Adunările Generale – Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor (AGA) BRD – Groupe Société Générale s-au desfășurat pe 23 aprilie 2020, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium).

Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 14 aprilie 2020.

Descărcarea de gestiune

La şedinţă au participat acţionari reprezentând 82,81% din capitalul social al băncii.

Astfel, AGA Ordinară a aprobat :
– situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2019, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii;

– descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2019;

Alocarea profitului aferent 2019

– propunerea acționarului Société Générale S.A. privind alocarea profitului aferent anului 2019, în valoare de 1.528.523.000 lei, în rezultatul reportat;

– bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2020;

– remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2020, precum şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor;

– numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2020.

Administratorul și administratorul independent

De asemenea, AGA Ordinară a aprobat:
– reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges Vigroux, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020 și

– numirea doamnei Valerie Marcelle Paule Villafranca în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani (numirea este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a treia zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României).

În cadrul aceleiași AGA Ordinare, Jean – Pierre Georges Vigroux a fost desemnat în calitate de administrator independent.

Raportul anual

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat data de1 1 mai 2020 ca ex date, respectiv data de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare.

Raportul anual care conţine situaţiile financiare ale anului 2019 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro.

Copii ale raportului pot fi obţinute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD – Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.