76-8048-35_semnintrebare.jpgSocietatea B închiriază un imobil de la societatea A, căreia îi facturează cu TVA (societatea A a optat să factureze cu TVA). Ambele sunt persoane juridice române, înregistrate ca plătitori de TVA. În acelaşi timp, societatea B subînchiriază imobilul unei persoane juridice străine – din SUA – facturându-i fără TVA. Societatea B are dreptul să deducă TVA înscrisă pe factura emisă de societatea A?
T. Ioana – Bucuresti

Potrivit Codului fiscal şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, locul operaţiunii descrise de dumneavoastră – subînchirierea către persoana juridică străină – îl constituie locul unde se află situat bunul imobil, respectiv în România. Prin urmare, operaţiunea este impozabilă în România. Facturarea fără taxă pe valoare adăugată a chiriei către persoana juridică străină poate fi făcută în condiţiile în care operaţiunea este scutită de taxă, respectiv scutită fără drept de deducere sau scutită cu drept de deducere.

Scutirea fără drept de deducere se aplică în conformitate cu prevederile articolului 141, alin. (2), lit. e) din Codul fiscal, potrivit cărora, în sensul taxei pe valoarea adăugată, închirierea de bunuri imobile reprezintă o operaţiune scutită fără drept de deducere. O particularitate referitoare la această scutire este aceea că orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunii cu condiţia notificării în acest sens a organelor fiscale competente.

Scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere aplicată în cazul chiriei facturate către o persoană juridică străină nu poate fi acordată decât în situaţia îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii:
• s-a optat pentru regimul de taxare a operaţiunii de închiriere;
• operaţiunea se încadrează în una din situaţiile prevăzute la art. 143 din Codul fiscal, în baza unui certificat de scutire de taxă, prezentat de persoanele scutite (ex. livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în condiţii de reciprocitate sau livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România sau într-un alt stat membru, în limitele şi în conformitate cu condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor organizaţii).

Din descrierea dată de dvs., nu rezultă însă că persoana juridică străină ar avea un astfel de statut şi nici că v-a prezentat un certificat valabil de scutire de taxa pe valoare adăugată. În aceste condiţii, nu este aplicabilă scutirea cu drept de deducere.

Tragem concluzia de aici că facturarea chiriei fără taxă pe valoarea adăugată reprezintă, de fapt, aplicarea prevederii referitoare la scutirea fără drept de deducere a operaţiunii de închiriere de bunuri imobile. Acest fapt înseamnă că societatea B cea care subînchiriază către persoana juridică străină, nu va avea drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă chiriei facturate de furnizorul său A pentru clădirea în discuţie, chiar dacă această sumă a fost colectată şi plătită de către societatea A.

De altfel, societatea B, nu are drept de deducere pentru niciuna din achiziţiile de bunuri şi servicii destinate exclusiv realizării operaţiunii de închiriere, nici pentru eventualele investiţii care ar fi destinate realizării acestei operaţiuni.

Trebuie reţinut însă că, în situaţia în care societatea B realizează doar acest tip de operaţiuni – scutite fără drept de deducere – ea este obligată să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA. Dacă societatea desfăşoară şi alte activităţi care dau drept de deducere, va aplica prevederile stipulate de Codul fiscal la art.147 – „Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă“.

Practic, pentru achiziţiile destinate exclusiv realizării de operaţiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investiţii destinate realizării de astfel de operaţiuni, se deduce integral taxa deductibilă aferentă acestora.

Pentru cele destinate exclusiv realizării de operaţiuni care nu dau drept de deducere, precum şi de investiţii care sunt destinate realizării de astfel de operaţiuni, nu se deduce taxa deductibilă aferentă. În cazul achiziţiilor pentru care nu se cunoaşte destinaţia, respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, taxa deductibilă aferentă acestor achiziţii se deduce pe bază de pro-rata.

Referitor la modul de întocmire al facturii, atragem atenţia că factura întocmită doar fără a înscrie taxa pe valoarea adăugată nu este completată corect.

Potrivit prevederilor articolului 155 din Codul fiscal, în cazul în care nu se datorează taxă, factura trebuie să poarte o menţiune referitoare la regimul aplicabil, în cazul dumneavoastră aceasta fiind: „scutit fără drept de deducere“.