'În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 din Codul fiscal, şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu. Selectarea contribuabililor aflaţi în această situaţie se va realiza în baza informaţiilor declarate de aceştia în situaţiile financiare semestriale/ anuale, declaraţiile fiscale şi alte documente depuse de contribuabili sau pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală', se spune în comunicat.

Astfel, vor fi notificaţi în vederea îndeplinirii obligaţiei de înregistrare fiscală în scopuri de TVA sau depunerii de documente din care să rezulte că nu au această obligaţie, potrivit procedurii stabilite prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3331/ 2013, contribuabilii persoane juridice, asocieri fără personalitate juridică sau persoane fizice care, potrivit informaţiilor declarate în situaţiile financiare semestriale/ anuale, au depăşit în cursul unui an cifra de afaceri de 220.000 lei, fără a solicita înregistrarea în scopuri de TVA.

Potrivit ANAF, în cazul persoanelor fizice, selecţia se va face inclusiv ţinând cont inclusiv de veniturile sau câştigurile care nu fac obiectul declarării de către beneficiar, în baza informaţiilor transmise prin declaraţiile informative de către plătitorii de venit (din declaraţia 205 referitoare la venituri cu impunere finală din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte-convenţii civile, expertiza contabilă şi tehnică, arendare, alte surse, din lichidarea unei persoane juridice etc.).

Ulterior notificării, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal pentru stabilirea stării de fapt fiscale, se procedează la emiterea şi comunicarea deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA şi, după comunicarea acesteia, a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. În acest caz, odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

Pentru situaţia în care înregistrarea din oficiu se impune pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală, din care rezultă că persoana impozabilă supusă inspecţiei fiscale nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, nu se mai procedează la notificarea contribuabilului, acesta luând la cunoştinţă despre această obligaţie din documentele emise de organele de inspecţie fiscală. În acest caz se procedează conform paragrafului anterior.

ANAF reaminteşte că persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dacă în cursul unui an calendaristic cifra de afaceri atinge său depăşeşte plafonul de scutire (220.000 lei), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon. Art. 153 din Codul fiscal detaliata toate situaţiile în care contribuabilii sunt obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA.

Cifra de afaceri menţionată este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/ prestării se consideră că fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care acestea ar fi fost realizate în România, a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia livrărilor de active fixe corporale sau necorporale şi livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

De asemenea, ANAF precizează că în cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze special în scopuri de TVA (pentru operaţiuni intracomunitare, în conformitate cu prevederile art. 1531 din Codul fiscal) şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

SURSA: Agerpres

Te-ar putea interesa și: