Acestea sunt actele normative care au fost adoptate în ședința de Guvern din 24 februarie 2021. Conform informațiilor transmise de autorități, decizia se aplică de astăzi.

Printre altele, sunt vizate diferite proiecte de lege, ordonanțe de urgență, hotărâri și memorandumuri.

Actele normative adoptate în ședința de Guvern

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și al Legii contabilității nr.82/1991

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcții şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Buzău, Timiș, Gorj, Olt, Argeș, Vaslui, Brașov, Brăila, Sibiu și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

3. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii, situate în judeţele Bihor, Alba, Vrancea, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Dolj, Prahova, Galați, Timiș și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

5. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Giurgiu”, județul Giurgiu

7. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Shamaev Dmitrii”

8. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Ushkina Natalia”

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gănești, judeţul Mureș

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Miloșești, judeţul Ialomița

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Sânpaul, judeţul Mureș

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Marpod, județul Sibiu

13.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

14.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea angajaților din Complexul Energetic Hunedoara

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, prin schimb de note verbale, privind modificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativității vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București, la 9 noiembrie 2016

2. MEMORANDUM cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente a 10 programe de înzestrare.

3. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular și desemnarea a doi membri supleanți din partea Asociației Municipiilor din România (AMR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unui ajutor umanitar constând în 20.000 doze de vaccin împotriva COVID – 19 către Republica Moldova

V. NOTE

1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu”– clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, B-dul Universității nr. 3A, județul Suceava, din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unor cereri către Consiliul Local al Oraşului Novaci și către Consiliul Local al Municipiului Oradea privind adoptarea unor hotărâri care au ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public local în domeniul public al statului

3. NOTĂ: Solicitare privind trecerea unui imobil, format din teren în suprafață de 10.250 mp, aferent investiției „Transformarea patinoarului artificial descoperit în patinoar artificial acoperit, cu anexe corespunzătoare”, având CF nr.129302 Târgu Mureș, din domeniul public local al U.A.T. Târgu Mureș, județul Mureș, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș.

VI. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind localitățile în care sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar

VII. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. CARTA Albă a Apărării