Art. 1. – Prezentul regulament modifica cuantumul taxelor prevazute in regulamentele C.N.V.M. in vigoare.
Art. 2. – In cuprinsul urmatoarelor regulamente se modifica articolele referitoare la cuantumul taxelor percepute de C.N.V.M., dupa cum urmeaza:
2.1. Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/1995 privind activitatea cenzorilor externi independenti:
a) La articolul 20 se elimina sintagma asi dupa achitarea in contul C.N.V.M. a unei taxe de inregistrare reprezentand echivalentul in lei a 1.000 U.S.D. la cursul oficial de schimb valutar din data platiia.
b) La articolul 21, litera d) se abroga.
2.2. Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare:
– La articolul 5.1, alineatul 4 se abroga.
2.3. Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare:
a) La articolul 31 din partea a IV-a se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
„e) dovada platii in contul C.N.V.M. a unei taxe de 3.000.000 lei.”
b) La articolul 3 alineatul 4 din partea a V-a, litera e) se abroga.
c) La articolul 8 alineatul 2 din partea a V-a se introduce litera h) cu urmatorul cuprins:
„h) dovada platii in contul C.N.V.M. a unei taxe de 3.000.000 lei.”
d) La articolul 10 alineatul 2 din partea a V-a, litera f) se abroga.
e) La articolul 12 alineatul 2 din partea a V-a se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
„c) dovada platii in contul C.N.V.M. a unei taxe de 3.000.000 lei.”
2.4. Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/1998 de completare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 14/1996 cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti:
a) La articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 14/1996, astfel cum a fost completat prin articolul unic din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/1998, ultima liniuta se abroga.
b) La articolul 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 14/1996, astfel cum a fost completat prin articolul unic din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/1998, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
„(6) Taxa de autorizare definitiva este de 2.000.000 lei.”
2.5. Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/1996 privind plasamentul privat de valori mobiliare:
– Articolul 16 se abroga.
2.6. Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare:
a) La articolul 8, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
„(4) Eliberarea autorizatiei definitive a societatii de valori mobiliare se va face sub conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a taxei de autorizare in valoare de 1.000.000 lei, care va fi actualizata anual in functie de rata inflatiei.”
b) La articolul 20, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Eliberarea autorizatiei de agent se va face sub conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a taxei de autorizare de 100.000 lei, actualizata anual in functie de rata inflatiei.”
c) La articolul 60, alineatul (2) se abroga.
d) Alineatul 8 din anexa nr. 5 se abroga.
Art. 3. – Toate celelalte taxe percepute de C.N.M.V., care nu se regasesc in prezentul regulament, raman in vigoare.
Art. 4. – Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I