64-6303-35_semnintrebare.jpgAş dori să ştiu în ce condiţii mă pot informa, ca acţionar minoritar al unei societăţi comerciale, asupra gestiunii acesteia, asupra documentelor societăţii, precum şi în ce condiţii pot acţiona în judecată societatea în cazul în care, prin hotărârea generală a asociaţilor, s-a luat o decizie care mă dezavantajează vădit.
Liliana Micuţ – Bucureşti

Legea societăţilor comerciale conferă acţionarilor dreptul de a se informa asupra gestiunii societăţii, consultând documentele prevăzute în actul constitutiv. Prevederea de principiu este completată cu menţiuni privind posibilitatea de a face copii după aceste documente, precum şi posibilitatea de sesizare a consiliului de administraţie, care este obligat, în temeiul legii, să dea un răspuns.

Totodată, legea societăţilor comerciale conferă posibilitatea acţionarilor minoritari de a consulta bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi împreună cu raportul administratorilor şi al cenzorilor înainte de adunarea generală, acţionarii putând cere, pe cheltuiala lor, şi copii după aceste documente. În urma consultării acestor documente, ei vor putea sesiza consiliul de administraţie, care va fi obligat să le răspundă în maximum 15 zile de la solicitare.

Aşa cum arătam mai sus, în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată, asociaţii vor avea şi ei dreptul să consulte registrul asociaţilor, contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil, dar acesta din urmă numai cu 15 zile înainte de adunarea generală a asociaţilor, când administratorii sunt obligaţi prin lege să le depună pentru a fi consultat.

Legea conferă acţionarilor minoritari ale căror drepturi sunt nerespectate prin hotărârile adunării generale să atace în justiţie hotărârile ce îi nemulţumesc.

Având în vedere, pe de o parte, importanţa pentru societate a acestor hotărâri, şi, pe de altă parte, modul în care sunt luate (cu votul majorităţii absolute, ca regulă), legea oferă acţionarilor minoritari, care se opun adoptării unei hotărâri şi care fac să se consemneze aceasta în procesul verbal al şedinţei, posibilitatea de a-şi valorifica dreptul lor, prin atacarea în justiţie a hotărârii adunării generale luate cu nerespectarea interesului lor, în măsura în care acest interes se poate circumscrie interesului social.

Cât priveşte aspectele procedurale, arătăm că cererea de anulare a hotărârii adunării genereale poate fi introdusă la instanţa în a cărei rază teritorială se află sediul societăţii, cererea fiind judecată în sala de consiliu.

Hotărârea definitivă a instanţei va fi publicată în Monitorul Oficial şi va deveni opozabilă tuturor acţionarilor de la data publicării sale.

Trebuie arătat, în plus, că, odată cu cererea de anulare, acţionarul/ asociatul minoritar poate solicita instanţei şi suspendarea executării hotărârii adunării generale a cărei anulare se cere, cu menţiunea că judecătorul poate, cu ocazia dispunerii suspendării executării, să oblige acţionarul solicitant să depună o cauţiune. Ordonanţa de suspendare este însă supusă recursului în cinci zile de la data pronunţării, fără a se face distincţie după cum aceasta a fost dată cu sau fără citarea părţilor.

Toate cele arătate mai sus sunt valabile în egală măsură în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi în cazul societăţilor pe acţiuni.