Nu poate fi apreciata drept reforma fiscala avalansa de impozite, taxe, contributii si venituri nefiscale, produsa i actualul mandat legislativ, de la an la an crescind numarul de obligatii fiscale nou-aparute, astfel: 9 i 1997; 18 i 1998; 21 i 1999 si 26 i 2000. Comparativ cu bugetul de stat al anului 1999, aprobat prin Legea nr. 36/1999, bugetul de stat pe anul 2000, aprobat prin Legea nr. 76/2000, iregistreaza o crestere de 129%, astfel ca, avind i vedere rata inflatiei de 47% existenta i anul 1999, bugetul de stat al anului 2000 poate fi apreciat drept un buget de austeritate.
Politica de austeritate nu priveste isa si autoritatile publice, cheltuielile de personal alocate acestora iregistrind cresteri itre 150% (Consiliul Concurentei) si 310% (Curtea Constitutionala).
Veniturile fiscale, reprezentind baza bugetului de stat pe anul 2000, se constituie i principal din taxa pe valoarea adaugata (40% din veniturile fiscale) si accize (27,5% din veniturile fiscale), fiind suportate de catre consumatorii de bunuri si servicii.
Legile se bat cap i cap
Numai i anul 2000 s-au iregistrat un numar de 19 ordine ale ministrului finantelor pentru imprumuturi pe piata interna sub forma certificatelor de trezorerie, obligatiunilor de tezaur sau titlurilor de stat i valuta, nivelul imprumutului intern fiind constant, de circa 10% din valoarea veniturilor fiscale stabilite pe anul 2000, pentru care i bugetul de stat a fost prevazuta suma de 28.365 mld. lei, ce urmeaza a fi platita cu titlu de dobinda la datoria publica interna, suma ce reprezinta 25% din totalul veniturilor bugetului de stat. in acelasi timp, dupa 1966, legislatia privind executarea silita a creantelor bugetare a fost modificata, i sensul permiterii Ministerului Finantelor si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale de a acorda aminari si reesalonari de plata, i conditiile unei lipse de transparenta, fapt ce a condus la reducerea sumelor destinate satisfacerii nevoilor publice.
Legea finantelor publice nr. 72/1996 stabileste o serie de principii de care trebuie sa se tina cont la itocmirea legilor bugetare anuale, itre care cuprinderea i legea bugetara anuala a listei impozitlor, taxelor, precum si a celorlalte venituri pe care statul urmeaza sa le perceapa, fiind interzisa constituirea si utilizarea de mijloace financiare apartinind statului, i afara bugetului. Dispozitiile Legii nr. 72/1996 nu sunt isa obligatorii si pentru cei ce au itocmit si au aprobat bugetul de stat pe anul 2000, anexa nr. 4 la Legea nr. 76/2000 neideplinind conditiile stabilite de Legea finantelor publice.
in anexa nr. 4 la Legea nr. 76/2000, un numar de 50 de impozite directe, indirecte, venituri nefiscale, fonduri extrabugetare sunt expres nominalizate, 21 sunt identificabile prin actul normativ ce le reglementeaza, iar pentru 46 este folosita formula „alte impozite prevazute de legile i vigoare”.
Fondurile bugetare fiind reglementate distinct i Legea bugetului de stat, din totalul de 25 existente conform reglementarilor legale i vigoare, 13 nu se regasesc i Legea bugetului de stat pe anul 2000, mentionind cu titlu exemplificativ fondul de garantare a depozitului i sistemul bancar, fondul pentru conservarea si regenerarea padurilor, fondul cinematografic national, fondul cultural national, fondul de lichidare s.a.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1996, orice obligatie bugetara necuprinsa i lista anexa la legea bugetului de stat nu poate fi icasata. in actualul mandat legislativ, au existat situatii cind au fost create noi obligatii fiscale dupa aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv; ele au fost icasate imediat dupa aparitia actului normativ, desi nu erau cuprinse i lega bugetara anuala.
Daca i ceea ce priveste exporturile, reglementarile vamale acorda scutire de taxe la export persoanelor juridice, persoanele fizice sunt obligate sa plateasca, la export (scoaterea din tara a bunurilor fiind asimilata operatiunii de export) o taxa vamala unica de 20%, aplicata la valoarea i vama pentru bunurile ce depasesc limitele stabilite prin hotarire a Guvernului.
in domeniul accizelor, legislatia fiscala a fost i aceasta perioada extrem de bogata, acest impozit suferind numeroase modificari, ultima forma fiind stabilita prin OG nr. 27/2000.
Lipsa surselor de finantare externa a fost suplinita prin politica de devalorizare accentuata a monedei nationale, astfel ca accizele au ajuns sa reprezinte valori mari comparativ cu pretul de productie al respectivelor produse, determinind, pe de o parte, o reducere a consumului produselor interne la preturile „oficiale”, iar pe de alta parte, dezvoltarea economiei subterane, cel putin i domeniul alcoolului si al produselor alcoolice, fenomen necontrolat de stat.
Aceeasi modalitate de calcul al accizelor este stabilita si pentru produsele petroliere, astfel ca, dincolo de modificarile obiective de preturi ale produselor, determinate de cotatia pe piata mondiala a titeiului, ca urmare a devalorizarii continue si accentuate a leului, pretul final al produselor petroliere creste i mod artificial, cu efecte i lant asupra celorlalte produse din economie, accizele, i acest caz, constituind o sursa inflationista.
Prezentata drept un succes al actualei politici fiscale si drept o relaxare fiscala, prin reducerea cotei de impozit de la 22% si instituirea cotei unice de 19%, actuala reglementare afecteaza i mod grav categoriile defavorizate ale populatiei, prin cresterea cotei de la 11 la 19% la produse alimentare, medicamente, servicii publice, precum si prin introducerea directa a cotei de 19% la combustibili pentru consum casnic, energie electrica si termica pentru consum casnic, apa si canalizare, produse si servicii la care, i marea majoritate a statelor europene, pentru protectia sociala a marii majoritati a populatiei sunt stabilite cote foarte reduse de TVA.
La itocmirea anexei nr. 4 la Legea nr. 76/2000, a fost omisa includerea la reglementarile privind taxa pe valoarea adaugata, impozit expres mentionat i lege, a OUG nr. 17/2000. O posibila consecinta juridica a acestei omisiuni ar fi ca, potrivit Legii nr. 72/1996, icepind cu data de 05.05.2000, cind a fost publicata Legea nr. 76/2000, taxa pe valoare adaugata nu se mai colecteaza, iar sumele icasate i perioada 15.03 – 05.05.2000 trebuie sa fie rambursate, ca fiind necuvenit icasate.
130 de impozite si taxe pentru nelinistea noastra
Acordul GATT, la care Rominia a aderat prin Decretul nr. 480/1971, stabileste pentru statele contractante obligatia ca, i momentul efectuarii importurilor, sa aplice doar taxe vamale, fiind interzisa impunerea lor i scopuri fiscale. Aceste dispozitii internationale obliga la o regindire a modalitatii de percepere a TVA, accizelor si a celorlalte impozite sau taxe care, actualmente, se percep i momentul introducerii bunurilor i tara, i cazul importurilor de bunuri sau servicii. OG nr. 73/1999 reglementeaza impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice.
Veniturile sunt realizate prin activitatile desfasurate i mod organizat, pe baza unor contracte de munca sau conventii, i cadrul unor agenti economici, pastrind vechea denumire de salarii, sau i cadrul unor activitati independente ori prin cedarea folosintei bunurilor, i toate aceste cazuri persoanele fizice avind calitatea de producator de venituri.
Cel putin i cazul persoanelor fizice ce realizeaza venituri din activitati independente, modalitatea de calculare a impozitului pe venit este identica cu aceea a persoanelor juridice. in atare situatie, apare nefiresc faptul ca impozitarea persoanelor juridice se efectueaza i cota de 25% din profitul brut realizat, iar persoanele fizice care desfasoara activitati independente sunt impozitate i cota procentuala de 40% din venitul brut realizat.
Desi i momentul adoptarii Legii nr. 76/2000, Legea bugetului de stat pe anul 2000, OG nr. 73/1999 nu era modificata, i anexa nr. 1 la lege apare ca resursa financiara publica, impozitul pe venitul din pensii i cuantum de 146 mld. lei. Prevederea din lege este nelegala.r
Prin OUG nr. 87/29.06.2000, sunt incluse la categoria venituri impozabile veniturile din pensii, pentru suma ce depaseste 2.000.000 lei pe luna.r
Modalitatea de impunere a pensiilor nu se regaseste ca echivalent cu vreuna dintre modalitatile de impozitare a celorlalte venituri prevazute la art. 4(1) din OG nr. 73/1999.r
Dat fiind faptul ca i cazul pensiilor se aplica cota de impunere aferenta impozitului pe veniturile din salarii, i mod firesc ar trebui aplicate si deductibilitatile aferente acestui tip de impozit. Pe de alta parte, pensiile sunt sume alocate de catre stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, ca urmare a contributiilor la asigurarile sociale de stat platite de persoanele respective pe timpul cit au lucrat.r
Noul impozit reprezinta o modalitate de preluare de catre stat a unor sume la buget, din sumele acordate de stat prin bugetul asigurarilor sociale de stat. Aceasta tehnica de rulare a unor sume din bugetul asigurarilor sociale catre bugetul de stat reprezinta o inovare fiscala.r
Analizind cele 130 de impozite, taxe, tarife, venituri nefiscale si fonduri extrabugetare, stabilite prin reglementarile i vigoare la data de 01.08.2000, un numar de 38 reprezinta surse directe pentru bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor sociale de stat, iar 92 sunt surse de finantare directa ale unor ministere sau organe din subordinea acestora (10 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, 10 – Ministerul Transporturilor, 6 – Mimisterul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, 5 – Ministerul Finantelor, 5 – Ministerul Industriei si Comertului, 5 – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, 4 – Ministerul Educatiei Nationale, 4 – Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, 3 – Ministerul Justitiei, 3 – Autoritatea Nationala pentru Turism s.a.).t