"Anul trecut, au fost efectuate mai multe majorări salariale, prin ordonanțe de urgență și legi, ceea ce a dus la o creștere a bugetului de cheltuieli salariale cu aproximativ 13 miliarde lei, deci retorica din ultimele luni că au crescut doar salariile demnitarilor, nu are nicio bază reală", a spus Vasilescu.

"Sigur că adevăratele creșteri sunt din 2019, mai ales pentru cei cu salarii mici, în unele cazuri ajungându-se la dublarea salariilor față de 2016", a completat ministrul Muncii.

Majorările salariale efectuate în cursul anului 2017

         începând cu 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, s-au majorat în medie cu 15%, (Legea nr. 250/2016)

         începând cu 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare s-au majorat cu 15% (Legea nr.250/2016 și OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative)

         începând cu data de 1 februarie 2017, personalul din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, a beneficiat de majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază și a cuantumului sporurilor (OUG nr.2/2017)

         începând cu data de 1 februarie 2017, personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul I, litera b), a beneficiat de majorarea  cu 50% a cuantumului brut al salariilor de bază și al sporurilor (OUG nr.2/2017)

         începând cu luna aprilie 2017, includerea, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în soldele de funcţie/salariile de funcţie, a diferenţei de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009;

         începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate – acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat, pe baza pontajelor şi care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit – se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (Legea nr. 115/2017), ceea ce a dus la majorări salariale.

         în intervalul 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017 personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, au beneficiat, până la sfârșitul anului 2017, de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea nr.115/2017). Este sporul despre care sindicatele din poliție spun acum că s-a eliminat, dar acesta nu făcea parte din lege și detalii vă va oferi doamna ministru Carmen Dan într-o conferință de presă, planificată în zilele următoare.

         începând cu luna iunie 2017, prin Legea nr.137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 s-a majorat cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază aflate în plată pentru:

–           personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie;

–           personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";

–           personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al comisariatelor regionale şi judeţene pentru protecţia consumatorilor.

         de la data intrării în vigoare a Legii nr.152/2017 (30 iunie 2017) s-a majorat cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017, din:

–           bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române;

–           muzeele de importanţă naţională, stabilite potrivit legii.

         de la data intrării în vigoare a Legii nr.152/2017 (30 iunie 2017) s-a majorat cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru următoarele categorii de personal:

–           personalul din instituţiile şi autorităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice şi agrochimice, cu excepţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, unde salariile erau deja consistente;

–           personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi din unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia;

–           personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;

–           personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice;

–           personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi personalul din direcţiile judeţene de cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017;

–           personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului Economic şi Social.

         de la data intrării în vigoare a Legii nr.152/2017 (30 iunie 2017) s-a majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal:

–           personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;

–           cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016;

–           personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989.

         de la data intrării în vigoare a Legii nr.152/2017 (30 iunie 2017) cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară s-a stabilit la nivelul aflat în plată pentru personalul din cadrul Ministerului Transporturilor.

         începând cu data de 1 octombrie 2017, s-a majorat cu 10% cuantumul brut al salariilor de funcţie ale poliţiştilor din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile/structurile aflate în subordinea sa, cu excepţia celui care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 (OUG nr.56/2017)

         începând cu data de 1 octombrie 2017 s-a majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, precum şi a celui care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 (OUG nr.56/2017)

         Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit Legii nr.152/2017 și OUG nr.56/2017 s-au aplicat la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.

         începand cu 1 octombrie 2017 s-au majorat cu 10% cuantumul brut al salariilor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (OUG nr. 62/2017).

Legea care va intra în vigoare la 1 iulie 2018

Începând cu data de 1 iulie a.c., salarizarea personalului din sectorul bugetar se face în baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

         începând cu 1 iulie 2017, potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017, salariile de bază ale personalului din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, s-au stabilit prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, conform Nomenclatoarelor prevăzute în anexele la lege

         începând cu 1 iulie 2017, indemnizaţiile lunare ale personalului care ocupă funcţii de demnitate publică s-au stabilit prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuți de lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

         Prin Legea nr. 274/2017, începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017, s-au acordat următoarele majorări ale cuantumul brut al salariilor de bază:

–           cu 30% pentru personalul din cadrul:

    a) Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

    b) cluburilor sportive universitare;

    c) Institutului Cultural Român;

    d) Secretariatului de Stat pentru Culte;

    e) instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017;

–           cu 15% pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi din instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia, precum şi ale personalului din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea şi sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;

         Prin Legea nr. 274/2017, de la data intrării în vigoare a acesteia, s-au majorat cu 35% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare.