La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul:

  1. a beneficiat de pensie de invaliditate;
  2. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
  3. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  4. a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar

Pensia anticipată nu poate fi cumulată cu niciun fel de venituri de natură profesională. Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții cu cele ale pensiei pentru limită de vârstă.

„Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

Stabilirea pensiei anticipate parţiale

Pensia anticipată parțială se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz. (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia (persoanei îndreptățite la acordarea pensiei), începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare”, se menționează pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

Acte necesare pentru pensionare

  1. cerere pentru înscrierea la pensia anticipată;
  2. carnetul de muncă (original şi copie);
  3. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă (adeverințe), dacă este cazul;
  4. adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situaţia în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  5. adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  6. procura specială pentru mandatar, dacă este cazul.