Actul normativ are ca scop, printre altele, stabilirea procedurii administrative pe bază de plan de rambursare a datoriilor, clarificarea unor aspecte privind evaluarea bunurilor, stabilirea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului, organizarea şi funcţionarea comisiei de insolvenţă la nivel central şi teritorial, se arată în proiect. 

Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor presupune depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de către debitorul în cauză, care, însă, trebuie să facă dovada notificării creditorilor cu privire la acest demers. Concomitent cu această notificare, şi administratorul procedurii va notifica băncile la care debitorul are deschise conturi referitor la deschiderea procedurii şi la măsurile stabilite cu privire la conturile bancare deschise pe numele debitorului, precum limitarea 
dreptului de dispoziţie al debitorului asupra sumelor găsite în respectivele conturi, modalitatea de utilizare a sumelor, destinaţia lor, sau orice alt aspect similar, se menţionează în proiect. 

În plus, în perioada dintre notificarea creditorilor şi data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei rămâne definitivă, orice act de executare silită se suspendă, creditorii putând înainta debitorului măsuri de natură a ameliora situaţia acestuia, măsuri ce trebuie acceptate în mod expres de către debitor. 

'Măsurile provizorii ce pot fi impuse de comisia de insolvenţă au rolul de a conserva averea debitorului cu privire la care s-a emis o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor, şi de a permite trecerea efectivă la fazele ulterioare ale procedurii. Măsurile provizorii pot include, dar nu vor fi limitate la, restricţionarea accesului debitorului la conturile bancare şi la instrumentele de plată ataşate acestora, restricţionarea accesului debitorului la platformele de internet banking, comunicarea de instrucţiuni către instituţiile de credit la care debitorul are conturi deschise cu privire la modul cum se vor desfăşura tranzacţiile pe cont ca urmare a aplicării prevederilor Legii, interdicţia vânzării de bunuri mobile şi/sau imobile şi înscrierea interdicţiei în registrele de publicitate', se subliniază în document. 

În schimb, debitorul va fi protejat de riscul valutar, având în vedere că, potrivit proiectului, creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României de la data deschiderii procedurii insolvenţei. 

În ceea ce priveşte planul de rambursare, acesta 'va fi întocmit astfel încât să aibă în vedere perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi circumstanţele aplicabile debitorului şi cu mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este rezonabil posibilă, se precizează în actul normativ. 

Conform documentului, 'în situaţia în care prin planul de rambursare se stabileşte că imobilul locuinţă a familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului iar modalitatea de valorificare este darea în plată, comisia de insolvenţă stabileşte cuantumul chiriei în condiţiile pieţei'. 

Proiectul de act normativ este supus dezbaterii publice până în data de 17 septembrie 2015. 

AGERPRES