Modificările sunt efectuate în urma revizuirii cadrului european şi are drept obiectiv principal implementarea noilor Directive europene. Modificările vizează regimul autorizării generale, administrarea spectrului radio şi a numerotaţiei, drepturile utilizatorilor finali, serviciul universal, măsurile pe care autoritatea de reglementare le poate adopta în vederea promovării concurenţei sau procedura de sancţionare şi control.   
În domeniul spectrului radio s-a făcut o serie de modificări menite să sporească flexibilitatea şi eficienţa alocării acestei resurse limitate. Astfel, prezentul proiect permite utilizatorilor spectrului să transfere într-un mod mai flexibil dreptul de utilizare a frecvenţelor radio către terţi, în condiţiile în care această operaţiune nu conduce la o denaturare a concurenţei şi nu are ca efect neutilizarea spectrului. Totodată, proiectul de lege propune o excepţie de la organizarea unei proceduri de selecţie pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în cazul radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune şi televiziune, în anumite condiţii.
De asemenea, ANCOM va putea revoca, parţial sau total, dreptul de utilizare a a frecvenţelor radio dacă măsura este necesară pentru asigurarea unui mediu concurenţial real, în cazul tezaurizării spectrului radio. Reînnoirea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate se va face cu asigurarea posibilităţii ANCOM de revizuire a condiţiilor impuse la acordarea iniţială şi va putea fi condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă al cărei cuantum se stabileşte, în mod individual, prin hotărâre a Guvernului.
Unul dintre principalele obiective ale modificării cadrului european în materie este promovarea intereselor utilizatorilor, prin asigurarea unui înalt nivel de protecţie a datelor cu caracter personal şi vieţii private şi prin asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
Ca regulă generală, se stabileşte că furnizorii trebuie să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura securitatea şi integritatea reţelelor şi a serviciilor oferite, astfel încât să se asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat şi să se prevină ori să se minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate, ANCOM având posibilitatea de a stabili modalitatea de implementare a reglementărilor privind securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, cu respectarea procedurii de consultare publică.
Drepturile utilizatorilor finali
Prevederile referitoare la drepturile utilizatorilor finali au fost de asemenea modificate şi completate, mai ales cele referitoare la transparenţă şi la informarea utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la informaţiile minime ce trebuie incluse în contracte sau la încheierea şi executarea contractelor încheiate la distanţă.
Suplimentar faţă de reglementările actuale, furnizorii trebuie să introducă în contracte şi informaţii privind orice condiţii care limitează accesul sau utilizarea anumitor servicii şi aplicaţii, informaţii privind procedurile de măsurare şi gestionare a traficului în scopul de a evita congestionarea segmentelor de reţea sau utilizarea acestora la capacitate maximă, informaţii privind impactul acestor proceduri asupra calităţii serviciului, precum şi informaţii privind categoriile de măsuri ce pot fi luate în cazul apariţiei unor incidente, ameninţări şi vulnerabilităţi privind securitatea sau integritatea reţelei şi/sau serviciilor.
O importanţă deosebită a fost acordată atât utilizatorilor finali cu dizabilităţi, ale căror drepturi au fost extinse astfel încât aceştia să beneficieze de aceeaşi ofertă de servicii de comunicaţii electronice ca şi ceilalţi utilizatori finali, cât şi asigurării accesului utilizatorilor la numerele de urgenţă în mod gratuit şi fără a folosi niciun mijloc de plată.
Noul cadru european a adus o serie de modificări în ceea ce priveşte procedura de sancţionare şi control. Astfel, în situaţia în care ANCOM constată încălcarea unei obligaţii, va notifica furnizorul în cauză cu privire la încălcarea constată şi îi va acorda un termen pentru exprimarea punctului de vedere referitor la cele constatate, fiind eliminată obligativitatea acordării unui termen de cel puţin 30 de zile în care furnizorul putea să justifice sau să remedieze încălcarea constatată.
De asemenea, spre deosebire de vechea reglementare, conform noului cadru, autoritatea va aplica sancţiunea corespunzătoare încălcării prevederilor legale chiar şi în situaţia în care furnizorul a înţeles să remedieze încălcarea cu privire la care a fost emisă notificarea. În această situaţie, ANCOM va ţine cont, la individualizarea sancţiunii, şi de perioada de timp în care obligaţia legală a fost încălcată. Printre măsurile pentru restabilirii legalităţii şi a remedierii situaţiei, ANCOM poate dispune chiar şi suspendarea sau amânarea furnizării, pentru o anumită perioadă, a unui serviciu sau a unui pachet de servicii a căror furnizare ar putea afecta concurenţa pe piaţă, precum şi alte măsuri.
“Transpunerea noului cadrul de reglementare european în legislaţia naţională este unul dintre cele mai importante proiecte ale ANCOM de până acum, de o mare anvergură şi cu impact semnificativ atât asupra pieţei telecom, cât şi asupra utilizatorilor din România. Noile Directive oferă autorităţilor de reglementare competenţe sporite pentru protejarea utilizatorilor finali şi încurajarea competiţiei pe piaţa de telecom”, a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu.
Modificările aduse cadrului european trebuie transpuse în legislaţia naţională până cel târziu la data de 25 mai 2011.