Plăţile vor fi efectuate pentru toţi beneficiarii care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 mai – 31 iulie 2014, suma totală plătită fiind de 13.974.753,10 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul naţional. Potrivit APIA, renta viageră agricolă este reglementată de Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009, inclusiv).

În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. De asemenea, atunci când contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. Renta viageră agricolă încetează la data la care terenurile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 247/2005, însumate, depăşesc 10 hectare, potrivit aceleiași surse, citată de Agerpres.

Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal sau prin mandatar la oricare centru judeţean al APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafeţele mai mici de un hectar suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României (BNR) din anul pentru care aceasta se datorează. Sumele se virează o singură rată anuală până la data de 30 noiembrie a anului următor prin mandat poştal, virament bancar sau orice modalitate prevăzută de lege. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului, dar în acest caz suma datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de către moştenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor.