Potrivit legislației muncii in vigoare, angajatorul are dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare salariaților săi, ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. Printre pedepsele cele mai întâlnite se numără retrogradarea din funcție, reducerea salariului de bază sau chiar desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Una dintre cele mai dificile tipuri de concediere este cea disciplinară. Pentru aplicarea sancțiunilor, angajatorul va urma procedura de cercetare disciplinară, respectând prevederile Regulamentului intern al companiei si art. 247 – art. 252 din Codul muncii și va putea aplica oricare dintre sancțiunile prevăzute de art. 248 alin. (1) din Codul muncii.

  • avertismentul scris;
  • retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile;
  • reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
  • reducerea salariului de bază si/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
  • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Absentarea nemotivată de la serviciu nu se adaugă la vechimea în muncă

Semnarea unui contract individual de muncă, obligă angajatul, prin lege să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unui salariu, aşa cum prevede Codul muncii. Prin urmare, absentarea nemotivată de la serviciu poate avea consecinţe negative pentru un salariat.

Potrivit prevederilor Legii nr. 12/2015 care modifica si completeaza Codul Muncii, absenţele nemotivate de la muncă şi concediile fără plată sunt scăzute din vechimea în muncă.

De asemenea, pentru perioadele de absenţă, angajatorii nu sunt obligaţi să plătească nici salariul şi nici contribuţiile sociale ale angajatului.  Asta  înseamnă că apare o întrerupere a stagiului de cotizare, ceea ce va afecta în mod direct salariatul. Excepţie de la regulă o fac concediile fără plată pentru formare profesională. Decizia de sancționare disciplinară va include în mod obligatoriu următoare aspecte:

a)descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.

Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și poate fi contestată de către salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Persons a fost înființată în anul 2015 și oferă servicii de externalizare pentru companii, precum recrutare, salarizare și administrare de personal, leasing de personal și consultanta in domeniul HR. Compania este o investiție cu capital 100% românesc și si-a propus sa revitalizeze modul în care interactionăm ca specialisti in resurse umane, atât cu angajatorul, cât și cu potențialul candidat.