Ministerul Sănătății pregătește un nou proiect

Ministerul Sănătății are pe masă un nou proiectul de act normativ care prevede modificarea Ordinului nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, cu modificările și completările ulterioare și care va reglementa noile condiții în care aceste cabinete vor trebui să respecte normele de igienă și sterilizare, astfel încât să nu dăuneze stării de sănătate a persoanelor care utilizează serviciile lor.

Prin această măsură, Ministerul Sănătății urmărește scurtarea circuitului birocratic și creșterea siguranței utilizatorilor.

Pentru ca agenții economici să beneficieze de timpul necesar pentru pregătirea cabinetelor de înfrumusețare, noilor prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Normele care se aplică în prezent

(1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activități:

a) accesul, înregistrarea și așteptarea clienților;

b) desfășurarea procedurilor;

c) păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile, în dulapuri separate și închise, în spații lipsite de praf și umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;

d) depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie.

(2) Se acceptă amenajarea cel puțin a unui spațiu pentru curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile, în camera de desfășurare a procedurilor.

(3) Pereții, podelele și tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreținute, netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, iar culorile acestor suprafețe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face prin aspirare.

(4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială și naturală.

(5) Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.

(6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreținut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar și bine ventilat.

(7) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum și chiuvetă separată pentru spălarea și dezinfecția mâinilor, situată în camera de desfășurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece și caldă, în cantități suficiente, săpun antibacterian, periuță de unghii și prosop de hârtie de unică folosință sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.

(8) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcție de numărul de operatori și clienți ai unității.

(9) Toate suprafețele trebuie menținute în perfectă stare de curățenie și întreținere. Suprafețele pe care se desfășoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecționate din materiale neporoase, neabsorbante.

(10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea și colectarea deșeurilor periculoase, precum și a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere și saci colectori de unică folosință; colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a fi curățate când este necesar, cât și pentru spălarea și dezinfecția recipientelor.

(12) Dezinsecția periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

(13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanțe stupefiante, precum și accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afișarea acestor interdicții la loc vizibil.

(14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri de protecție a locației împotriva insectelor și rozătoarelor.

(15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, ușor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. –

Asigurarea igienei mâinilor operatorului/esteticianului se face respectându-se următoarele reguli:

a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian și apă curentă potabilă;

b) uscarea se face cu prosoape sau șervete de unică folosință sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosință;

c) dezinfecția mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecției mâinilor.

Art. 4. –

(1) Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situații, respectându-se condițiile prevăzute la art. 3:

a) înainte și după efectuarea procedurii;

b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreții;

c) după îndepărtarea mănușilor de protecție;

d) după folosirea toaletei;

e) înainte și după servirea mesei;

f) după efectuarea unor operațiuni care duc la contaminarea mâinilor.

(2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt și curate.

(3) În situația în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritații sau orice altă afecțiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora.

Art. 5. –

(1) Cabinetelor în care se desfășoară activități de înfrumusețare li se aplică dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare.

(2) Suprafețele, instrumentele, echipamentele și accesoriile utilizate trebuie curățate, dezinfectate și/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.

(3) Materialele, instrumentele, accesoriile și echipamentele de unică folosință se folosesc pentru un singur client.

(4) Toate echipamentele, instrumentele și materialele de unică folosință trebuie îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client.

(5) Procedurile pentru operațiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție.

(6) Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locația cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente:

a) contractul încheiat între cele două părți;

b) data sterilizării și numele persoanei care a executat sterilizarea;

c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat;

d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;

e) condițiile de transport al instrumentarului sterilizat.

(7) Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările ulterioare.

(8) Soluțiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecție, se prepară, se păstrează și se utilizează conform instrucțiunilor producătorului.

(9) Toate recipientele și containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite pentru dezinfecție, trebuie etichetate adecvat în privința conținutului, concentrației și datei la care soluțiile de lucru au fost preparate.

(10) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curățat prin ștergere și pulverizat cu un produs biocid.

(11) Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuie inscripționate cu data sterilizării și numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menținute în condiții corespunzătoare de asigurare a sterilizării și depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate și praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afișarea interdicției de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor și echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate.

(12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privința sterilizării, utilizându-se indicatorii chimici sau biologici.

(13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se înregistrează și trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție.

(14) Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare și dezinfectare, efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare, se păstrează de către persoana responsabilă.

(15) Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele:

a) metoda și parametrii de sterilizare;

b) data sterilizării;

c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat;

d) numele sau inițiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;

e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici.

(16) Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepție făcându-se pentru instrumentarul presterilizat.

(17) Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecției că procedurile de sterilizare au fost executate corect și optim.

(18) Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentația furnizată de producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare și precizate recomandările de depozitare și menținere a sterilității. Această documentație trebuie furnizată în cursul acțiunilor de inspecție. Persoanele responsabile cu depozitarea și manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să respecte instrucțiunile producătorului de menținere a sterilității.

(19) Fiecare cabinet sau locație temporară trebuie să mențină înregistrările privind dezinfecția și sterilizarea disponibile în timpul acțiunilor de inspecție și acestea trebuie să cuprindă următoarele:

a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fișă de securitate);

b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;

c) data, frecvența dezinfecției;

d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecția.

(20) Curățenia trebuie efectuată la sfârșitul sau la începutul programului de lucru, precum și ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.

(21) Deșeurile periculoase rezultate în urma activităților se colectează separat, se depozitează, se transportă și se neutralizează, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, cu modificările ulterioare.