Sunt vizați medicii, medicul stomatolog și farmaciștii. Schimbările vin în contextul evenimentelor în care au fost implicați falși medici în unități sanitare.

Regulile vor fi valabile atât pentru cabinetele de sta, cât și pentru cele private.

Medicii vor fi nevoiți să prezinte diploma de licență și în copie și în original, în plus fiind certificată de un reprezentant al angajatorului.

ORDIN privind condițiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog și respectiv farmacist pe teritoriul României în cadrul unităților sanitare publice și private.

Art. 1 (1) – În vederea exercitării profesiei de medic pe teritoriul României, unitățile sanitare publice și private solicită următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

c) documente privind schimbarea numelui ( certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească, etc.) în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în original;

f) cazierul judiciar, în original

g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau dorește să se angajeze, în original;

h) actul de identitate în termen de valabilitate, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

(3) În situația persoanelor fizice independente, pe lângă documentele menționate la alin. (1) este necesar să se solicite și certificatul de înregistrare de la administrația fiscală în care domiciliază medicul.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Ministerul Sănătății și publicat în Monitorul Oficial.