Se dau bani de la stat! Este vorba despre ajutorul de deces, care s-a majorat încă de anul trecut. În cazul persoanelor asigurate sau a pensionarilor, ajutorul este de 5.429 lei, cu 266 lei mai mare față de 2020. De asemenea, membrul de familie al asiguratului sau pensionarului va primi 2.715 lei, în plus cu 133 lei, arată Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Trebuie menționat că ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului, sau al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Se dau bani de la stat

 • CNPP arată că, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, banii se achită uneia din următoarele persoane:
 • soţul supravieţuitor;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces (dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus).

În termeni legali, un membru de familie poate fi soţul/soţia; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei (în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani), copiii indiferent de vârstă (aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani); părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În cazul în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale. Actul respectiv trebuie să ateste cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Ce acte sunt necesare

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Trebuie menționat că, după ce sunt primiți acești bani, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

De unde pot fi ridicați banii

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.