectiv – OPC romanesti pe o piata de capital straina – pct. 1.17.2.4 lit. a) si pct. 1.17.2.6 lit. a) din regulament;r
d) credite legate de comertul international, pe termen mediu si lung, acordate de rezidenti nerezidentilor – pct. 1.17.2.7 lit. b) din regulament;r
e) garantii acordate de nerezidenti rezidentilor – pct. 1.17.2.9 lit. a) din regulament;r
f) transferuri aferente derularii contractelor de asigurare – pct. 1.17.2.13 din regulament;r
g) transferuri de capital cu caracter personal reprezentand imprumuturi pe termen scurt acordate de nerezidenti rezidentilor – pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament;r
h) transferuri de capital cu caracter personal reprezentand cadouri si donatii, dote, mosteniri si legate, transferuri de active ale emigrantilor – pct. 1.17.2.14 lit. b), c), d) si f) din regulament;r
i) import si export fizic de active financiare – valori mobiliare si alte titluri negociabile si instrumente de plata, mai putin cele sub forma de numerar – pct. 1.17.2.141 lit. a) si b) din regulament;r
j) alte miscari de capital – pct. 1.17.2.15 lit. a)-c), e) si f) din regulament.r
Art. III. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 nu se mai supun autorizarii urmatoarele operatiuni de capital:r
a) tranzactii ale rezidentilor cu valori mobiliare si cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – OPC straine – pct. 1.17.2.4 lit. d) si pct. 1.17.2.6 lit. d) din regulament;r
b) credite si imprumuturi financiare pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidentilor – pct. 1.17.2.8 lit. a) din regulament;r
c) credite si imprumuturi financiare si imprumuturi cu caracter personal, acordate de rezidenti nerezidentilor – pct. 1.17.2.8 lit. b) si pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament;r
d) garantii acordate de rezidenti nerezidentilor – pct. 1.17.2.9 lit. b) din regulament.r
Art. IV. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai supun autorizarii urmatoarele operatiuni de capital:r
a) admiterea valorilor mobiliare si a unitatilor organismelor de plasament colectiv – OPC straine pe piata de capital romaneasca – pct. 1.17.2.4 lit. b) si pct. 1.17.2.6 lit. b) din regulament;r
b) operatiunile in conturi de depozit in lei deschise de nerezidenti in Romania – pct. 1.17.2.8 lit. a1) din regulament;r
c) importul si exportul de active financiare – instrumente de plata sub forma de numerar – pct. 1.17.2.14A lit. b) din regulament.r
Art. V. – Pana cel tarziu la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana nu se vor mai supune autorizarii urmatoarele operatiuni de capital:r
a) operatiunile cu valori mobiliare si cu alte instrumente tranzactionate in mod curent pe piata monetara – pct. 1.17.2.5 lit. a)-d) din regulament;r
b) operatiunile in conturi curente si conturi de depozit, deschise de rezidenti in strainatate – pct. 1.17.2.10 lit. b) si pct. 1.17.2.11 lit. b) din regulament.r
Art. VI. – Prevederile referitoare la autorizarea operatiunilor de capital, cuprinse in normele din anexa la Regulamentul nr. 3/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator modificarilor aduse prin prezenta circulara si etapelor de liberalizare prevazute la art. III, IV si V.r
Operatiunile de capital liberalizate sunt supuse in continuare obligatiilor de raportare statistica, in conformitate cu reglementarile in vigoare.r
tr