Suma va fi utilizată pentru achiziţionarea de medicamente necesare în efectuarea tratamentului bolnavilor critici cuprinşi în programele naţionale de oncologie/oncohematologie, TBC, HIV/SIDA şi transplant, precum şi pentru asigurarea accesului la tratamentul bazat pe dovezi şi rezolvarea oportună a oricăror altor situaţii de nevoi speciale.
Proiectul prevede ca suma acordată şi neutilizată până la data de 28 iunie 2013 să fie restituită în maximum o zi lucrătoare de la această dată de către Compania Naţională UNIFARM SA în contul curent general al Trezoreriei Statului.
În termen de maximum trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va încheia o convenţie cu UNIFARM SA, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului, potrivit Agerpres. După semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice virează suma prevăzută în contul deschis pe numele companiei.
Potrivit proiectului de act normativ, împrumutul se acordă cu o dobândă situată la nivelul pieţei, respectiv rata dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, la care se adaugă patru puncte procentuale, şi se rambursează integral la termenul prevăzut, cu posibilitatea rambursării anticipate, pe măsura constituirii veniturilor, dar nu mai târziu de 18 decembrie 2013. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului.
Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
Compania Naţională UNIFARM va restitui împrumutul şi dobânzile aferente, din veniturile proprii şi sume legal constituite, în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice nu recuperează sumele, creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei, sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii.
În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice şi ministrului delegat pentru Buget.