Pensia anticipată este obţinută fără penalizarea cuantumului drepturilor la pensie. Astfel, persoanele care au realizat un stagiu minim de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

În ceea ce privește vârsta standard de pensionare, sau stagiul complet de cotizare atât pentru bărbați cât și pentru femei, acestea sunt stabilite în raport de luna şi anul naşterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Adevărul a realizat mai multe calcule pentru a înțelege mai ușor cine sunt cei care pot solicita pensia anticipată. Trebuie menționat faptul că cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă o femeie care s-a născut în februarie 1965. Aceasta ar putea să se pensioneze anticipat începând cu luna aprilie 2022.

De cealaltă parte, un bărbat născut în aceași lună și același an, se poate pensiona anticipat de abia în luna februarie 2025, după actuala lege a pensiilor, dacă are 43 de ani vechime.

De menționat este faptul că, la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Acte necesare pentru solicitarea pensiei anticipate

Persoanele care se încadrează în categoriile menționate anterior pot solicita pensia anticipată, însă sunt nevoite să prezinte o serie de acte pentru ca dosarul lor să fie analizat. Astfel, aceștia vor avea nevoie de următoarele documente:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie; • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepţia celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Cum este stabilită pensia anticipată

În principiu, pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz.

Pe de altă parte, pensia anticipată parţială prevede penalizarea cuantumului drepturilor de pensie. Astfel, aceasta se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, doar persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege. Totodată, sunt vizate și persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

În ceea ce privește cuantumul pensiei anticipate parţiale, acesta este stabilit din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Trebuie menționat faptul că reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie nu nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special, mai scrie Adevărul.

Totodată, românii care vor să iasă anticipat la pensie trebuie să știe că la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu sunt luate în calcul perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul: abeneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;  a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Acte necesare pentru solicitarea pensiei anticipate parțiale

La fel ca și în cazul pensiei anticipate, românii care doresc să solicite o pensie anticipată parțială, vor avea și ei nevoie de mai multe documente. În principiu, ele sunt similare cu cele pentru pensia anticipată simplă și sunt următoarele:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parţială pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original) cu excepţia celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Cum se stabilește pensia anticipată parțială

Pentru a obține o pensie anticipată parțială este nevoie ca persoana în cauză să respecte toate condițiile. Trebuie menționat faptul că acest tip de pensie se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.

Totodată, pensia anticipată parțială va fi acordată de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz.

Pentru cei care vor să se pensioneze anticipat parțial, aceștia trebuie să depună cererea de pensionare, alături de documentele doveditoare menționate anterior, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, adică domiciliul persoanei îndreptăţite la acordarea pensiei, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.